Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Δεν θα περάσει η πρόκληση του Δήμου Αθηναίων για συναυλία σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ

«Δεν θα περά­σει η πρό­κλη­ση του Δήμου Αθη­ναί­ων για συναυ­λία σε συνερ­γα­σία με την Πρε­σβεία του Ισρα­ήλ», ξεκα­θα­ρί­ζει το ΠΑΜΕ.

Όπως τονί­ζει:
«Ο Δήμος της Αθή­νας σε μια ασύλ­λη­πτη πρό­κλη­ση σχε­διά­ζει την διορ­γά­νω­ση συναυ­λί­ας σε συνερ­γα­σία με την Πρε­σβεία του κρά­τους δολο­φό­νου του Ισραήλ.
Την στιγ­μή που ο λαός της Παλαι­στί­νης δεν προ­λα­βαί­νει να θάψει τα παι­διά του, την ώρα που γινό­μα­στε μάρ­τυ­ρες μιας γενο­κτο­νί­ας, την ώρα  που ο λαός της Παλαι­στί­νης λιμο­κτο­νεί, ο Δήμος της Αθή­νας θέλει να λει­τουρ­γή­σει ως πλυ­ντή­ριο των δολο­φό­νων και μάλι­στα Πασχαλιάτικα!

Δεν θα περάσει!

Ήδη μου­σι­κοί του Δήμου αλλά και ο πανελ­λή­νιος μου­σι­κός σύλ­λο­γος έχουν εκφρά­σει την ενα­ντί­ω­ση τους.
Ξεκα­θα­ρί­ζου­με στον Δήμο Αθη­ναί­ων να πάρει πίσω τώρα αυτήν την πρόκληση.
Οι εργα­ζό­με­νοι της Αθή­νας δε θα ανε­χτού­με τους φονιά­δες του λαού της Παλαι­στί­νης, των γυναι­κό­παι­δων να κάνουν πασα­ρέ­λα στην πόλη μας!

Οι Ισραηλινοί δολοφόνοι είναι ανεπιθύμητοι!

  • Αυτή η συναυ­λία δε θα γίνει. Τώρα να ακυ­ρω­θεί άμε­σα από τον Δήμο.
  • Να στα­μα­τή­σει κάθε στή­ρι­ξη στους μακε­λά­ρη­δες του Ισρα­ήλ που τους στη­ρί­ζουν ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο