Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παλλαϊκός ξεσηκωμός: Κάθε συρμός του Ηλεκτρικού και μια προσυγκέντρωση

Όπως μας μετα­φέ­ρει ο συνερ­γά­της μας Γ. Μου­σγάς, οι συρ­μοί του Ηλε­κτρι­κού είναι ασφυ­κτι­κά γεμά­τοι δια­δη­λω­τές. Καθώς απο­βι­βά­ζουν στην πλα­τεία Βικτω­ρί­ας σχη­μα­τί­ζο­νται μικρές πορεί­ες. Η πλα­τεία Βικτω­ρί­ας είναι ασφυ­κτι­κά γεμά­τη όπως και η Γ’ Σεπτεμβρίου.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κός ο διά­λο­γος εντός συρ­μού: «Φιλε­νά­δα με ξεσή­κω­σες και εμέ­να» λέει εκπαι­δευ­τι­κός σε συνά­δελ­φό της. Ερω­τώ­με­νη για­τί για πρώ­τη φορά κατε­βαί­νει σε συλ­λα­λη­τή­ριο, αυθόρ­μη­τα απα­ντά «Ως εδω και μη παρέ­κει. Αρκε­τά ανέχτηκα…»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο