Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παλιά καλούσαν τον στρατό, τώρα καλούν τον εργολάβο

Γ. Μπου­τά­ρης (Δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης): «Κάθε χρό­νο έχου­με πρό­βλη­μα με τα σκου­πί­δια και τους συμ­βα­σιού­χους του ΠΑΜΕ. Το ΚΚΕ προ­σπα­θεί να επι­βάλ­λει την άπο­ψή του». «Νταη­λί­κι το ΠΑΜΕ; Νταη­λί­κι κι εγώ. Δεν κάνω πίσω.

Γιάν­νης Δελής (Δημο­τι­κός σύμ­βου­λος και βου­λευ­τής του ΚΚΕ): «Όσο για τις θεω­ρί­ες περί υπο­κι­νού­με­νων αγώ­νων από το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ δεν πρω­το­τυ­πεί καθό­λου, δεκα­ε­τί­ες τώρα, από τα χρό­νια του Μετα­ξά και του μετεμ­φυ­λια­κού κρά­τους είναι το γνώ­ρι­μο τρο­πά­ρι της εξου­σί­ας του κεφα­λαί­ου όταν έχει μπρο­στά του απο­φα­σι­σμέ­νους εργά­τες που αμφι­σβη­τούν τις επι­λο­γές του. Εσείς και τα έργα σας κ. Μπου­τά­ρη και η βάρ­βα­ρη πολι­τι­κή που στη­ρί­ζε­τε, υπο­κι­νεί­τε τους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων. Τι θέλε­τε δηλα­δή να σας πουν και ευχα­ρι­στώ από πάνω;».

***

Στο όνο­μα της καθα­ριό­τη­τας της πόλης εξέ­φρα­σε (ο Μπου­τά­ρης) την πλή­ρη δια­φω­νία του για τη μονι­μο­ποί­η­ση των συμ­βα­σιού­χων, ενώ άνοι­ξε το δρό­μο για την πλή­ρη ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της καθα­ριό­τη­τας του δήμου καλώ­ντας ιδιώ­τη εργο­λά­βο να την ανα­λά­βει, στή­νο­ντας ουσια­στι­κά απερ­γο­σπα­στι­κό μηχα­νι­σμό σε βάρος των συμ­βα­σιού­χων και τασ­σό­με­νος υπέρ ενός μικτού συστή­μα­τος δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα,  για την καθαριότητας:

«Εμείς πήρα­με ήδη μία έγκρι­ση από την Επί­τρο­πο ότι θα εγκρί­νει το ποσό για την έκτα­κτη ανά­γκη, το ποσό των περί­που 200 χιλιά­δων που χρειά­ζο­νται για να σηκω­θούν οι 1500 τόνοι μέσα σε αυτό το τρι­ή­με­ρο, και αναρ­τή­σα­με την πρό­σκλη­ση ενδια­φέ­ρο­ντος το Σάβ­βα­το. Ήδη σήμε­ρα το από­γευ­μα που λήγει η προ­θε­σμία θα μπο­ρέ­σου­με να απο­φα­σί­σου­με τι θα κάνου­με. Δεν ξέρω αν θα είναι ένας ή αν θα είναι 3 ή 4, δεν ξέρω ακό­μα. Αλλά ό,τι και να ‘ναι, εγώ θα πάρω τον μεγα­λύ­τε­ρο δυνα­τό αριθμό.»

«Και αμέ­σως θα αρχί­σει η δου­λειά, ναι. Για να εξη­γιό­μα­στε, δεν είναι ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της καθα­ριό­τη­τας. Και επι­πλέ­ον, αυτή η δαι­μο­νο­ποί­η­ση του ιδιω­τι­κού φορέα είναι τρα­γι­κή. Η μισή Ελλά­δα έχει ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες που μαζεύ­ουν τα σκου­πί­δια. Κοι­τάξ­τε τι γίνε­ται στο Φάλη­ρο, κοι­τάξ­τε τι γίνε­ται εδώ απέ­να­ντι στην Περαία, κοι­τάξ­τε τι γίνε­ται στους δήμους οι οποί­οι είναι τουριστικοί.

Εκεί­νο το οποίο μπο­ρώ και το καταγ­γέλ­λω με μεγά­λα γράμ­μα­τα είναι: είμαι 7 χρό­νια δήμαρ­χος, κάθε χρό­νο έχου­με πρό­βλη­μα με την ιστο­ρία αυτή, με την ιστο­ρία των σκου­πι­διών, από τα σωμα­τεία που ελέγ­χο­νται από το ΠΑΜΕ και το λέω επω­νύ­μως – το ΠΑΜΕ είναι ΚΚΕ, και προ­σπα­θεί το ΚΚΕ με 4 και 5 και 10% ‑πόσο είναι- να επι­βά­λουν την άπο­ψή τους. Δε γίνε­ται να συνε­χί­σει αυτό το πράγ­μα, κάθε χρό­νο να έχου­με αυτή τη δυσκο­λία. Και καταγ­γέλ­λω και όλες τις κυβερ­νή­σεις ανε­ξαι­ρέ­τως οι οποί­ες έχουν εφεύ­ρει αυτό το σύστη­μα, τα 8μηνα, την ομη­ρία την εργα­σια­κή. Οι δήμοι είναι σάκος του μποξ, από τη μια μεριά έχου­με τα δικα­στή­ρια, από την άλλη μεριά έχου­με την κυβέρ­νη­ση, και από την τρί­τη μεριά έχου­με τις απα­ρά­δε­κτες αυτές συν­δι­κα­λι­στι­κές συμπε­ρι­φο­ρές. Διό­τι με το σωμα­τείο των εργα­ζο­μέ­νων το οποίο ανή­κει στην ΠΟΕ-ΟΤΑ έχου­με καλές σχέ­σεις και περ­πα­τά­με μια χαρά. Όταν εμπλέ­κε­ται μέσα το ΠΑΜΕ, αυτοί δεν κατα­λα­βαί­νουν τίπο­τα. Δε γίνε­ται να συνε­χί­σει αυτό το πράγμα.

Λοι­πόν, δε θέλε­τε έτσι; Θα πάω κι εγώ κόντρα. Θα φωνά­ξω την αστυ­νο­μία, ζού­με σε χώρα που υπο­τί­θε­ται ότι έχει νόμους. Με ποια λογι­κή θα εμπο­δί­σουν; Νταη­λί­κι; Νταη­λί­κι εσύ, νταη­λί­κι κι εγώ. Δε γίνε­ται άλλο, δεν μπο­ρεί το ΠΑΜΕ να εμπο­δί­ζει αυτή την κατά­στα­ση, για­τί το ΠΑΜΕ την εμποδίζει».

«Με την προ­κλη­τι­κή αυτή κίνη­ση γίνε­ται σημαιο­φό­ρος, ο πολιορ­κη­τι­κός κριός για την άλω­ση, την παρά­δο­ση του τομέα της καθα­ριό­τη­τας στους ιδιώ­τες, με επι­πλέ­ον χαρά­τσια για τους δημό­τες. Άλλω­στε, είναι γνω­στό ότι ο τομέ­ας των απορ­ριμ­μά­των απο­τε­λεί το νέο χρυ­σο­φό­ρο κομ­μά­τι για τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες» (Γ. Δελής)

***

Η απάντηση του ΠΑΜΕ στον Γ. Μπουτάρη:

«Την ίδια στιγ­μή που χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι στην καθα­ριό­τη­τα χάνουν τη δου­λειά τους μέσα σε μια νύχτα, ο Μπου­τά­ρης ως λαγός της κυβέρ­νη­σης και των εργο­λά­βων, πετά στα σκου­πί­δια τους εργα­ζό­με­νους που ως σήμε­ρα καθά­ρι­ζαν την πόλη και παράλ­λη­λα ανα­κα­λύ­πτει υπο­κί­νη­ση από το ΠΑΜΕ.

Η μάχη για το μερο­κά­μα­το, η μάχη για μόνι­μη και στα­θε­ρή εργα­σία βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο των διεκ­δι­κή­σε­ων, απα­σχο­λεί κάθε εργα­τι­κό σπί­τι. Η συνε­χής κοροϊ­δία των συμ­βα­σιού­χων εργα­ζό­με­νων από τη σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση, αλλά και απ’ όλες τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις ως σήμε­ρα, οι χιλιά­δες συμ­βα­σιού­χοι που εργά­ζο­νται με κάθε είδους ελα­στι­κή εργα­σία είναι θύμα­τα και όμη­ροι μιας πολι­τι­κής που τους αντι­με­τω­πί­ζει ως έξο­δο, ως ανα­λώ­σι­μους. Αντί­στοι­χα οι τομείς της καθα­ριό­τη­τας, της σίτι­σης, της φύλα­ξης απο­τε­λούν νέα πεδία κερ­δο­φο­ρί­ας για τα κορά­κια που περι­μέ­νουν καρ­τε­ρι­κά, γι΄ αυτό και θέλουν να τις παρα­δώ­σουν στο μεγά­λο κεφάλαιο.

Τα σωμα­τεία που βρί­σκο­νται στη δύνα­μη του ΠΑΜΕ, οι επι­τρο­πές αγώ­να που έχουν συγκρο­τη­θεί, δεν περι­μέ­νουν τον κάθε Μπου­τά­ρη ή την κάθε κυβέρ­νη­ση για να οργα­νώ­νουν την πάλη των εργα­ζό­με­νων απέ­να­ντι στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή. Δεν ετε­ρο­κα­θο­ρί­ζο­νται, δεν τα διπλώνουν.

Το ΠΑΜΕ δεν κρύ­βε­ται ούτε κάνει πίσω! Στη­ρί­ζει με όλες του τις δυνά­μεις τις αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες που παίρ­νουν μέσα από τις συλ­λο­γι­κές τους δια­δι­κα­σί­ες οι εργα­ζό­με­νοι στην καθα­ριό­τη­τα. Παλεύ­ει για την ενό­τη­τα των εργα­ζό­με­νων στον κλά­δο της καθα­ριό­τη­τας αλλά και σε κάθε κλά­δο που βρί­σκε­ται σε κινη­το­ποι­ή­σεις. Καλεί όλα τα συν­δι­κά­τα να εκφρά­σουν ποι­κι­λο­τρό­πως την αλλη­λεγ­γύη τους στους εργα­ζό­με­νους συμ­βα­σιού­χους στους Δήμους μπρο­στά και στην απερ­γία την Πέμ­πτη 29 Ιούνη».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο