Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Εμετική αντιαπεργιακή προπαγάνδα Κυβέρνησης-ΜΜΕ

«Ο αγώ­νας και τα αιτή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς εκφρά­ζουν και είναι ανα­γκαία για κάθε εργα­ζό­με­νο της Αττι­κής» τονί­ζει το ΠΑΜΕ με αφορ­μή την «εμε­τι­κή αντια­περ­για­κή προ­πα­γάν­δα κυβέρ­νη­σης — ΜΜΕ».

Σημειώ­νει ότι «η επί­θε­ση εργο­δο­σί­ας — κυβέρ­νη­σης στο δικαί­ω­μα των εργα­ζο­μέ­νων να απερ­γούν είναι πλέ­ον καθη­με­ρι­νό φαι­νό­με­νο ώστε με τον φόβο, την συκο­φα­ντία, την τρο­μο­κρα­τία και τα δια­δη­λω­το­δι­κεία, να μας υπο­χρε­ώ­σουν να δεχθού­με την “βαρυ­χει­μω­νιά” που φέρ­νουν» και καλεί σε μαζι­κή έκφρα­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον απερ­για­κό αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων στα Μέσα Μετα­φο­ράς της Αθήνας.

Συγκε­κρι­μέ­να το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Τις τελευ­ταί­ες ώρες ο εργα­ζό­με­νος λαός ξανα­βλέ­πει την προ­σπά­θεια λει­τουρ­γί­ας ενός εμε­τι­κού μηχα­νι­σμού λάσπης, συκο­φα­ντί­ας και παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης από τα ΜΜΕ των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών, ενά­ντια στην απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων σε ΜΕΤΡΟ — αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες που έχει πετύ­χει ήδη τερά­στια συμμετοχή.

Αφού μια βδο­μά­δα μας λιβά­νι­σαν για την Ελι­σά­βετ και τα παρά­σι­τα που ζουν από τον ιδρώ­τα μας, τα ίδια ΜΜΕ απο­κρύ­πτουν ότι η κυβέρ­νη­ση έφε­ρε “νύχτα” προς ψήφι­ση ένα επι­κίν­δυ­νο νομο­σχέ­διο για όσους χρη­σι­μο­ποιούν τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς και μιλά­νε για δήθεν “αιφ­νι­δια­σμό” από τους εργα­ζό­με­νους που άμε­σα απά­ντη­σαν στην προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να περά­σει το νομο­σχέ­διο στα μουλωχτά!

Μπλό­κο και ασφυ­ξία στις ζωές μας, έχουν προ­κα­λέ­σει αυτοί που φέρ­νουν άρον-άρον μέτρα που δημιουρ­γούν αδιέ­ξο­δα, απο­λύ­σεις, που δια­λύ­ουν το λαϊ­κό εισό­δη­μα, το δικαί­ω­μα στην εργα­σία, αυτοί που με νόμο προ­ά­γουν παντού τις εργο­λα­βί­ες. Η ασφυ­ξία δε βρί­σκε­ται στους δρό­μους από τις ελπι­δο­φό­ρες αγω­νι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις εργα­ζο­μέ­νων και νεο­λαί­ας αλλά από το κύμα ακρί­βειας που σφίγ­γει τη θηλιά σε κάθε εργα­τι­κή — λαϊ­κή οικογένεια.

Τι δε λένε τα ΜΜΕ;

Το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης έρχε­ται να επι­βα­ρύ­νει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τον φτω­χό λαό που χρη­σι­μο­ποιεί τα ΜΜΜ καθώς με την εκχώ­ρη­ση νέων επι­πλέ­ον δρο­μο­λο­γί­ων στα ΚΤΕΛ οδη­γού­μα­στε με μαθη­μα­τι­κή ακρί­βεια σε αύξη­ση στις τιμές των εισι­τη­ρί­ων, δημιουρ­γία “άγο­νων” γραμ­μών μέσα στην Αθή­να που ο εργα­ζό­με­νος θα βλέ­πει τα λεω­φο­ρεία με το κιά­λι μια φορά το μήνα, αλλά και όταν αυτά έρχο­νται, κάτω από το ζύγι κόστους-κέρ­δους, θα έρχο­νται σαπά­κια, χωρίς ελέγ­χους, χωρίς μέτρα προ­στα­σί­ας και ασφά­λειας του επι­βα­τι­κού κοι­νού όπως ακρι­βώς και στην “απε­λευ­θε­ρω­μέ­νη” ακτο­πλο­ΐα που νησιά ολό­κλη­ρα έχουν οδη­γη­θεί στην απομόνωση.

H κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, προ­χω­ρώ­ντας και υλο­ποιώ­ντας τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για την εισχώ­ρη­ση ιδιω­τών στις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες, δίνει επι­πλέ­ον 25% του συγκοι­νω­νια­κού έργου στα ΚΤΕΛ, γκρε­μί­ζο­ντας και τα τελευ­ταία εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα. Για πρώ­τη φορά δίνε­ται το δικαί­ω­μα για προ­σλή­ψεις εργα­ζο­μέ­νων με συμ­βά­σεις ορι­σμέ­νου χρό­νου, με διευ­θυ­ντι­κό δικαί­ω­μα και αντί­στοι­χο περιο­ρι­σμό του ΑΣΕΠ. Παράλ­λη­λα, δίνε­ται το δικαί­ω­μα στην πρό­σλη­ψη εργα­ζο­μέ­νων με σύμ­βα­ση δανει­σμού, μέσω δου­λε­μπο­ρι­κών γρα­φεί­ων, ενώ επι­τρέ­πε­ται η μετα­φο­ρά τους μετα­ξύ των εται­ρειών που εντάσ­σο­νται στο Υπερταμείο!

Τα ΜΜΕ-παπα­γα­λά­κια επι­χει­ρούν να απο­κρύ­ψουν όλα τα παρα­πά­νω όπως και τα βασι­κά αιτή­μα­τα της σημε­ρι­νής απερ­γί­ας που είναι:

Φθη­νές και ασφα­λείς μετα­φο­ρές για το λαό της Αττι­κής και τους εργα­ζό­με­νους στα ΜΜΜ και συγκεκριμένα

Πύκνω­ση και επέ­κτα­ση του συγκοι­νω­νια­κού έργου σε όλη την Αττική.

Προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού, επι­σκευή — ανα­νέ­ω­ση του στόλου.

Έξω όλοι οι ιδιώ­τες — κατάρ­γη­ση κάθε εργολαβίας.

Υπο­γρα­φή ΣΣΕ με ουσια­στι­κές αυξήσεις.

Τα ψέμα­τα και η λάσπη δεν θα περά­σουν! Ο αγώ­νας και τα αιτή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΜ εκφρά­ζουν και είναι ανα­γκαία για κάθε εργα­ζό­με­νο της Αττικής.

Η επί­θε­ση εργο­δο­σί­ας — κυβέρ­νη­σης στο δικαί­ω­μα των εργα­ζο­μέ­νων να απερ­γούν είναι πλέ­ον καθη­με­ρι­νό φαι­νό­με­νο ώστε με τον φόβο, την συκο­φα­ντία, την τρο­μο­κρα­τία και τα δια­δη­λω­το­δι­κεία, να μας υπο­χρε­ώ­σουν να δεχθού­με την “βαρυ­χει­μω­νιά” που φέρνουν.

Απα­ντά­με με αλλη­λεγ­γύη και συλ­λο­γι­κό αγώνα

Όλοι για έναν και ένας για όλους

Μαζι­κά να εκφρα­στεί αλλη­λεγ­γύη στον απερ­για­κό αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς της Αθήνας».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο