Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Για την ρατσιστική επίθεση στον Αμίρ και την άδικη στοχοποίηση του διευθυντή του σχολείου

Την απα­ρά­δε­κτη ρατσι­στι­κή επί­θε­ση που δέχτη­κε νύχτα, μέσα στο σπί­τι του, ο μικρός μαθη­τής του 6ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Δάφ­νης από το Αφγα­νι­στάν, τη στο­χο­ποί­η­ση του διευ­θυ­ντή του σχο­λεί­ου και το ρόλο του υπουρ­γεί­ου  καταγ­γέλ­λει η Πανελ­λα­δι­κή Γραμ­μα­τεία Εκπαι­δευ­τι­κών του ΠΑΜΕ.

Σε ανα­κοί­νω­σή της σημειώνει:

«Τα θρα­σύ­δει­λα φασι­στοει­δή επι­τέ­θη­καν με πέτρες και μπου­κά­λια στο σπί­τι που δια­μέ­νει ο Αμίρ και η οικο­γέ­νεια του, προ­κα­λώ­ντας φθο­ρές και θέτο­ντας σε κίν­δυ­νο την ασφά­λεια της οικογένειας.

Ο Αμίρ και η οικο­γέ­νειά του, οι πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, που είναι τα μεγα­λύ­τε­ρα θύμα­τα του πολέ­μου και της εκμε­τάλ­λευ­σης, δεν είναι μόνοι τους και δεν θα μεί­νουν απρο­στά­τευ­τοι. Οι εκπαι­δευ­τι­κοί, το οργα­νω­μέ­νο γονε­ΐ­κό κίνη­μα, όλοι οι εργα­ζό­με­νοι, έχου­με ευθύ­νη να ορθώ­σου­με τεί­χος αδια­πέ­ρα­στο απέ­να­ντι στον φασι­σμό και το ρατσι­στι­κό δηλητήριο.

Δεν θα επι­τρέ­ψου­με τα παι­διά μας, οι μαθη­τές μας να συνη­θί­σουν στο μίσος, τον φόβο και τον ρατσισμό.

Ιδιαί­τε­ρη ευθύ­νη για την εξέ­λι­ξη που πήρε τελι­κά το ζήτη­μα με τον μικρό μαθη­τή από το Αφγα­νι­στάν έχουν όλοι όσοι με ανεύ­θυ­νο και τυχο­διω­κτι­κό τρό­πο, με αφορ­μή την επι­λο­γή σημαιο­φό­ρου για την επέ­τειο της 28ης Οκτω­βρί­ου, στο­χο­ποί­η­σαν τον Διευ­θυ­ντή του σχο­λεί­ου και τον Σύλ­λο­γο Διδα­σκό­ντων, εκτό­ξευ­σαν συκο­φα­ντί­ες για ρατσι­στι­κή συμπεριφορά.

Η όποια υπό­νοια για ρατσι­στι­κή συμπε­ρι­φο­ρά από πλευ­ράς των εκπαι­δευ­τι­κών δεν είναι απλά ανυ­πό­στα­τη. Είναι απα­ρά­δε­κτη και δημιουρ­γεί σοβα­ρά ερω­τη­μα­τι­κά για τις πραγ­μα­τι­κές στο­χεύ­σεις όσων την ανα­πα­ρά­γουν. Τα πραγ­μα­τι­κά γεγο­νό­τα για την επι­λο­γή σημαιο­φό­ρου — και όχι τα μυθεύ­μα­τα περί “αφαί­ρε­σης σημαί­ας” που ανα­πα­ρά­γο­νται στα ΜΜΕ — δεν επι­βε­βαιώ­νουν καμία ρατσι­στι­κή ενέρ­γεια. Αυτό επι­βε­βαιώ­νε­ται και από το γεγο­νός ότι ο μαθη­τής που τελι­κά κρά­τη­σε τη σημαία είναι αλβα­νι­κής καταγωγής.

Σοβα­ρή ευθύ­νη έχει, ιδιαί­τε­ρα, το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας το οποίο, ενώ γνώ­ρι­ζε τα πραγ­μα­τι­κά γεγο­νό­τα σε σχέ­ση με την επι­λο­γή σημαιο­φό­ρου, ενώ γνώ­ρι­ζε τον τρό­πο που χει­ρί­στη­κε το θέμα ο Διευ­θυ­ντής του σχο­λεί­ου, με την ανα­κοί­νω­σή του για έναρ­ξη προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης, έδω­σε το δικαί­ω­μα να ανα­πα­ρά­γε­ται μια ανυ­πό­στα­τη είδη­ση από τα ΜΜΕ, να στο­χο­ποιεί­ται όχι απλά τα σχο­λείο αλλά και το ίδιο το παιδί.

Η κυβέρ­νη­ση και το υπουρ­γείο Παιδείας:

Έχουν την ευθύ­νη ΑΜΕΣΑ να απο­κα­τα­στή­σουν την αλή­θεια, να στα­μα­τή­σουν κάθε από­πει­ρα δίω­ξης των συνα­δέλ­φων του 6ου Δημο­τι­κού Δάφνης.
Έχουν την ευθύ­νη να πάρουν όλα τα μέτρα για την ουσια­στι­κή έντα­ξη των παι­διών προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στο σχο­λείο, με δημιουρ­γία Τάξε­ων Υπο­δο­χής, με προ­σλή­ψεις εκπαι­δευ­τι­κών, με στή­ρι­ξη των σχο­λεί­ων με υπο­δο­μές και χρη­μα­το­δό­τη­ση, χωρίς εμπλο­κή ΜΚΟ και άλλων φορέ­ων. Να πάρει μέτρα στή­ρι­ξης των οικο­γε­νειών των προσφυγόπουλων.

Έξω ο φασι­σμός και το ρατσι­στι­κό δηλη­τή­ριο από τα σχο­λεία μας!

Μόρ­φω­ση, φρο­ντί­δα και κοι­νω­νι­κή μέρι­μνα στην πρά­ξη και όχι στα λόγια για όλα τα παιδιά!!».

Επί­θε­ση αγνώ­στων με πέτρες στο σπί­τι του Αμίρ – Τι λέει η ΔΟΕ για τη σημαία;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο