Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παλλαϊκή απαίτηση: «Οι ναζί στη φυλακή» VIDEO + ΦΩΤΟ

Την απαί­τη­σή τους «Να μπουν ακό­μα πιο βαθιά στη φυλα­κή οι εγκλη­μα­τί­ες της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής» δια­δή­λω­σαν με την πολύ μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση τους έξω από το Εφε­τείο Αθη­νών εργα­ζό­με­νοι, νεο­λαία, συντα­ξιού­χοι, με αφορ­μή την έναρ­ξη της δική της Χρυ­σής Αυγής σε δεύ­τε­ρο βαθμό.

Δίπλα στο παλ­λαϊ­κό αίτη­μα να μην πέσουν οι ναζί στα μαλα­κά, τα σωμα­τεία, οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, οι άλλοι φορείς ξεκα­θά­ρι­σαν πως ο αγώ­νας ενά­ντια στον φασι­σμό συνε­χί­ζε­ται σε κάθε χώρο δου­λειάς και γειτονιά.

«Είστε η σαπί­λα όλου του ντου­νιά, τσα­κί­στε τους φασί­στες σε κάθε γει­το­νιά», φώνα­ζαν οι συγκε­ντρω­μέ­νοι καθ’ όλη τη διάρ­κεια της κινη­το­ποί­η­σης, ενώ από τα μεγά­φω­να ακού­γο­νταν αντι­φα­σι­στι­κά τραγούδια.

«Δεν ξεχνάμε…Τους φασί­στες και το σύστη­μα που τους γεν­νά πολε­μά­με»«Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να ενά­ντια στο φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεν­νά»«Οι εργά­τες κατα­δι­κά­σα­νε τους εγκλη­μα­τί­ες δολο­φό­νους της Χρυ­σής Αυγής. Να μεί­νουν στη φυλα­κή» έγρα­φαν κάποια από τα πανό των διαδηλωτών.

«Τον φασι­σμό βαθιά κατά­λα­βε τον. Δεν θα πεθά­νει μόνος, τσά­κι­σε τον!», έγρα­φε το πανό των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων ενώ την παρα­δειγ­μα­τι­κή τιμω­ρία των ναζί χρυ­σαυ­γι­τών απαί­τη­σε και η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλάδας.

Σχε­τι­κά με το αίτη­μα των συνη­γό­ρων των κατα­δι­κα­σμέ­νων Χρυ­σαυ­γι­τών για ανα­βο­λή της δίκης, ενη­μέ­ρω­σε τους συγκε­ντρω­μέ­νους ο Μάρ­κος Μπε­κρής, πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά και του Σωμα­τεί­ου ΕΝΕΔΕΠ.

«Όσες ανα­βο­λές και να πάρουν, όπου και να κρυ­φτούν, θα τους βρού­με και δε θα τους αφή­σου­με σε χλω­ρό κλα­ρί», υπο­γράμ­μι­σε. Υπεν­θύ­μι­σε την πεί­ρα των εργα­ζο­μέ­νων στον Πει­ραιά που βρί­σκουν τους φασί­στες απέ­να­ντι τους, είτε ως ρου­φιά­νους, είτε ως τσι­ρά­κια της εργο­δο­σί­ας και ξεκα­θά­ρι­σε ότι ο αγώ­νας ενά­ντια στο φασι­σμό συνεχίζεται.

Στην παρέμ­βα­ση του κατήγ­γει­λε την επί­θε­ση που δέχτη­καν οι 8 συλ­λη­φθέ­ντες αγω­νι­στές που δικά­ζο­νται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, από τους αστυ­νο­μι­κούς που είχαν κλη­θεί ως μάρ­τυ­ρες κατη­γο­ρί­ας. «Καμία τρο­μο­κρα­τία δε θα περά­σει» ενά­ντια στους εργα­ζό­με­νους που υψώ­νουν τη φωνή τους ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, ξεκαθάρισε.

Κλεί­νο­ντας, κάλε­σε τους εργα­ζό­με­νους να συνα­ντη­θούν ξανά στους αγώ­νες του επό­με­νου δια­στή­μα­τος αλλά και στις εργα­σί­ες της Πανελ­λα­δι­κής Σύσκε­ψης του ΠΑΜΕ, που φιλο­ξε­νού­νται στην περιο­χή του Πει­ραιά το προ­σε­χές Σαββατοκύριακο.

«Ένα είναι το σίγου­ρο, ανε­ξάρ­τη­τα από την από­φα­ση των δικα­στη­ρί­ων: Οι φασί­στες, η ιδε­ο­λο­γία τους, έχουν κατα­δι­κα­στεί μέσα στους χώρους δου­λειάς», τόνι­σε μιλώ­ντας στην κινη­το­ποί­η­ση ο Γιώρ­γος Στε­φα­νά­κης, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χεί­ων Αττικής.

Στην κατεύ­θυν­ση αυτή, δια­βε­βαί­ω­σε πως το Συν­δι­κά­το θα συνε­χί­σει να συμ­βά­λει με όλες του τις δυνά­μεις σε αυτή την προ­σπά­θεια, στην μάχη ώστε το εργα­τι­κό κίνη­μα να ανα­συ­ντα­χθεί, να δυνα­μώ­σει, και να μπο­ρέ­σει τελι­κά να βάλει στο χρο­νο­ντού­λα­πο της ιστο­ρί­ας το φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεννά.

«Σήμε­ρα είμα­στε πάλι εδώ οι οικο­δό­μοι αλλά και χιλιά­δες άλλοι εργα­ζό­με­νοι, νεο­λαί­οι, κάθε άνθρω­πος που σέβε­ται τον εαυ­τό του, για να βρο­ντο­φω­νά­ξου­με να μην βγουν ποτέ οι χρυ­σαυ­γί­τες από εκεί που ανή­κουν, από τη φυλα­κή», είπε ο Γιάν­νης Ανα­γνώ­στου, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Αθή­νας. «Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να το επό­με­νο διά­στη­μα για να μην πατή­σουν το πόδι τους ποτέ και που­θε­νά», πρό­σθε­σε.

Σε δυνά­μω­μα του αγώ­να μέσα και έξω από τους χώρους δου­λειάς ενά­ντια στο φασι­σμό, κάλε­σε ο Θανά­σης Φωτό­που­λος, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Τύπου — Χάρτου.

«Πριν ενά­μι­ση χρό­νο πανη­γυ­ρί­σα­με την από­φα­ση ότι η Χρυ­σή Αυγή είναι εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση και σήμε­ρα είμα­στε πάλι εδώ για να απαι­τή­σου­με να μπουν ακό­μα πιο βαθιά μέσα στη φυλα­κή», σημεί­ω­σε ο Κώστας Δρά­κος, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Λογι­στών. Παράλ­λη­λα δια­βε­βαί­ω­σε ότι οι εργα­ζό­με­νοι και τα σωμα­τεία τους δεν ξεχνούν όσους ήθε­λαν μια πιο «σοβα­ρή» Χρυ­σή Αυγή, όσους στή­ρι­ξαν και χρη­μα­το­δό­τη­σαν τη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Χαι­ρε­τι­σμό εκ μέρους του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Παντεί­ου χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε η Γεωρ­γία Τσα­γκά­ρη. «Ξέρου­με πολύ καλά ότι τους θρέ­φει και τους γεν­νά το συγκε­κρι­μέ­νο σύστη­μα, ότι τους αξιο­ποιεί ενά­ντια στις φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, στις λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις. Έξω οι φασί­στες από τις σχο­λές μας», τόνισε.

«Με τη παρου­σία μας εδώ δεί­χνου­με την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά μας να μπουν οι εγκλη­μα­τί­ες της Χρυ­σής Αυγής ακό­μα πιο βαθιά στη φυλα­κή», είπε ο Σπύ­ρος Κων­στα­ντάς, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του ΟΤΑ Αττι­κής. Μετα­φέ­ρο­ντας την πεί­ρα των εργα­ζο­μέ­νων του κλά­δου, υπεν­θύ­μι­σε ότι Δήμαρ­χοι και Περι­φε­ρειάρ­χες αξιο­ποί­η­σαν τους φασί­στες για να παίρ­νουν μαζί τους αντι­λαϊ­κές απο­φά­σεις, για να στρέ­φο­νται ενά­ντια στους αγώ­νες που εκδη­λώ­νο­νταν σε αμα­ξο­στά­σια και άλλες υπη­ρε­σί­ες. Στην κατεύ­θυν­ση αυτή, υπο­γράμ­μι­σε πως ο αγώ­νας ενά­ντια στο φασι­σμό δεν έχει τελειώ­σει αλλά συνεχίζεται.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο