Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να πει «αρκετά»

Το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ, το οποίο συνε­δρί­α­σε εσπευ­σμέ­να χθες Πέμ­πτη, μετά τους θανά­τους 110 και πλέ­ον ανθρώ­πων κατά τη διάρ­κεια δια­νο­μής τρο­φί­μων στον άμα­χο πλη­θυ­σμό στη Λωρί­δα της Γάζας, πρέ­πει να πει «αρκε­τά», υπο­γράμ­μι­σε ο παλαι­στί­νιος πρε­σβευ­τής στον διε­θνή οργανισμό.

«Αυτή η τερα­τώ­δης σφα­γή είναι από­δει­ξη πως όσο το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας είναι παρα­λυ­μέ­νο και ασκού­νται βέτο, Παλαι­στί­νιοι πλη­ρώ­νουν με τη ζωή τους», δήλω­σε ο Ριάντ Μαν­σούρ στον Τύπο, μερι­κά εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα αφού οι ΗΠΑ εμπό­δι­σαν την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, για τρί­τη φορά, από­φα­ση που καλού­σε να κηρυ­χθεί άμε­σα ανθρω­πι­στι­κή κατά­παυ­ση του πυρός στη Λωρί­δα της Γάζας.

«Συνα­ντή­θη­κα το πρωί με την (πρε­σβεύ­τρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ) Λίντα Τόμας-Γκρίν­φιλντ», είπε, εξη­γώ­ντας πως την «παρα­κά­λε­σε» να επι­τρέ­ψει να εγκρι­θεί ψήφι­σμα του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας το οποίο θα «κατα­δι­κά­ζει αυτή τη σφαγή».

«Το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας πρέ­πει να πει ‘αρκε­τά’», συνέ­χι­σε. «Αν έχουν το θάρ­ρος και την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα να απο­τρέ­ψουν την επα­νά­λη­ψη τέτοιων σφα­γών (…) αυτό που χρεια­ζό­μα­στε είναι κατά­παυ­ση του πυρός».

Ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες, «σοκα­ρι­σμέ­νος» από τη σφα­γή που κατα­δί­κα­σε, ζήτη­σε «απο­τε­λε­σμα­τι­κή ανε­ξάρ­τη­τη έρευ­να» για να απο­δο­θούν ευθύνες.

Ο παλαι­στί­νιος πρε­σβευ­τής υπο­γράμ­μι­σε πως «σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που έχου­με, δεκά­δες άνθρω­ποι χτυ­πή­θη­καν από σφαί­ρες στα κεφά­λια» και πρό­σθε­σε ότι οι ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες δεν πυρο­βό­λη­σαν «στον αέρα για να περιο­ρί­σουν το πλή­θος επει­δή επι­κρα­τού­σε σύγ­χυ­ση και χάος», αλλά «στό­χευαν και σκό­τω­ναν εσκεμ­μέ­να». Το Ισρα­ήλ αρνή­θη­κε ότι στρα­τιώ­τες του σκό­τω­σαν εσκεμ­μέ­να άμα­χους, κάνο­ντας λόγο για «περιο­ρι­σμέ­να» πυρά ενα­ντί­ον πλή­θους που είχε πλη­σιά­σει και τους «απει­λού­σε» και δια­βε­βαιώ­νο­ντας ότι στην πλειο­νό­τη­τά τους οι νεκροί ποδο­πα­τή­θη­καν εξαι­τί­ας του πανι­κού, ή «παρα­σύρ­θη­καν» από φορτηγά.

Η Αλγε­ρία έβα­λε στο τρα­πέ­ζι του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας σχέ­διο ψηφί­σμα­τος που εκφρά­ζει τη «βαθιά ανη­συ­χία» των 15 κρα­τών μελών, επι­ση­μαί­νο­ντας τις ευθύ­νες των ισραη­λι­νών δυνά­με­ων που «άνοι­ξαν πυρ».

«Δεκα­τέσ­σε­ρα μέλη υπο­στη­ρί­ζουν το κεί­με­νο», σημεί­ω­σε ο Ριάντ Μανσούρ.

Κατά διπλω­μα­τι­κές πηγές, οι ΗΠΑ δεν συμ­φω­νούν να κατο­νο­μα­στεί το Ισρα­ήλ και οι συνο­μι­λί­ες θα συνεχιστούν.

«Τα μέρη εργά­ζο­νται για να υπάρ­ξει δια­τύ­πω­ση ώστε να δού­με αν μπο­ρού­με να κατα­λή­ξου­με σε μια δήλω­ση», εξή­γη­σε ο ανα­πλη­ρω­τής πρε­σβευ­τής στον ΟΗΕ Ρόμπερτ Γουντ.

«Το πρό­βλη­μα είναι ότι δεν γνω­ρί­ζου­με όλα τα γεγο­νό­τα» πρό­σθε­σε, δια­βε­βαιώ­νο­ντας πως θέλει να υπάρ­ξει δια­τύ­πω­ση που θα εγγυά­ται ότι θα γίνουν «οι απα­ραί­τη­τες επα­λη­θεύ­σεις» για τις «ευθύ­νες».

«Η ανθρω­πι­στι­κή κατά­στα­ση του άμα­χου πλη­θυ­σμού στη Γάζα χει­ρο­τε­ρεύ­ει μέρα τη μέρα. Είμα­στε αντι­μέ­τω­ποι πλέ­ον με κατα­στρο­φή άνευ προη­γου­μέ­νου», σχο­λί­α­σε από την πλευ­ρά του ο γάλ­λος πρε­σβευ­τής στα Ηνω­μέ­να Έθνη Νικο­λά ντε Ριβιέρ. «Δεν είναι η πρώ­τη φορά που το υπεν­θυ­μί­ζω: το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας πρέ­πει να ανα­λά­βει όλες τις ευθύ­νες του», πρό­σθε­σε, καλώ­ντας για ακό­μη για φορά να κηρυ­χθεί «άμε­ση ανθρω­πι­στι­κή κατά­παυ­ση του πυρός».

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο