Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παλαιστίνη: Υπέκυψε παλαιστίνιος δημοσιογράφος που είχε τραυματιστεί από ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα

Του­λά­χι­στον εννέα Παλαι­στί­νιοι, ανά­με­σά τους ένας δημο­σιο­γρά­φος, σκο­τώ­θη­καν από τα πυρά ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών στη μεθό­ριο μετα­ξύ της Λωρί­δας της Γάζας και του Ισρα­ήλ χθες, Παρα­σκευή, όταν χιλιά­δες δια­δη­λω­τές πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συγκε­ντρώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ες και έκα­ψαν λάστι­χα αυτο­κι­νή­των γεμί­ζο­ντας πυκνό μαύ­ρο καπνό τον υπό ισραη­λι­νό απο­κλει­σμό παλαι­στι­νια­κό θύλακα.

Ένας 20χρονος Παλαι­στί­νιος υπέ­κυ­ψε επί­σης στα τραύ­μα­τά του, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Υγεί­ας στη Γάζα.

Οι νέοι αυτοί θάνα­τοι αυξά­νουν σε 31 τον αριθ­μό των Παλαι­στι­νί­ων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τα πυρά ισραη­λι­νών ελεύ­θε­ρων σκο­πευ­τών και στρα­τιω­τών από τότε που οι κάτοι­κοι της Γάζας άρχι­σαν, την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, την “Πορεία της Επι­στρο­φής”, μια σει­ρά εβδο­μα­διαί­ων δια­μαρ­τυ­ριών στη μεθό­ριο, απαι­τώ­ντας το δικαί­ω­μα της επι­στρο­φής στη γη των προ­γό­νων τους, εκεί όπου είναι σήμε­ρα το Ισραήλ.

Ο παλαι­στί­νιος δημο­σιο­γρά­φος Γιά­σερ Μουρ­τά­τζα που επλή­γη από σφαί­ρα στην κοι­λιά, κάλυ­πτε χθες τις δια­δη­λώ­σεις κοντά στη μεθό­ριο, στην περιο­χή Χου­ζάα, την οποία κάλυ­πτε πυκνός μαύ­ρος καπνός και όπου σημειώ­θη­καν μεγά­λες διαδηλώσεις.

Ο δημο­σιο­γρά­φος που εργα­ζό­ταν στο ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο Ain Media, με έδρα τη Γάζα, ήταν σε από­στα­ση 100 και πλέ­ον μέτρων από τη μεθό­ριο, φορού­σε αλε­ξί­σφαι­ρο γιλέ­κο με την ένδει­ξη “Press” και κρα­τού­σε την κάμε­ρα όταν πυρο­βο­λή­θη­κε. Δημο­σιο­γρά­φοι βρί­σκο­νταν στην περιο­χή, καθώς οι δια­δη­λω­τές έρι­χναν ελα­στι­κά στη φωτιά.

Βίντεο που ελή­φθη τη στιγ­μή που ο τραυ­μα­τί­ας μετα­φε­ρό­ταν προς ένα κέντρο υγεί­ας, δεί­χνει τον δημο­σιο­γρά­φο να φορά γιλέ­κο που έγρα­φε: “ΤΥΠΟΣ”.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός που δεν έχει προ­βεί επί του παρό­ντος σε σχό­λιο, έχει δηλώ­σει ότι ανοί­γει πυρ μόνο σε “υπο­κι­νη­τές” που εμπλέ­κο­νται σε επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον στρα­τιω­τών ή στο τεί­χος ασφαλείας.

Του­λά­χι­στον 5 δημο­σιο­γρά­φοι ακό­μη τραυ­μα­τί­στη­καν από σφαί­ρες, σύμ­φω­να με ένα δελ­τίο τύπου που εξέ­δω­σε η συν­δι­κα­λι­στι­κή ένω­ση Παλαι­στι­νί­ων δημοσιογράφων.

Περί­που 500 Παλαι­στί­νιοι τραυ­μα­τί­στη­καν επί­σης χθες από πυρά, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας στη Γάζα.

Χιλιά­δες Παλαι­στί­νιοι είχαν συγκε­ντρω­θεί κοντά στο τεί­χος ασφα­λεί­ας που χωρί­ζει το ισραη­λι­νό έδα­φος από τον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κα και συγκρού­σεις ξέσπα­σαν σε αρκε­τούς τομείς. Δια­δη­λω­τές έκα­ψαν λάστι­χα ώστε πυκνός καπνός πάνω από το τεί­χος ασφα­λεί­ας να παρε­μπο­δί­σει την ορα­τό­τη­τα του ισραη­λι­νού στρα­τού και πέτα­ξαν πέτρες σε στρα­τιώ­τες, σύμ­φω­να με αντα­πο­κρι­τές του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου που βρί­σκο­νταν στο σημείο αυτό. Οι στρα­τιώ­τες απά­ντη­σαν με τη ρίψη δακρυ­γό­νων και πραγ­μα­τι­κών σφαιρών.

Το κίνη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας που ονο­μά­στη­κε “Η Πορεία της Επι­στρο­φής” προ­γραμ­μα­τί­ζει συγκε­ντρώ­σεις και καθι­στι­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες επί έξι εβδο­μά­δες κάτω από το τεί­χος ασφα­λεί­ας στη μεθό­ριο, διεκ­δι­κώ­ντας το “δικαί­ω­μα της επι­στρο­φής” για τους περί­που 700.000 Παλαι­στί­νιους που εκδιώ­χθη­καν από τη γη τους ή που διέ­φυ­γαν κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου που ακο­λού­θη­σε την ίδρυ­ση του Ισρα­ήλ στις 14 Μαΐ­ου 1948.

 

Η Μεγά­λη Παρα­σκευή των Παλαι­στι­νί­ων – Συνε­χώς αυξά­νε­ται ο αριθ­μός νεκρών και τραυ­μα­τιών (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο