Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παλαιστινιακά εδάφη: Εκεί που διδάσκεται η ζωή και ο αγώνας

Εβδο­μή­ντα χρό­νια τώρα η ίδια ιστο­ρία. Ένα κρά­τος να πυρο­βο­λεί και ένας λαός να απο­δε­κα­τί­ζε­ται. Ένας λαός να παλεύ­ει για το δίκαιο και τη δικαιο­σύ­νη και ένα κρά­τος να τον πατά στο λαι­μό… Μέσα από φωτο­γρα­φί­ες των ημε­ρών και δύο ποι­ή­μα­τα, των οποί­ων οι στί­χοι συγκλο­νί­ζουν, περ­νά από μπρο­στά μας το δρά­μα των Παλαι­στι­νί­ων. Τα εγκαί­νια μιας πρε­σβεί­ας — πρό­κλη­ση από μέρους του κρά­τους του Ισρα­ήλ και των ΗΠΑ ‑άλλη μία επί­δει­ξη δύνα­μης του ισχυ­ρού- από τη μια και το αίμα των νεκρών και τραυ­μα­τιών στη Γάζα όλες τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες, απέ­δει­ξαν πως αυτός ο κόσμος δεν αλλά­ζει ποτέ…

gaza1 gaza2 gaza3 gaza4

Πηγή: Χαραυ­γή

«Δεν πιστεύ­ε­τε ότι όλα θα είχαν επι­λυ­θεί αν στα­μα­τού­σα­τε να διδά­σκε­τε στα παι­διά σας το μίσος;» – «Διδά­σκου­με ζωή, κύριε»

Τη λέγαν Παλαι­στί­νη – Παλαι­στί­νη τη λένε ακόμα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο