Παλαιστίνη “μια κουβανική υπόθεση” διαμηνύουν από το νησί της επανάστασης

Κατά τη διάρ­κεια των 10άδων εκδη­λώ­σε­ων με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό Λαό, ανα­γνω­ρί­στη­κε το θάρ­ρος όσων αντι­στέ­κο­νται κάτω στην ισραη­λι­νή επι­θετ­κό­τη­τα. Η Κού­βα στα­θε­ρά στη σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας _ στο πλευ­ρό της Παλαι­στί­νης Η οικο­γέ­νειά του ανα­γκά­στη­κε να φύγει από το σπί­τι. Το σπί­τι βομ­βαρ­δί­στη­κε. Φίλοι, γεί­το­νες και γνω­στοί έχουν πεθά­νει … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Παλαι­στί­νη “μια κου­βα­νι­κή υπό­θε­ση” δια­μη­νύ­ουν από το νησί της επα­νά­στα­σης.