Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Αίσχος τα κόμματα του ΝΑΤΟικού τόξου να χειροκροτούν ναζιστές

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τους χει­ρο­κρο­τη­τές των ναζι­στών Ουκρα­νών στην Βου­λή, το ΠΑΜΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Καταγ­γέλ­λου­με το σημε­ρι­νό αίσχος και τις άθλιες εικό­νες στην Βου­λή με τους βου­λευ­τές των κομ­μά­των ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ-ΜΕΡΑ25, των κομ­μά­των του ΝΑΤΟι­κού τόξου που στη­ρί­ζουν το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, να χει­ρο­κρο­τούν με πάθος τους ναζι­στές του τάγ­μα­τος Αζόφ.

Το παρα­πά­νω απο­τε­λεί πρό­κλη­ση για το λαό μας που έδω­σε μεγά­λες μάχες ενα­ντία στους εγκλη­μα­τί­ες δολο­φό­νους ναζι­στές της Χρυ­σής Αυγής.

Την ίδια ώρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και μετά το χθε­σι­νό όργιο κατα­στο­λής με συλ­λή­ψεις και τραυ­μα­τι­σμούς εργα­τών, απαγ­γέλ­λο­νταν κατη­γο­ρί­ες και σέρ­νουν σε δίκη απερ­γούς συνα­δέλ­φους μας που χθες μέρα πανερ­γα­τι­κής-πανελ­λα­δι­κής απερ­γί­ας δια­δή­λω­ναν ενά­ντια στην εμπλο­κή της χώρας μας στον πόλε­μο, για να μη γίνει το λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στών, μετα­φο­ράς πολε­μι­κού εξοπλισμού.

Καλού­με τα συν­δι­κά­τα, τους εργα­ζό­με­νους, τη νεο­λαία, να καταγ­γεί­λουν τις σημε­ρι­νές άθλιες εικό­νες στη Βου­λή και να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να για την απε­μπλο­κή της χώρας μας από τον πόλεμο».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο