Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παλλαϊκός ξεσηκωμός ενάντια στο έγκλημα στα Τέμπη

Σε απερ­γία προ­χω­ρούν σήμε­ρα, Τετάρ­τη 8 Μαρ­τί­ου 2023, συν­δι­κά­τα και εργα­τι­κά κέντρα και καλούν στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις που οργα­νώ­νουν σε μια σει­ρά πόλεις.

Στην Αθή­να, η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση των σωμα­τεί­ων πραγ­μα­το­ποιεί­ται στις 12.30 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια, με τα Εργα­τι­κά Κέντρα Αθή­νας, Πει­ραιά, Λαυ­ρί­ου — Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, Ελευ­σί­νας — Δυτι­κής Αττι­κής και Σαλα­μί­νας να έχουν προ­κη­ρύ­ξει απερ­γία, μαζί με εκα­το­ντά­δες Σωμα­τεία και Ομο­σπον­δί­ες. (Δια­βά­στε παρα­κά­τω όλες τις απερ­για­κές συγκεντρώσεις)

Οι φορείς που οργα­νώ­νουν τη σημε­ρι­νή μάχη καλούν τους εργα­ζό­με­νους και όλο τον λαό να συμ­με­τά­σχουν μαζι­κά στο συλ­λα­λη­τή­ριο, κατα­δι­κά­ζο­ντας στους δρό­μους του αγώ­να τους ενό­χους για το έγκλη­μα στα Τέμπη. Με τον συλ­λο­γι­κό και οργα­νω­μέ­νο αγώ­να τους να παλέ­ψουν κόντρα σε μια πολι­τι­κή που για λογα­ρια­σμό της εργο­δο­σί­ας θυσιά­ζει τη ζωή, την υγεία και τα δικαιώ­μα­τα των εργα­τι­κών — λαϊ­κών οικογενειών.

Συνεχίζεται η απεργία στους σιδηρόδρομους, δεμένα τα καράβια

Την ίδια ώρα, τα Σωμα­τεία των σιδη­ρο­δρο­μι­κών συνε­χί­ζουν τις απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις τους που έχουν ξεκι­νή­σει από την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, ακι­νη­το­ποιώ­ντας τους συρ­μούς σε όλη τη χώρα. Σε συνέ­λευ­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν αμέ­σως μετά τη λήξη της απερ­για­κής συγκέ­ντρω­σης στο Σύνταγ­μα την Κυρια­κή, τα τρία Σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων στη «Hellenic Train» απο­φά­σι­σαν τη συνέ­χι­ση της απερ­γί­ας τους μέχρι και σήμε­ρα Τετάρ­τη, ενώ συμ­με­το­χή σε αυτήν την από­φα­ση ανα­κοί­νω­σε και η Πανελ­λή­νια Ενω­ση Σταθ­μαρ­χών. Ακό­μα, από­φα­ση για 48ωρη απερ­γία πήρε το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων ΟΣΕ.

Σε ό,τι αφο­ρά τις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες, με βάση τις απο­φά­σεις των Σωμα­τεί­ων οι εργα­ζό­με­νοι στα λεω­φο­ρεία και τα τρό­λεϊ της Αθή­νας θα συμ­με­τέ­χουν στην απεργία.

Σε ό,τι αφο­ρά τα Σωμα­τεία των μέσων στα­θε­ρής τρο­χιάς, πήραν από­φα­ση για απερ­γία, προ­κει­μέ­νου όμως να διευ­κο­λύ­νουν τη μετά­βα­ση των απερ­γών θα λει­τουρ­γή­σουν μετα­ξύ των ωρών 11 π.μ. — 5 μ.μ. ο ΗΣΑΠ και το Τραμ, και 12 μ. — 4 μ.μ. το Μετρό.

Δεμέ­να θα παρα­μεί­νουν σήμε­ρα τα πλοία στο λιμά­νι του Πει­ραιά, καθώς έχει προ­κη­ρυ­χθεί παμπει­ραϊ­κή απερ­γία από το Εργα­τι­κό Κέντρο της πόλης, αλλά και την ΠΝΟ. Τα ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ — «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» — ΠΕΕΜΑΓΕΝ.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Στην σημε­ρι­νή 24ωρη απερ­γία που προ­κή­ρυ­ξε η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ συμ­με­τέ­χουν και οι εργα­ζό­με­νοι στις συγκοι­νω­νί­ες της Αθή­νας. Οι συρ­μοί του Μετρό ( Γραμ­μή 2&3) θα κυκλο­φο­ρούν από τις 12 το μεση­μέ­ρι έως τις 4 το απόγευμα.

Κατά το χρο­νι­κό αυτό διά­στη­μα λει­τουρ­γί­ας των Γραμ­μών 2 & 3 του Μετρό, με εντο­λή της ΕΛ.ΑΣ. οι σταθ­μοί «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», «ΟΜΟΝΟΙΑ», «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» και «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» θα παρα­μεί­νουν κλει­στοί και οι συρ­μοί θα διέρ­χο­νται από αυτούς δίχως να πραγ­μα­το­ποιούν στάση.

Η Γραμ­μή 1 του Μετρό «Πει­ραιάς — Κηφι­σιά» και το ΤΡΑΜ θα λει­τουρ­γή­σουν από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Ανα­λυ­τι­κά:

Γραμ­μή 1 «Πει­ραιάς — Κηφι­σιά»: Οι σταθ­μοί της Γραμ­μής θα ανοί­ξουν για το επι­βα­τι­κό κοι­νό στις 11 το πρωί, οπό­τε και θα αρχί­σουν να ανα­χω­ρούν οι πρώ­τοι συρ­μοί από τους τερ­μα­τι­κούς και ενδιά­με­σους σταθμούς.

Οι τελευ­ταί­οι συρ­μοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφι­σιά και Πει­ραιά στις 16:35,

από Αττι­κή προς Κηφι­σιά στις 16:59 και προς Πει­ραιά στις 17:02.

Γραμ­μές 2 & 3 Μετρό: Οι σταθ­μοί θα ανοί­ξουν για το επι­βα­τι­κό κοι­νό στις 12:00, ενώ οι τελευ­ταί­οι συρ­μοί θα αναχωρήσουν:

από Ανθού­πο­λη προς Ελλη­νι­κό στις 15:46,

από Ελλη­νι­κό προς Ανθού­πο­λη στις 15:42,

από Δημο­τι­κό Θέα­τρο προς Δ. Πλα­κε­ντί­ας στις 15:40,

από Δημο­τι­κό Θέα­τρο προς Αερο­δρό­μιο στις 15:07,

από Αερο­δρό­μιο προς Δημο­τι­κό Θέα­τρο στις 15:10,

από Δ. Πλα­κε­ντί­ας προς Δημο­τι­κό Θέα­τρο στις 15:42 και

Δρο­μο­λό­για του Μετρό προς και από το Αερο­δρό­μιο θα εκτε­λού­νται μετα­ξύ 12:00 — 16:00

Τραμ: Ανα­χώ­ρη­ση συρ­μών από το Αμα­ξο­στά­σιο Ελλη­νι­κού στις 11:00, πλή­ρης απο­κα­τά­στα­ση δρο­μο­λο­γί­ων στις 12:15 και στα­δια­κή από­συρ­ση συρ­μών από τις 15:45.

Λεω­φο­ρεία — Τρό­λεϊ. κινη­το­ποι­η­μέ­να θα παρα­μεί­νουν όλη τη μέρα τα Λεω­φο­ρεία και τα Τρό­λεϊ λόγω 24ωρης απερ­γί­ας που απο­φά­σι­σε το Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων ΟΑΣΑ. Κανο­νι­κά θα κινη­θούν τα αστι­κά λεω­φο­ρεία στις γραμ­μές που έχουν ανα­λά­βει τα ΚΤΕΛ.

Σιδηρόδρομος

Ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να επί­σης θα είναι τα τρέ­να και ο Προ­α­στια­κός, τα οποία είναι σε επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες απερ­γί­ες μετά το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη.

Οι εργα­ζό­με­νοι στα μέσα μετα­φο­ράς με ανα­κοι­νώ­σεις τους δηλώ­νουν «βαθιά συγκλο­νι­σμέ­νοι από τη σιδη­ρο­δρο­μι­κή τρα­γω­δία στα Τέμπη, απαι­τούν να απο­δο­θούν πραγ­μα­τι­κές ευθύ­νες όσο ψηλά και εάν βρί­σκο­νται και διεκ­δι­κούν σύγ­χρο­νες και ασφα­λείς δημό­σιες μετα­φο­ρές». Τέλος απευ­θύ­νουν κάλε­σμα σε όλους τους εργα­ζό­με­νους να πάρουν μέρος στο συλ­λα­λη­τή­ριο, πλα­τεία Συντάγ­μα­τος και ώρα 13:00.

Προσυγκεντρώσεις στην Αθήνα

Για την απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση της Αθή­νας στα Προ­πύ­λαια δρο­μο­λο­γού­νται λεω­φο­ρεία από διά­φο­ρες περιοχές.

Οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις θα είναι στις 11.30 π.μ. στα εξής σημεία:

Κάνιγ­γος: Ομο­σπον­δί­ες, Σωμα­τεία και Επι­τρο­πές Αγώ­να στον ιδιω­τι­κό τομέα, οικο­δό­μοι, Τρό­φι­μα — Ποτά, Φάρ­μα­κο, Χημι­κή Βιο­μη­χα­νία, Ενέρ­γεια, Τύπος — Χαρ­τί, Ιμα­τι­σμός — Δέρ­μα, Μέταλ­λο, Επι­σι­τι­σμός — Του­ρι­σμός, Τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες, Ταχυ­με­τα­φο­ρές, Καλ­λι­τέ­χνες, ΜΜΕ, Δικη­γό­ροι, Γυμναστές.

Πλα­τεία Κοραή: Σωμα­τεία στις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες, στο σιδη­ρό­δρο­μο, ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία, Σωμα­τεία του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά, Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων σε Πανε­πι­στή­μια και Ερευ­νη­τι­κά Κέντρα, μαζι­κοί φορείς του Πει­ραιά. Σωμα­τεία του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά και μαζι­κοί φορείς της περιο­χής έχουν προ­συ­γκέ­ντρω­ση 10.30 π.μ. στον ηλε­κτρι­κό σταθ­μό του Πειραιά.

Ομό­νοια: Ομο­σπον­δί­ες και Σωμα­τεία Συντα­ξιού­χων, Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, Σύλ­λο­γοι και Ομά­δες Γυναι­κών, μαζι­κοί φορείς δήμων της Αττι­κής, ΟΒΣΑ, Σωμα­τεία και Ενώ­σεις Επαγ­γελ­μα­τιών, Βιο­τε­χνών και Εμπόρων.
Πανε­πι­στη­μί­ου και Βου­κου­ρε­στί­ου: Σωμα­τεία Εκπαι­δευ­τι­κών, Σωμα­τεία στις τρά­πε­ζες και στο Εμπό­ριο, Σωμα­τεία Λογι­στών και Καθα­ρι­στριών, Σωμα­τεία υπουρ­γεί­ων, της Απο­κε­ντρω­μέ­νης και Περι­φε­ρεια­κής Διοί­κη­σης, Σωμα­τείο δήμων.

Στις 11 π.μ., στα Νοσο­κο­μεία Παί­δων (Γου­δή) καλούν Σωμα­τεία Υγειο­νο­μι­κών και της Ειδι­κής Αγω­γής, μαζι­κοί φορείς των δήμων της Ανα­το­λι­κής Αθήνας.

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Αθή­να, 12.30 μ.μ. Προπύλαια

Θεσ­σα­λο­νί­κη, 12 μ. Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου και 7 μ.μ. στο ίδιο μέρος

Πάτρα, 10.30 π.μ. πλα­τεία Γεωργίου

Αγρί­νιο, 12 μ. κεντρι­κή πλατεία

Αίγιο, 10.30 π.μ. στην Τρί­γω­νη Πλατεία.

Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, 12 μ. Δημαρχείο

Αλι­βέ­ρι, 1 μ.μ. Άγαλ­μα Λιγνιτωρύχου

Αμα­λιά­δα, 9.30 π.μ. στην πλα­τεία Αγί­ου Αθανασίου

Αμύ­νταιο, 12 μ. πλατεία

Άμφισ­σα, 12.30 μ.μ. πλα­τεία Κεχα­γιά (πάνω πλατεία)

Αργο­στό­λι, 12 μ. κεντρι­κή πλατεία

Άρτα, 10 π.μ. πλα­τεία Κιλκίς

Ατα­λά­ντη, 12μ. κεντρι­κή πλατεία

Βέροια, 10.30 π.μ. και 6 μ.μ. στην πλ. Δημαρχείου

Βόλος, 12 μ. Θόλος

Γιάν­νε­να, 11 π.μ. κεντρι­κή πλατεία

Γιαν­νι­τσά, 6 μ.μ. στον πεζόδρομο

Δρά­μα, 11.30 π.μ. κεντρι­κή πλατεία

Έδεσ­σα, στις 7 μ.μ. στον σταθ­μό του ΟΣΕ

Ελασ­σό­να, στις 12 μ. στην κεντρι­κή πλατεία

Ζάκυν­θος, 10 π.μ. πλα­τεία Αγί­ου Μάρκου

Ηγου­με­νί­τσα, 6.30 μ.μ. πλα­τεία Δημαρχείου

Ηρά­κλειο, 11 π.μ. πλα­τεία Ελευθερίας

Θάσος, 12 μ. πλα­τεία Λιμένα

Θήβα, 12 μ. κεντρι­κή πλατεία

Ιερά­πε­τρα, 6.30 μ.μ.,πλατεία Ελευθερίας

Ικα­ρία, 12 μ. πλα­τεία Αγί­ου Κηρύκου

Ιστιαία, 12 μ. κεντρι­κή πλατεία

Καβά­λα, 12 μ. κεντρι­κή πλατεία

Καλα­μά­τα, 6.30 μ.μ. πλα­τεία 23ης Μαρτίου

Καρ­πε­νή­σι, 7 μ.μ., στην κεντρι­κή πλατεία

Καρ­δί­τσα, 11 π.μ. κεντρι­κή πλατεία

Καρ­λό­βα­σι Σάμου, 12 μ. πλα­τεία Καρλοβάσου

Καρ­πε­νή­σι, 7 μ.μ. κεντρι­κή πλατεία

Καστο­ριά, 11.30 π.μ., Αντιπεριφέρεια

Κατε­ρί­νη, στις 10.30 π.μ. και στις 6 μ.μ. κεντρι­κή πλατεία

Κέρ­κυ­ρα, 11.30 π.μ. Εργα­τι­κό Κέντρο

Κεφα­λο­νιά, 12 μ. στην κεντρι­κή πλα­τεία Αργοστολίου

Κιλ­κίς, 6 μ.μ. πλα­τεία Ειρήνης

Κοζά­νη, 1 μ.μ. κεντρι­κή πλατεία

Κομο­τη­νή, 12 μ. κεντρι­κή πλατεία

Κόριν­θος, 6.30 μ.μ. Περιβολάκια

Κυπα­ρισ­σία, 11 π.μ. στο Δημαρχείο

Κως, 11 π.μ., έξω από το νοσοκομείο

Λαμία, 12 μ. πλα­τεία Πάρκου

Λάρι­σα, 12 μ. κεντρι­κή πλατεία

Λασί­θι, 6.30 μ.μ., στην κεντρι­κή πλα­τεία Αγί­ου Νικολάου

Λέρος, στις 11 π.μ. έξω από το νοσοκομείο

Λευ­κά­δα, 11 π.μ. πλα­τεία Αγί­ου Μηνά

Λήμνος, 10.30 π.μ. λιμά­νι Μύρινας

Λιβα­δειά, 12 μ. κεντρι­κή πλατεία

Μαντού­δι, 1 μ.μ. κεντρι­κή πλατεία

Μυτι­λή­νη, 11 π.μ. πλα­τεία Σαπφούς

Νάου­σα, 10 π.μ. κεντρι­κή πλατεία

Ναύ­πα­κτος, 11 π.μ., στην πλα­τεία Φαρμάκη

Ναύ­πλιο, 6.30 μ.μ. Ενδέκατη

Ξάν­θη, 12 μ. κεντρι­κή πλατεία

Ορε­στιά­δα, στις 11 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία

Πάρος, 12 μ. στην πλα­τεία Μαντώ Μαυρογένους

Πολύ­γυ­ρος, στις 6 μ.μ., στην πλα­τεία δημαρχείου

Πρέ­βε­ζα, 10.30 π.μ. παλιά ΚΤΕΛ

Πύρ­γος, 10 π.μ. κεντρι­κή πλατεία

Ρέθυ­μνο, 11 π.μ. Δημαρχείο

Ρόδος, στις 12 το μεση­μέ­ρι συγκέ­ντρω­ση μαθη­τών, φοι­τη­τών στο Δημαρ­χείο και στις 18.00 συγκέ­ντρω­ση σωμα­τεί­ων στην πλα­τεία Κύπρου.

Σάμος, 12 μ. στο Βαθύ στην πλα­τεία Πυθα­γό­ρα και στις 12 μ. στο Καρ­λό­βα­σι στην πλατεία

Σαντο­ρί­νη, 11.30 στην πλα­τεία των Φηρών

Σέρ­ρες, 6.30 μ.μ. πλα­τεία Ελευθερίας

Σητεία, 6.30 μ.μ., πλα­τεία Ηρώων

Σκά­λα Λακω­νί­ας, στις 7 μ.μ., στην πλα­τεία Πηγών

Σκό­πε­λος, 7 μ.μ. στην παραλία

Σπάρ­τη, στις 7 μ.μ., στην κεντρι­κή πλατεία

Σύρος, στις 10.30 στην απο­κε­ντρω­μέ­νη διοί­κη­ση Αιγαίου

Τήνος, στις 11.30 π.μ., στην παραλία

Τρί­κα­λα, 11 π.μ. πλα­τεία Ρήγα Φεραίου

Τρί­πο­λη, 6 μ.μ. πλα­τεία Πετρινού

Φλώ­ρι­να, 1 μ.μ. πλα­τεία Μόδη

Χαλ­κί­δα, 12 μ. Δικαστήρια

Χανιά, 10 π.μ. πλα­τεία Δημο­τι­κής Αγοράς

Χίος, 12 μ. στην πλα­τεία Βουνακίου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο