Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Διαμαρτυρία στην πρεσβεία του Μαρόκου για την σφαγή στη Μελίγια

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία του Μαρό­κου στο Ψυχι­κό πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το ΠΑΜΕ, Σωμα­τεία, Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους και φορείς ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις ευθύ­νες για τη σφα­γή μετα­να­στών στη Μελίγια.

«Το βάρ­βα­ρο έγκλη­μα, η σφα­γή μετα­να­στών στη Μελί­για, δεν θα μεί­νει ανα­πά­ντη­το!», τονί­ζει το ΠΑΜΕ, καταγ­γέλ­λο­ντας «την απάν­θρω­πη δολο­φο­νία δεκά­δων ξερι­ζω­μέ­νων μετα­να­στών στα σύνο­ρα Μαρό­κου — Ισπανίας».

Επι­ση­μαί­νει ακό­μα ότι «η κυβέρ­νη­ση του Μαρό­κου, μαζί με την κυβέρ­νη­ση της Ισπα­νί­ας έχουν βάψει τα χέρια τους με το αίμα χιλιά­δων μετα­να­στών που διώ­χτη­καν από τις χώρες τους από τη φτώ­χεια και τους πολέμους.

Οι βρώ­μι­κες “συμ­φω­νί­ες” μετα­ξύ ΕΕ και κρα­τών στα σύνο­ρα της Ευρώ­πης, όπως και του Μαρό­κου έχουν μετα­τρέ­ψει τη Μεσό­γειο σε ένα απέ­ρα­ντο νεκρο­τα­φείο μετα­να­στών και προ­σφύ­γων, καλ­λιερ­γούν τον ρατσι­σμό και την ξενο­φο­βία και  οδη­γούν χιλιά­δες μετα­νά­στες σε επι­κίν­δυ­νους δρό­μους, τους κάνουν έρμαιο κυκλω­μά­των λαθρε­μπό­ρων και άλλων μηχανισμών».

Σημειώ­νε­ται ότι στην κινη­το­ποί­η­ση υπάρ­χει παρου­σία αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων. Με tweet του το ΠΑΜΕ ανα­φέ­ρει ότι «οι κυβερ­νή­σεις Μαρό­κου — Ελλά­δας με Αστυ­νο­μία υπο­δέ­χο­νται τους εργα­ζό­με­νους που καταγ­γέλ­λουν την σφα­γή μετα­να­στών στη Μελίγια».

Στην κινη­το­ποί­η­ση συμ­με­τεί­χε και το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών. «Οι νεκροί μετα­νά­στες στη Μελί­για δεν θα ξεχα­στούν. ΕΕ — κυβερ­νή­σεις δολο­φο­νούν», ανα­γρά­φει το πανό του ΜΑΣ.

Κοι­νό κάλε­σμα στην κινη­το­ποί­η­ση απευ­θύ­νουν η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις, τα εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα, η ΕΕΔΥΕ, οι Σύλ­λο­γοι Αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, η ΟΓΕ και φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος. Το κοι­νό κάλε­σμα απευ­θύν­θη­κε από το βήμα της συγκέ­ντρω­σης που έγι­νε το από­γευ­μα της Πέμ­πτης έξω από το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας ενά­ντια στις επι­κίν­δυ­νες απο­φά­σεις της Συνό­δου του ΝΑΤΟ.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο