Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παλαιστίνη: Ξεκίνησε κεκλεισμένων των θυρών η δίκη της Άχεντ Ταμίμι

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα κεκλει­σμέ­νων των θυρών σε ισραη­λι­νό στρα­το­δι­κείο η δίκη της Παλαι­στί­νιας έφη­βης Άχεντ Ταμί­μι, η οποία έχει ανα­χθεί σε σύμ­βο­λο των Παλαι­στί­νιων που μάχο­νται κατά της ισραη­λι­νής κατοχής.

Η 17χρονη Ταμί­μι συνε­λή­φθη τον Δεκέμ­βριο μετά τη δημο­σιο­ποί­η­ση ενός βίντεο στο οποίο εμφα­νί­ζε­ται να χτυ­πά Ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες στο χωριό της Νάμπι Σάλεχ της Δυτι­κής Όχθης.

Η μητέ­ρα της Ταμί­μι, Ναρι­μάν, καθώς και η εξα­δέλ­φη της Νουρ εμφα­νί­ζο­νται μαζί της στο βίντεο και πρό­κει­ται επί­σης να δικα­στούν. Όμως μόνο η Άχεντ ήταν παρού­σα σήμε­ρα στο στρα­το­δι­κείο του Όφερ στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη.

Από την έναρ­ξη της ακρο­α­μα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας η αίθου­σα του δικα­στη­ρί­ου ήταν γεμά­τη και ο δικα­στής ζήτη­σε να απο­χω­ρή­σουν τόσο οι δημο­σιο­γρά­φοι όσο και οι διπλω­μά­τες που ήταν παρό­ντες, επι­τρέ­πο­ντας μόνο την παρα­μο­νή των μελών της οικο­γέ­νειας της Ταμίμι.

Το όνο­μά της… Άχεντ Ταμί­μι – Μια 16χρονη σύμ­βο­λο του αγώ­να για τους Παλαιστινίους

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο