Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παλαιστίνη “μια κουβανική υπόθεση” διαμηνύουν από το νησί της επανάστασης

Κατά τη διάρ­κεια των 10άδων εκδη­λώ­σε­ων με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό Λαό, ανα­γνω­ρί­στη­κε το θάρ­ρος όσων αντι­στέ­κο­νται κάτω στην ισραη­λι­νή επιθετκότητα.

Η Κού­βα στα­θε­ρά στη σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας _ στο πλευ­ρό της Παλαιστίνης

Η οικο­γέ­νειά του ανα­γκά­στη­κε να φύγει από το σπί­τι. Το σπί­τι βομ­βαρ­δί­στη­κε. Φίλοι, γεί­το­νες και γνω­στοί έχουν πεθά­νει από τις βόμ­βες θανά­του που το Ισρα­ήλ, από τις 7 Οκτω­βρί­ου φέτος _αλλά και τόσες άλλες φορές στο παρελ­θόν, δεν στα­μά­τη­σε να εκτο­ξεύ­ει στην παλαι­στι­νια­κή γη.

Κατά τη διάρ­κεια της εκδή­λω­σης, στην οποία ανα­γνω­ρί­στη­κε το θάρ­ρος όσων αντι­στέ­κο­νται στην ισραη­λι­νό επι­θε­τι­κό­τη­τα, ήταν παρό­ντες ο Jorge Luis Broche Lorenzo, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος και επι­κε­φα­λής του Departamento de Atención al sector social (Τομέα Προ­σο­χής κοι­νω­νι­κών θεμά­των), ο αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης Jorge Luis Perdomo Dilella. ο πρώ­τος γραμ­μα­τέ­ας της Επαρ­χια­κής Επι­τρο­πής του Κόμ­μα­τος στην Αβά­να, Luis Antonio Torres Iribar, η επι­κε­φα­λής της Εθνι­κής Επι­τρο­πής της Ένω­σης Νέων Κομ­μου­νι­στών, Aylin Álvarez García και πολ­λοί άλλοι ηγέτες.

ΥπΕξ Κού­βας: Μια δίκαιη και διαρ­κής ειρή­νη στη Μέση Ανα­το­λή είναι επεί­γου­σα ανα­γκαιό­τη­τα _με αυτο­διά­θε­ση του παλαι­στι­νια­κού λαού και δημιουρ­γία ενός ανε­ξάρ­τη­του και κυρί­αρ­χου Κράτους

Συγκλο­νί­ζει η μαρ­τυ­ρία του Murid Abu Khater, ενός φοι­τη­τή ιατρι­κής στην Κού­βα που προ­έρ­χε­ται από το στρα­τό­πε­δο προ­σφύ­γων Al Buraij στη Λωρί­δα της Γάζας, μια περιο­χή που, προς έκπλη­ξη όλου του κόσμου, δέχε­ται (ανε­ξέ­λεγ­κτα και αστα­μά­τη­τα) βόλια μίσους ανάρ­μο­στα με τον 21ο αιώ­να, μύδρους _χρόνια τώρα ενά­ντια σ’ αυτό που θα θέλα­με να ονο­μά­σου­με ανθρωπότητα.

Ευχα­ρι­στεί την Κού­βα από τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κα­νι­κή Σχο­λή Ιατρι­κής στην Αβά­να, για την αλλη­λεγ­γύη της στην υπε­ρά­σπι­ση της υπό­θε­σης της ανε­ξαρ­τη­σί­ας του λαού της, που το μικρό νησί «γονυ­κλι­νές» δίνει καθη­με­ρι­νά _όπως και σ΄αυτή την 29η  Νοεμ­βρί­ου, τη Διε­θνή Ημέ­ρα Αλλη­λεγ­γύ­ης με τον παλαι­στι­νια­κό λαό, που στην Κού­βας έλα­βε χώρα πρώ­τη φορά πριν 46 χρό­νια ‑το 1977.

Maher Altilbani, φοι­τη­τής, από τη Λωρί­δα της Γάζας _Foto: Endrys Correa Vaillant

Ο Maher Altilbani, δευ­τε­ρο­ε­τής φοι­τη­τής ιατρι­κής από τη Λωρί­δα της Γάζας, υπεν­θύ­μι­σε στους παρευ­ρι­σκό­με­νους ότι τα αίτια της ισραη­λι­νής κλι­μά­κω­σης των επι­θέ­σε­ων δεν έχουν, ούτε στο ελά­χι­στο επι­λυ­θεί. «Όσο ζει ένας Παλαι­στί­νιος, ο αγώ­νας θα συνε­χι­στεί μέχρι να επι­τευ­χθεί η ανε­ξαρ­τη­σία», είπε.

Η αλλη­λεγ­γύη των νέων του νησιού με αυτά τα λόγια επι­κυ­ρώ­θη­κε από τον Julio Emilio Morejón Pérez, Εθνι­κό Πρό­ε­δρο της Πανε­πι­στη­μια­κής Ομο­σπον­δί­ας Φοι­τη­τών, ο οποί­ος τόνι­σε τη συνέ­χεια της υπο­στή­ρι­ξής μας προς τους Παλαι­στι­νί­ους για­τί «ως νέοι Κου­βα­νοί και εκ φύσε­ως επα­να­στά­τες, αρνού­μα­στε να παρα­μεί­νου­με παθη­τι­κοί θεα­τές, ενώ χιλιά­δες ζωές είναι θύμα­τα του Σιω­νι­σμού».

Πηγή _και τίτλος ανάρτησης 
“Παλαι­στί­νη: μια κου­βα­νι­κή υπόθεση”
granma
επί­ση­μο όργα­νο της ΚΕ του ΚΚ Κούβας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο