Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ — ΕΕΔΥΕ — ΕΕΔΔΑ — ΟΓΕ καλούν τη Δευτέρα 14 Μάη στις 7 το απόγευμα στην παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρεσβεία του Ισραήλ

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας τη Δευ­τέ­ρα 14 Μάη, στις 7.00 μ.μ. στην πρε­σβεία του Ισρα­ήλ, διορ­γα­νώ­νει η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) ενά­ντια στην πρά­ξη ανα­γνώ­ρι­σης από τις ΗΠΑ, της Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα του Ισρα­ήλ. Αμέ­σως μετά, αντι­προ­σω­πεία θα μετα­βεί στην Παλαι­στι­νια­κή πρε­σβεία για να εκφρα­στεί η αλλη­λεγ­γύη στο λαό της Παλαι­στί­νης. Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή καλούν το ΠΑΜΕ, η ΟΓΕ, η ΕΕΔΔΑ και η ΣΕΑΑΝ.

Στην ανα­κοί­νω­σή της η ΕΕΔΥΕ «καταγ­γέλ­λει την από­φα­ση των ΗΠΑ να μετα­φέ­ρουν στις 14 Μάη 2018 την πρε­σβεία τους από το Τελ Αβίβ στην Ιερου­σα­λήμ, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας με αυτό τον τρό­πο στην πρά­ξη την Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα του Ισρα­ήλ και βάζο­ντας νέα “φωτιά” στο Παλαι­στι­νια­κό και στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής». Παράλ­λη­λα, εκφρά­ζει «την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη και συμπα­ρά­στα­σή μας στο δίκαιο αγώ­να του Παλαι­στι­νια­κού λαού κατά της Ισραη­λι­νής κατο­χής, που διαιω­νί­ζε­ται με τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ και της ΕΕ. Κατα­δι­κά­ζου­με τη βία, τον αυταρ­χι­σμό, τις δολο­φο­νί­ες αγω­νι­στών, τις φυλα­κί­σεις, το απα­ρά­δε­κτο τεί­χος, τους εποι­κι­σμούς του Ισρα­ήλ, την προ­σπά­θεια ταύ­τι­σης του “θύτη” με το “θύμα”».

Στην κινη­το­ποί­η­ση καλεί και η ΟΓΕ, η οποία κατα­δι­κά­ζει τη συνε­χι­ζό­με­νη κατο­χή από τις ισραη­λι­νές δυνά­μεις των Παλαι­στι­νια­κών εδα­φών, το απα­ρά­δε­κτο τεί­χος της ντρο­πής, τους εποι­κι­σμούς, τις δολο­φο­νί­ες και φυλα­κί­σεις Παλαι­στί­νιων αγω­νι­στών, ανά­με­σά τους γυναι­κών και νεα­ρών κορι­τσιών, όπως η Άχεντ Ταμίμι.

Κάλε­σμα συμ­με­το­χής στην παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας απευ­θύ­νει και η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ), η οποία σημειώ­νει ότι ο ανει­ρή­νευ­τος και απο­φα­σι­στι­κός αγώ­νας του λαού της Παλαι­στί­νης, μαζί με τη διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη των λαών είναι τα πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά όπλα για να επι­τύ­χει την πραγ­μα­το­ποί­η­ση του στό­χου του για μια πατρί­δα ελεύ­θε­ρη, ανε­ξάρ­τη­τη, κυρί­αρ­χη, με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ, στα σύνο­ρα του 1967.

Το κάλεσμα του ΠΑΜΕ

Το ΠΑΜΕ κατα­δι­κά­ζει τους Ισραη­λι­νούς βομ­βαρ­δι­σμούς στη Συρία που «σημα­δεύ­ουν» το Ιράν και απο­τε­λούν επι­κίν­δυ­νη κλι­μά­κω­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών στην περιο­χή, ενώ αυξά­νουν τον κίν­δυ­νο γενί­κευ­σης της σύγκρουσης.

Ταυ­τό­χρο­να κατα­δι­κά­ζει την πολι­τι­κή των ΗΠΑ, οι οποί­ες σχε­διά­ζουν τις επό­με­νες μέρες να μετα­φέ­ρουν την πρε­σβεία τους στην Ιερου­σα­λήμ και απο­χώ­ρη­σαν από τη συμ­φω­νία για το ιρα­νι­κό πυρη­νι­κό πρόγραμμα.

Καλού­με τα εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα και τους εργα­ζό­με­νους της Αττι­κής να πάρουν μέρος στην παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας που διορ­γα­νώ­νει η ΕΕΔΥΕ, τη Δευ­τέ­ρα 14 Μάη και ώρα 7μ.μ., στην Πρε­σβεία του Ισραήλ

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ απο­δει­κνύ­ε­ται το μεγα­λύ­τε­ρο πλυ­ντή­ριο του αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού και του κρά­τους δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ! Επι­διώ­κει να μετα­τρέ­ψει την Ελλά­δα σε ένα μεγά­λο ΝΑΤΟϊ­κό στρα­τό­πε­δο, ορμη­τή­ριο για τα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στι­κών γερα­κιών. Δυνα­μώ­νει τη συνερ­γα­σία με το Ισρα­ήλ σε πολι­τι­κό — οικο­νο­μι­κό και στρα­τιω­τι­κό επίπεδο!

Απέ­να­ντι στους σχε­δια­σμούς των ιμπε­ρια­λι­στών οι εργα­ζό­με­νοι βγαί­νου­με στην αντε­πί­θε­ση! Απαι­τού­με εδώ και τώρα την απε­μπλο­κή της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και επεμ­βά­σεις του ΝΑΤΟ. Έξω η Ελλά­δα από ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Απαι­τού­με:

Να κλεί­σουν οι βάσεις του θανά­του. Να γυρί­σουν τώρα πίσω ελλη­νι­κά πλοία, αερο­πλά­να, στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές εκτός συνόρων.

Απαι­τού­με τώρα να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, καμία δαπά­νη για ΝΑΤΟι­κούς εξοπλισμούς.

Δυνα­μώ­νου­με την αλλη­λεγ­γύη με το λαό και τους εργα­ζο­μέ­νους της Συρίας.

Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να εφαρ­μό­σει την από­φα­ση της Βου­λής, του Δεκέμ­βρη 2015, και να προ­χω­ρή­σει άμε­σα στην ανα­γνώ­ρι­ση του Παλαι­στι­νια­κού κράτους.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο