Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους του «Real Group»

«Οι εργα­ζό­με­νοι στα ΜΜΕ που συσπει­ρω­νό­μα­στε στο ΠΑΜΕ, εκφρά­ζου­με την αλλη­λεγ­γύη και συμπα­ρά­στα­σή μας στους συνα­δέλ­φους της εφη­με­ρί­δας “Real News” και του ραδιο­φω­νι­κού σταθ­μού “Real FM”, που αντι­με­τώ­πι­σαν επί­θε­ση με εμπρη­στι­κούς μηχα­νι­σμούς από “αγνώ­στους”», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή του το ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ.

Ανα­φέ­ρει ότι «κατά την επί­θε­ση αντι­με­τώ­πι­σε κίν­δυ­νο ζωής η μονα­δι­κή εκεί­νη τη στιγ­μή εργα­ζό­με­νη τεχνι­κός βάρ­διας, απο­δεί­χνο­ντας για άλλη μια φορά ότι οι εργα­ζό­με­νοι πλη­ρώ­νουν πάντα με τη δου­λειά τους και ενί­ο­τε με την υγεία και τη ζωή τους,την απρό­σκο­πτη λει­τουρ­γία και κερ­δο­φο­ρία των επιχειρήσεων».

«Με αφορ­μή και την από κάθε άπο­ψη κατα­δι­κα­στέα ενέρ­γεια, φέρ­νου­με για άλλη μια φορά στο προ­σκή­νιο την απαί­τη­ση για μέτρα υγιει­νής και ασφά­λειας στους χώρους δου­λειάς και την ενί­σχυ­ση ‑σε όλα τα ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κά και δια­δι­κτυα­κά μέσα- ιδιαί­τε­ρα της νυχτε­ρι­νής βάρ­διας, με προ­σω­πι­κό», επι­ση­μαί­νει το ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο