Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Άθλιες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης

Αναστέλλει η κυβέρνηση την απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης και την επίταξη απεργών

Σε επα­γρύ­πνη­ση και ετοι­μό­τη­τα καλεί το ΠΑΜΕ όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, καθώς με τη σημε­ρι­νή ΠΝΠ ανα­στέλ­λει την απα­γό­ρευ­ση πολι­τι­κής επι­στρά­τευ­σης και την επί­τα­ξη απεργών.

Σε ανα­κοί­νω­ση του το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Η κυβέρ­νη­ση μετά από κάθε διάγ­γελ­μα του πρω­θυ­πουρ­γού φέρ­νει και ένα νόμο με τη δια­δι­κα­σία της πρά­ξης νομο­θε­τι­κού περιε­χο­μέ­νου, για το ξήλω­μα των πολι­τι­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών ελευ­θε­ριών, τον οποίο επι­διώ­κει να περ­νά­ει στα “ψιλά”.

Όσα μέτρα είχε νομο­θε­τή­σει η κυβέρ­νη­ση το προη­γού­με­νο διά­στη­μα και σχε­δί­α­ζε να τα ολο­κλη­ρώ­σει αυτές τις μέρες, χωρίς να υπο­λο­γί­ζει στην εμφά­νι­ση του κορο­νοϊ­ού, τα φέρ­νει σήμε­ρα με τον πιο προ­κλη­τι­κό τρό­πο, αξιο­ποιώ­ντας την παν­δη­μία, με στό­χο να τα συνη­θί­σουν οι εργαζόμενοι.

Η πολι­τι­κή επι­στρά­τευ­ση και η επί­τα­ξη απερ­γών είχε αρθεί τα προη­γού­με­να χρό­νια, κάτω από τους αγώ­νες των εργαζομένων.

Την ίδια στιγ­μή που υπάρ­χουν καταγ­γε­λί­ες για την πλή­ρη ασυ­δο­σία εργο­δο­τών εν μέσω πανδημίας…

  • Με τον καται­γι­σμό απο­λύ­σε­ων άνευ προη­γου­μέ­νου με πολύ πάνω από 40.000 σε 10 μέρες.
  • Με μονο­με­ρείς εργο­δο­τι­κές ενέρ­γειες συν­θλί­βο­ντας μισθούς και εργα­σια­κές σχέσεις.
  • Με το συντρι­πτι­κό χτύ­πη­μα των δικαιω­μά­των σε εργα­ζό­με­νους που ανή­κουν στις ευπα­θείς ομά­δες, τους οποί­ους κρα­τούν μαντρω­μέ­νους στη δου­λειά, χωρίς άδειες εις βάρος της υγεί­ας τους.
  • Με την εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας στα όρια της φυσι­κής εξάντλησης.
  • Με την ολι­κή ανυ­παρ­ξία μέτρων προ­στα­σί­ας στους χώρους δου­λειάς, όταν κατά τα άλλα απα­γο­ρεύ­ο­νται οι συνα­θροί­σεις άνω των 10 ανθρώπων.

…Όλα τα παρα­πά­νω οι εργα­ζό­με­νοι όχι μόνο δεν μπο­ρούν να τα καταγ­γεί­λουν που­θε­νά, καθώς όλοι οι ελεγ­κτι­κοί μηχα­νι­σμοί είναι από­ντες και με λου­κέ­το αλλά απει­λού­νται στην ουσία με φυλά­κι­ση αν αντιδράσουν.

Δεν υπήρ­χε κανέ­νας λόγος για τη συγκε­κρι­μέ­νη νομο­θε­τι­κή πρω­το­βου­λία. Φοβά­ται η κυβέρ­νη­ση το ενδε­χό­με­νο να υπάρ­ξουν σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας εργα­τι­κοί αγώ­νες, που θα πάνε κόντρα στην προ­στα­σία της Δημό­σιας υγεί­ας και στην ανά­γκη να προ­φυ­λα­χτεί η υγεία του λαού;  Όχι, είναι μέτρο για να μεί­νει το επό­με­νο διά­στη­μα. Η κυβέρ­νη­ση επι­διώ­κει να δια­μορ­φώ­σει εργα­σια­κό καθε­στώς γαλέ­ρας με τις πολι­τι­κές και συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευ­θε­ρί­ες στο γύψο, με τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα σε καρα­ντί­να. Η μόνη χρη­σι­μό­τη­τα του συγκε­κρι­μέ­νου άρθρου είναι να αφή­σει πλή­ρως ελευ­θέ­ρα τα χέρια της εργο­δο­σί­ας, για να κάνει ότι θέλει μέσα στους χώρους δουλειάς.

Είναι αδίστακτοι! Ο στόχος είναι να κλείσουν τα στόματα!
Καλούμε σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο