Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Αλληλεγγύη στους απεργιακούς αγώνες των εργαζομένων των ΗΠΑ

Την αλλη­λεγ­γύη στους εργα­ζό­με­νους στις ΗΠΑ που βρί­σκο­νται σε πολύ­μορ­φες κινη­το­ποι­ή­σεις, απερ­γί­ες και δια­μαρ­τυ­ρί­ες, διεκ­δι­κώ­ντας Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις με αυξή­σεις στους μισθούς σε πολ­λούς  κλά­δους, εκφρά­ζει το ΠΑΜΕ.

Σημειώ­νει:

«Δεκά­δες χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι στις ΗΠΑ, σε μεγά­λες πολυ­ε­θνι­κές εται­ρεί­ες όπως “John Deere”, “Kellogg’s”, “Nabisco”, οι εργα­ζό­με­νοι σε τηλε­ο­πτι­κές και κινη­μα­το­γρα­φι­κές παρα­γω­γές, αλλά ακό­μη και οι ήρω­ες ενά­ντια στην παν­δη­μία υγειο­νο­μι­κοί  βρί­σκο­νται στους δρό­μους του αγώ­να ενά­ντια σε ένα σύστη­μα που αξιο­ποί­η­σε την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας για να αυξή­σει τα κέρ­δη του, ενώ εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζό­με­νοι οδη­γή­θη­καν στην ανερ­γία, στη φτώ­χεια και την εξαθλίωση.

Και στις ΗΠΑ μπο­ρεί να άλλα­ξε η κυβέρ­νη­ση, αλλά η εκμε­τάλ­λευ­ση εκα­τομ­μυ­ρί­ων εργα­ζο­μέ­νων από τους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους συνε­χί­ζε­ται και οξύ­νε­ται μαζί με τον αυταρ­χι­σμό, την κατα­στο­λή, την επί­θε­ση στα συν­δι­κα­λι­στι­κά και δημο­κρα­τι­κά δικαιώ­μα­τα των εργαζομένων.

Αντί­στοι­χη είναι η κατά­στα­ση και στην Ελλά­δα, που μεγα­λώ­νει η οργή και η αγα­νά­κτη­ση των εργα­ζο­μέ­νων, με πολ­λούς κλά­δους να βρί­σκο­νται σε κινη­το­ποι­ή­σεις. Με μεγά­λες απερ­γί­ες των εργα­ζο­μέ­νων ντε­λί­βε­ρι, των εκπαι­δευ­τι­κών, των υγειο­νο­μι­κών, ενώ προ­ε­τοι­μά­ζο­νται απερ­γί­ες των οικο­δό­μων, πανερ­γα­τι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια σε πολ­λές πόλεις και νέες μεγά­λες απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις με τις οποί­ες οι εργα­ζό­με­νοι διεκ­δι­κούν επί­σης Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις με αυξή­σεις, ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων δικαιω­μά­των μας.

Συνά­δελ­φοι, η αγα­νά­κτη­ση και η οργή των εργα­ζο­μέ­νων, που διο­γκώ­νε­ται και στις ΗΠΑ και στην Ελλά­δα και σε πολ­λές ακό­μη χώρες, είναι από­δει­ξη των αδιε­ξό­δων ενός συστή­μα­τος που παρά­γουν οι πολ­λοί, αλλά κερ­δί­ζουν οι λίγοι. Για τους εργα­ζό­με­νους ο μόνος δρό­μος είναι ο αγώ­νας ενά­ντια στο σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, της φτώ­χειας, του ρατσι­σμού και των πολέμων.

Έχου­με τη δύνα­μη της οργά­νω­σης, της αλλη­λεγ­γύ­ης, του συλ­λο­γι­κού, ταξι­κού αγώ­να. Οι αγώ­νες σας δίνουν δύνα­μη και σε εμάς. Είμα­στε στο πλευ­ρό σας!».

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο