Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παλιοζογλώπι Καρδίτσας: Το ΚΚΕ τίμησε τον ιστορικό ηγέτη του Κόμματος Χαρίλαο Φλωράκη

Τη μνή­μη του ιστο­ρι­κού ηγέ­τη του ΚΚΕ, συντρό­φου Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη (Καπε­τάν Γιώ­τη), τίμη­σαν σήμε­ρα Κυρια­κή, αντι­προ­σω­πεί­ες της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Καρ­δί­τσας του ΚΚΕ και του Τομε­α­κού Συμ­βου­λί­ου της ΚΝΕ, με επι­κε­φα­λής, τον Γιάν­νη Τσιού­τρα, μέλος της ΚΕ και του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Θεσ­σα­λί­ας του ΚΚΕ,  κατα­θέ­το­ντας λου­λού­δια στον τάφο του, στο Παλιο­ζο­γλώ­πι, στο αγνά­ντι του Αη Λια.

Σε δηλώ­σεις του, ο Γιώρ­γος Παπα­δό­που­λος, μέλος του ΤΓ Καρ­δί­τσας, σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων τα εξής: «οι ζευ­γά­δες φεύ­γουν, η σπο­ρά είναι αυτή που μένει και είναι αυτή που είναι σήμε­ρα εδώ και συνε­χί­ζει τον αγώ­να ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, ενά­ντια στην εμπλο­κή της χώρας μας . Είμα­στε εδώ για την προ­στα­σία των δικαιω­μά­των και των ανα­γκών του λαού, φωτί­ζο­ντας παράλ­λη­λα την ανα­γκαιό­τη­τα του σοσια­λι­σμού- κομ­μου­νι­σμού, της κοι­νω­νί­ας που θα είναι απαλ­λαγ­μέ­νη από πολέ­μους, φτώ­χεια, χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρωπο.»

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι 20 μήνες μετά τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες του «Ιανού» δεν έχουν απο­κα­τα­στα­θεί οι ζημιές στο ορει­νό οδι­κό δίκτυο της περιο­χής Ιτά­μου, πολ­λά σπί­τια στο Παλιο­ζο­γλώ­πι δια­τρέ­χουν ακό­μα σοβα­ρούς κιν­δύ­νους, ενώ και η πρό­σβα­ση στον τάφο του Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη δεν έχει αποκατασταθεί. 

Κάτοι­κοι του χωριού συνα­ντή­θη­καν με την αντι­προ­σω­πεία της ΤΕ Καρ­δί­τσας, και εξέ­φρα­σαν τα παρά­πο­νά τους για την εγκα­τά­λει­ψη της περιο­χής από την Κυβέρ­νη­ση, την Περι­φέ­ρεια και τον Δήμο. Δήλω­σαν χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι: «Μας έχουν ξεχα­σμέ­νους, δεν σέβο­νται ούτε το πρό­σω­πο του Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη. Εδώ έρχε­ται κόσμος για τον τάφο του και τώρα δεν μπο­ρεί να φτά­σει. Μόνο εσείς, το ΚΚΕ, μπο­ρεί­τε να κάνε­τε κάτι.»

Από την πλευ­ρά τους, τα στε­λέ­χη του ΚΚΕ επι­σή­μα­ναν πως  θα συνε­χί­σουν να ανα­δει­κνύ­ουν αυτά τα προ­βλή­μα­τα,  όπως κάνουν όλους αυτούς τους 20 μήνες, με παρεμ­βά­σεις στη βου­λή, την τοπι­κή διοί­κη­ση, διεκ­δι­κώ­ντας να προ­χω­ρή­σουν τα έργα απο­κα­τά­στα­σης στο επαρ­χια­κό δίκτυο που κατα­στρά­φη­κε, καθώς και την υλο­ποί­η­ση ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δί­ου αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας του νομού Καρδίτσας.

Εκδήλωση για τον Χαρίλαο και τον ΔΣΕ στη Σέκλιζα

Παράλ­λη­λα προ­ε­τοι­μά­ζε­ται μεγά­λη εκδή­λω­ση την Κυρια­κή 5 Ιού­νη στη Σέκλι­ζα, στην πλα­τεία του χωριού, μπρο­στά στο Μνη­μείο του Αντάρ­τη. Στην εκδή­λω­ση θα μιλή­σει ο Ελι­σαί­ος Βαγε­νάς, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ.

Η Σέκλι­ζα είναι ένα μικρό χωριό στους πρό­πο­δες των Αγρά­φων, στον δρό­μο προς τη Ραχού­λα, και η ιστο­ρία της είναι συνυ­φα­σμέ­νη με την υπε­ρε­κα­το­ντά­χρο­νη πορεία του ΚΚΕ. Ξεχω­ρι­στή είναι η συμ­βο­λή των Σεκλι­ζιω­τών στην τρί­χρο­νη επο­ποι­ία του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας, όταν η πλειο­ψη­φία του χωριού πάλε­ψε ηρω­ι­κά στο πλευ­ρό των μαχη­τών του ΔΣΕ, με του­λά­χι­στον 54 να έχουν σκο­τω­θεί σε μάχες ή να έχουν εκτε­λε­στεί και πολ­λούς ακό­μα να έχουν κυνη­γη­θεί ή να έχουν περά­σει στην πολι­τι­κή προσφυγιά.

Στη Σέκλι­ζα βρί­σκε­ται και ο «πλά­τα­νος του Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη», που πριν από πολ­λά χρό­νια φύτε­ψε ο Χαρί­λα­ος, καθώς στο συγκε­κρι­μέ­νο χωριό είχε συχνές επισκέψεις.

902.gr

Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης: «Αν ξανάρ­χι­ζα τη ζωή μου από την αρχή πάλι κομ­μου­νι­στής θα γινόμουνα»

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο