Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Απεργιακή κλιμάκωση τώρα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο αύριο Σάβ­βα­το στις 6 μ.μ. στην πλα­τεία της ΧΑΝΘ, αλλά και στις κινη­το­ποι­ή­σεις που θα γίνουν τις επό­με­νες μέρες στις μεγά­λες πόλεις σε όλη τη χώρα ενά­ντια στην ακρί­βεια και στο κόστος της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, σε κλι­μά­κω­ση της πάλης με προ­ε­τοι­μα­σία για πανερ­γα­τι­κή απερ­γία μέσα στον Οκτώ­βρη, κάλε­σε ο Γιώρ­γος Πέρ­ρος, εκ μέρους της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ, στη διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης Τύπου που δόθη­κε χθες το από­γευ­μα έξω από το εργο­στά­σιο της «Μαλα­μα­τί­να» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ενό­ψει της ΔΕΘ.

Οπως είπε, «μόνο η εργα­τι­κή τάξη με τους συμ­μά­χους της μπο­ρεί να πετά­ξει στο καλά­θι των αχρή­στων, να ανα­τρέ­ψει την καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα της ακρί­βειας, της φτώ­χειας, της ανερ­γί­ας, των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και όλων όσα τη βασα­νί­ζουν. Να γίνει ο καπε­τά­νιος, να χαρά­ξει αζι­μού­θιο, για να εξου­σιά­ζει όλα όσα παράγει».

Από το βήμα της συνέ­ντευ­ξης εκπρό­σω­ποι της Πανελ­λα­δι­κής Επι­τρο­πής των Μπλό­κων, των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων ΕΒΕ, του Μετώ­που Αγώ­να Σπου­δα­στών, της ΟΓΕ και των μεταλ­λω­ρύ­χων στο μεταλ­λείο της Ολυ­μπιά­δας Χαλ­κι­δι­κής, οι οποί­οι αντι­με­τω­πί­ζουν μαζι­κές απο­λύ­σεις, κάλε­σαν σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στο συλ­λα­λη­τή­ριο του ΠΑΜΕ και των συν­δι­κά­των στη ΔΕΘ. Παράλ­λη­λα εξέ­φρα­σαν τη στή­ρι­ξή τους στον αγώ­να των απερ­γών της «Μαλα­μα­τί­νας».

Ο λαός να περάσει στην αντεπίθεση
Με αλληλεγγύη, οργάνωση και συμμαχία

«Ολοι στους δρόμους!» το μήνυμα που μεταφέρουν παντού τα συνδικάτα

Στον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» θα δημο­σιευ­τούν εκτε­νή απο­σπά­σμα­τα από την εισή­γη­ση στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου του ΠΑΜΕ, όπως και το διεκ­δι­κη­τι­κό πλαί­σιο που παρουσιάστηκε.

Λεωφορεία για το συλλαλητήριο

Την οργα­νω­μέ­νη μετα­κί­νη­ση των εργα­ζο­μέ­νων για το συλ­λα­λη­τή­ριο στη ΔΕΘ προ­ε­τοι­μά­ζουν τα εργα­τι­κά σωμα­τεία σε περιο­χές της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας. Μέχρι χτες είχε ανα­κοι­νω­θεί ότι λεω­φο­ρεία θα ανα­χω­ρή­σουν για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη από:

Βέροια, 3.30 μ.μ., από την πλα­τεία Ωρολογίου.

Κατε­ρί­νη, 4 μ.μ., από την κεντρι­κή πλατεία.

Νάου­σα, 3.30 μ.μ., από το Εργα­τι­κό Κέντρο.

Σέρ­ρες, 4 μ.μ., από το Εργα­τι­κό Κέντρο.

Eδεσ­σα, 3.15 μ.μ., από πλα­τεία Ελευθερίας.

Μαυ­ρο­βού­νι Σκύ­δρας 3.30 μ.μ..

Γιαν­νι­τσά 4 μ.μ., από παλιά αγορά.

Στους δρόμους και οι υγειονομικοί

Τη συμ­με­το­χή τους στο αυρια­νό μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο της ΔΕΘ ετοι­μά­ζουν οι υγειο­νο­μι­κοί, που σήμε­ρα Παρα­σκευή, στις 8 το πρωί προ­γραμ­μα­τί­ζουν κινη­το­ποί­η­ση η οποία θα ξεκι­νή­σει από το Ιππο­κρά­τειο Νοσο­κο­μείο, θα διέλ­θει από Υγειο­νο­μι­κές Μονά­δες και θα κατα­λή­ξει στο υπουρ­γείο Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης. Για τη διευ­κό­λυν­ση της συμ­με­το­χής στην κινη­το­ποί­η­ση έχει προ­κη­ρυ­χθεί στά­ση εργα­σί­ας από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ. για τα Σωμα­τεία μέλη της ΠΟΕΔΗΝ στην Κεντρι­κή Μακεδονία.

Στη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου που δόθη­κε χτες, μπρο­στά στην πύλη του ΑΧΕΠΑ, από εκπρο­σώ­πους της ΠΟΕΔΗΝ, καταγ­γέλ­θη­κε ότι πανελ­λα­δι­κά, από τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βρη μέχρι και σήμε­ρα, το ΕΣΥ λει­τουρ­γεί με 10.000 λιγό­τε­ρο προ­σω­πι­κό. Με την έκδο­ση του καθη­κο­ντο­λο­γί­ου, άλλοι 10.000 ΔΕ νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό που εργά­ζο­νται σε τμή­μα­τα πρώ­της γραμ­μής, αδρα­νο­ποιού­νται υπο­βι­βα­ζό­με­νοι σε Βοη­θούς Θαλά­μου και ανοί­γει ο δρό­μος για την εργο­λα­βο­ποί­η­σή τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο