Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Για τη δίκη των 35 στελεχών του

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνά­δελ­φοι,

Στις 2 Οκτώ­βρη επα­να­λαμ­βά­νε­ται η δίκη των 35 στε­λε­χών του ΠΑΜΕ. Τα 35 στε­λέ­χη του ΠΑΜΕ δικά­ζο­νται για τους αγώ­νες και τις κινη­το­ποι­ή­σεις ενα­ντί­ον στις δηλώ­σεις για το Ασφα­λι­στι­κό του τότε Υπουρ­γού Εργα­σί­ας της ΝΔ, Βρού­τση. Μάλι­στα οδη­γού­νται στο δικα­στή­ριο ξανά παρό­τι ήδη δικά­στη­καν και στην προη­γού­με­νη δίκη καταρ­ρί­φθη­καν στο σύνο­λό τους όλες οι κατη­γο­ρί­ες της κυβέρ­νη­σης ΝΔ.

Πρό­κει­ται για δίω­ξη ενα­ντί­ον προ­έ­δρων, μελών ΔΣ Ομο­σπον­διών, Συν­δι­κά­των, δεκά­δων συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων που σέρ­νο­νται για μια ακό­μη φορά στα δικα­στή­ρια για κινη­το­ποί­η­ση που οργά­νω­σαν στις 30/1/2013 στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας, προ­κει­μέ­νου να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για τις προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις για το Ασφα­λι­στι­κό που είχε κάνει ο τότε υπουρ­γός Εργα­σί­ας Γ. Βρού­τσης της ΝΔ.

Τότε ήταν ο Βρού­τσης της ΝΔ που ήθε­λε να επι­βά­λει τους μνη­μο­νια­κούς νόμους για ασφα­λι­στι­κό, σφα­γή μισθών και δικαιω­μά­των. Σήμε­ρα είναι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, που έρχε­ται να εφαρ­μό­σει το νόμο Βρού­τση της Ν.Δ. και μαζί ψήφι­σαν την τρο­πο­λο­γία Βρού­τση — Αχτσιό­γλου για τους μισθούς. Η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να υπο­κρί­νε­ται ότι είναι άμοι­ρη ευθυνών.

Η Κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, παράλ­λη­λα με τα αντερ­γα­τι­κά, μισθο­λο­γι­κά, ασφα­λι­στι­κά, και φορο­λη­στρι­κά μέτρα της ΝΔ, συνε­χί­ζει να επι­βάλ­λει με προ­σή­λω­ση και το δόγ­μα Νόμος και Τάξη γεμί­ζο­ντας τα δικα­στή­ρια με συν­δι­κα­λι­στές, αγω­νι­στές αγρό­τες, φοι­τη­τές, εργα­τό­κο­σμο που αγω­νί­ζε­ται να προ­στα­τέ­ψει τα σπί­τια του.

Τους τελευ­ταί­ους μόνο μήνες και αφού η Κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ νομο­θέ­τη­σε τον νόμο ενά­ντια στην Απερ­γία (που ο Αδω­νις Γεωρ­γιά­δης ερχό­ταν να ψηφί­σει με τα 2 χέρια) η «Ανε­ξάρ­τη­τη» Δικαιο­σύ­νη επι­βά­λει τη «Δίκαιη Ανάπτυξη»:

· Απερ­γία Λιμε­νερ­γα­τών COSCO (5 στις 5 Απερ­γί­ες παρά­νο­μες σε 4 μήνες)

· Άγαλ­μα Τρού­μαν (Επί­θε­ση ΜΑΤ ενα­ντί­ον φοι­τη­τών, σύλ­λη­ψη 2 νεο­λαί­ων με κατη­γο­ρη­τή­ριο βγαλ­μέ­νο από την Πρε­σβεία των ΗΠΑ)

· Δίκη αγρο­τών Συν­δι­κα­λι­στών και του Προ­έ­δρου του Εργα­τι­κού Κέντρου Λάρι­σας, μέλους της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ, για συμ­με­το­χή στις αγρο­τι­κές κινητοποιήσεις

· Ολό­κλη­ρη βιο­μη­χα­νία διώ­ξε­ων όσων αντι­στέ­κο­νται στους πλει­στη­ρια­σμούς με χαρα­κτη­ρι­στι­κές τις περι­πτώ­σεις της επί­θε­σης των ΜΑΤ σε δια­μαρ­τυ­ρία των Σωμα­τεί­ων έξω από συμ­βο­λαιο­γρα­φείο στις 28 Απρίλη

· Συλ­λή­ψεις των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ

· Χημι­κά στους φοι­τη­τές που διεκ­δι­κού­σαν δωρε­άν σίτιση

Η δίω­ξη ενα­ντί­ον του ΠΑΜΕ είναι γραμ­μά­τιο που εξο­φλεί η κυβέρ­νη­ση απέ­να­ντι στους εργο­δό­τες. Έχει ξεκά­θα­ρο στό­χο να συντη­ρή­σει το κλί­μα κατα­στο­λής και τρο­μο­κρα­τί­ας που θέλουν οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, για να επι­βά­λουν σιγή νεκρο­τα­φεί­ου στους χώρους δου­λειάς. Οι εκλεγ­μέ­νοι εκπρό­σω­ποι χιλιά­δων εργα­ζο­μέ­νων οδη­γού­νται ξανά σε δίκη, για­τί έκα­ναν το ταξι­κό τους καθή­κον. Απά­ντη­σαν στην τρο­μο­κρα­τία και την επί­θε­ση των κυβερ­νή­σε­ων και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Η Κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνε­χί­ζει το «θεά­ρε­στο» έργο των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, μόνο που επει­δή τα καρό­τα τελειώ­νουν, όσο περ­νά ο και­ρός κρα­δαί­νει ολο­έ­να και πιο απει­λη­τι­κά το μαστίγιο.

Καλού­με τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις να εκφρά­σουν, για ακό­μη μια φορά, τη μαζι­κή κατα­δί­κη τους ενά­ντια στην ποι­νι­κο­ποί­η­ση της οργά­νω­σης και της δρά­σης των εργα­ζο­μέ­νων και των συνδικάτων.

Οργα­νώ­νου­με την κλι­μά­κω­ση του αγώ­να απέ­να­ντι στη μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία, στις κυβερ­νή­σεις και τα κόμ­μα­τά της. Ενά­ντια στα νέα αντι­λαϊ­κά μέτρα.

Από­συρ­ση τώρα όλων των κατη­γο­ριών ενα­ντί­ον των 35 στε­λε­χών του ΠΑΜΕ.

Όχι στην ποι­νι­κο­ποί­η­ση των εργα­τι­κών αγώ­νων — Η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περάσει!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο