Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Δείτε βίντεο με στιγμές από τη δράση των συνδικάτων

«Συνε­χί­ζoυ­με. Ακού­ρα­στα – Δυνα­μι­κά — Ταξι­κά» τονί­ζει σε βίντεο του το ΠΑΜΕ στο οποίο προ­βάλ­λο­νται συνο­πτι­κά στιγ­μές από τη δρά­ση των Συν­δι­κά­των το 2021.

Ανά­με­σα σε άλλα περι­λαμ­βά­νο­νται οι αγώ­νες για τη ζωή και τα δικαιώ­μα­τα της εργα­τι­κής τάξης, για την προ­στα­σία της υγεί­ας και της ζωής του λαού, ενά­ντια στον εργα­σια­κό μεσαί­ω­να. Οι νίκες που πέτυ­χαν Συν­δι­κά­τα (COSCO, efood),  η απά­ντη­ση στην κατα­στο­λή και τον αυταρ­χι­σμό, ενά­ντια στην εργο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία και τις διώ­ξεις συνδικαλιστών.

Οι αγώ­νες για τη μόρ­φω­ση και τα δικαιώ­μα­τα της νεο­λαί­ας, για τις εργα­ζό­με­νες γυναί­κες, απέ­να­ντι στο φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεν­νά. Η αλλη­λεγ­γύη σε πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, διά­φο­ρες πρω­το­βου­λί­ες αλλη­λεγ­γύ­ης κ.α.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο