Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Η εργατική τάξη δεν θα πληρώσει ξανά — Προετοιμάζουμε την αντεπίθεσή μας!

Ανακοίνωση με αφορμή τις νέες αντεργατικές αξιώσεις του ΣΕΒ για την «επόμενη μέρα»

«Οι προ­τά­σεις του ΣΕΒ είναι το σάλ­πι­σμα της νέας επί­θε­σης του “ορα­τού εχθρού”», τονί­ζει το ΠΑΜΕ σε ανα­κοί­νω­σή του με αφορ­μή το προ­χτε­σι­νό δελ­τίο του ΣΕΒ με θέμα «Απα­σχό­λη­ση μετά τον κορονοϊό».

Στην ανα­κοί­νω­σή του επι­ση­μαί­νει τα εξής:

«Ο Σύν­δε­σμος των Βιο­μή­χα­νων επι­βε­βαιώ­νει ότι οι εργα­ζό­με­νοι εκτός από τη μάχη με τον “αόρα­το εχθρό” έχουν να αντι­με­τω­πί­σουν την επί­θε­ση των ορα­τών εχθρών, των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Οι βιο­μή­χα­νοι απαι­τούν τη μονι­μο­ποί­η­ση των “έκτα­κτων” και αντερ­γα­τι­κών Πρά­ξε­ων Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου της κυβέρ­νη­σης (“Τα μέτρα που εφαρ­μό­στη­καν στην κρί­ση θα πρέ­πει να εντα­χθούν σε ένα ενιαίο πλαί­σιο πολι­τι­κής απα­σχό­λη­σης”) και της δου­λειάς — ζωής λάστι­χο (“Αμε­ση υιο­θέ­τη­ση μιας προ­λη­πτι­κής, ευέ­λι­κτης και ολο­κλη­ρω­μέ­νης στρα­τη­γι­κής απασχόλησης”).

Για να εφαρ­μό­σουν τον εργα­σια­κό μεσαί­ω­να και αφού έχουν προ­χω­ρή­σει σε πάνω από 150.000 απο­λύ­σεις μόνο το μήνα Μάρ­τη, ζητούν νέο ζεστό χρή­μα και επι­δο­τή­σεις για τις επι­χει­ρή­σεις τους (“μέτρα για την επα­νεκ­κί­νη­ση της οικο­νο­μί­ας, ενί­σχυ­ση της ρευ­στό­τη­τας των επι­χει­ρή­σε­ων, χρη­μα­το­δό­τη­ση των πολι­τι­κών απα­σχό­λη­σης, αξιο­ποί­η­ση των πόρων του ΕΣΠΑ, όσο και των πόρων του νέου ευρω­παϊ­κού προ­γράμ­μα­τος SURE”).

Εχο­ντας γνώ­ση του μεγέ­θους της πρό­κλη­σης και των αντι­δρά­σε­ων που θα φέρει στους εργα­ζό­με­νους, ο ΣΕΒ δια­φη­μί­ζει την αγα­στή του συνερ­γα­σία με τον εργο­δο­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό, τη ΓΣΕΕ και τη Συνο­μο­σπον­δία Ευρω­παϊ­κών Συν­δι­κά­των, για να παρου­σιά­σει τις προ­τά­σεις σφα­γής των εργα­ζο­μέ­νων ως “φιλερ­γα­τι­κές” και απο­τέ­λε­σμα κοι­νω­νι­κού δια­λό­γου (“Ενι­σχυ­μέ­νος κοι­νω­νι­κός διά­λο­γος με αφε­τη­ρία και τις πρό­σφα­τες κοι­νές θέσεις των Ευρω­παϊ­κών Εργο­δο­τι­κών και Συν­δι­κα­λι­στι­κών οργανώσεων”).

Ουσια­στι­κά οι βιο­μή­χα­νοι ζητούν ο εργο­δό­της να επι­δο­τη­θεί ξανά άμε­σα και να έχει ταυ­τό­χρο­να την από­λυ­τη ελευ­θε­ρία να απο­λύ­ει, να αλλά­ζει συμ­βά­σεις, να κόβει μισθούς, να δου­λεύ­ει τους εργα­ζό­με­νους μέχρι θανά­του στο όνο­μα της “επα­νεκ­κί­νη­σης της οικο­νο­μί­ας”. Δηλα­δή να χρη­σι­μο­ποιούν τον εργα­ζό­με­νο όπως, όσο, όπου θέλουν, αγόγ­γυ­στα και με ένα ξεροκόμματο.

Μετά από δέκα χρό­νια κρί­σης, που οι εργα­ζό­με­νοι της Ελλά­δας πλή­ρω­σαν με τη ζωή και το αίμα τους, οι εργο­δό­τες έρχο­νται να απαι­τή­σουν ο εργά­της να πλη­ρώ­νει το αφε­ντι­κό για να έχει μια δου­λειά, χωρίς δικαιώ­μα­τα, χωρίς αύριο.

Οι προ­τά­σεις του ΣΕΒ είναι το σάλ­πι­σμα της νέας επί­θε­σης του “ορα­τού εχθρού”.

Η εργατική τάξη δεν θα πληρώσει ξανά τα κέρδη ή τη χασούρα των αφεντικών!

🎈  Οι μεγάλες συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς έστειλαν το μήνυμα.

🔻 Προετοιμαζόμαστε για την αντεπίθεσή μας.
🔻 Δυναμώνουμε την οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς.
🔻 Μαζικοποιούμε τα σωματεία σε κάθε κλάδο.
🔻 Βάζουμε τις ανάγκες μας μπροστά στις διεκδικήσεις μας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο