Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Η εργατική τάξη να κόψει τη φόρα της ΝΔ που πατά στο νομοθετικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ

Κάλε­σμα στους εργα­ζό­με­νους να οργα­νώ­σουν την υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των τους και την αντε­πί­θε­σή τους απευ­θύ­νει το ΠΑΜΕ με αφορ­μή την προ­σφυ­γή του ΣΕΒ υπέρ της κατάρ­γη­σης των τριετιών.

Επι­ση­μαί­νει ότι η υπο­νό­μευ­ση των ΣΣΕ, οι μειώ­σεις σε μισθούς και δικαιώ­μα­τα πηγά­ζουν από την εφαρ­μο­γή των νόμων 4093/2012 και 4172/2013 που ψήφι­σαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και δια­τή­ρη­σε στο ακέ­ραιο ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανα­κοί­νω­σή του ΠΑΜΕ έχει ως εξής:

«Η προ­σφυ­γή του Συν­δέ­σμου Ελλή­νων Βιο­μη­χά­νων υπέρ της κατάρ­γη­σης των τριε­τιών απο­τε­λεί μια ακό­μα επί­θε­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων στα δικαιώ­μα­τα των εργαζομένων.

Η τοπο­θέ­τη­ση του μέχρι πρό­σφα­τα δια­τε­λέ­σα­ντος γενι­κού διευ­θυ­ντή του ΣΕΒ κ. Σκέρ­τσου σε υφυ­πουρ­γό της κυβέρ­νη­σης επι­βε­βαιώ­νει την προ­σή­λω­ση της ΝΔ να κλι­μα­κώ­σει την αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή πιά­νο­ντας το νήμα από εκεί που το άφη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΕΒ προ­ε­κλο­γι­κά είχε ομο­λο­γή­σει ότι η οικο­νο­μι­κή πολι­τι­κή της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης υλο­ποί­η­σε κατά 62% τις θέσεις του. Σ’ αυτό το βαθιά αντι­λαϊ­κό πλαί­σιο θα κινη­θεί και θα κλι­μα­κώ­σει η ΝΔ.

Στη συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση η υπο­νό­μευ­ση των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας, οι μειώ­σεις σε μισθούς και δικαιώ­μα­τα πηγά­ζουν από την εφαρ­μο­γή των νόμων 4093/2012 και 4172/2013, ειδι­κό­τε­ρα για το πάγω­μα των τριε­τιών από τη διά­τα­ξη όπου ο κατώ­τα­τος μισθός ορί­ζε­ται ως “μονα­διαία αξία (ποσό) ανα­φο­ράς”. Νόμοι που ψήφι­σαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και δια­τή­ρη­σε στο ακέ­ραιο ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με το νόμο 4093/2012 προ­βλέ­πε­ται το πάγω­μα των τριε­τιών μέχρι η ανερ­γία να πέσει κάτω του 10%. Πρα­κτι­κά σημαί­νει ότι όσοι εργα­ζό­με­νοι έπια­σαν πρώ­τη φορά δου­λειά το 2009 και δεν είχαν συμπλη­ρώ­σει τριε­τία μέχρι το Φλε­βά­ρη του 2012, δεν είδαν καμία αύξη­ση στο μισθό τους εδώ και 10 χρό­νια και ούτε προ­βλέ­πε­ται να δουν. Αντί­στοι­χα πάγω­σαν οι τριε­τί­ες για τους εργα­ζό­με­νους που έπια­σαν πρώ­τη φορά δου­λειά και πριν το 2009. Παράλ­λη­λα οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι πάγω­σαν τις τριε­τί­ες και στις κλα­δι­κές ΣΣΕ, αρνού­με­νοι στην πλειο­ψη­φία των περι­πτώ­σε­ων να υπο­γρά­ψουν ΣΣΕ που τις κατοχυρώνουν.

Με το νόμο 4172/2013, τον περι­βό­η­το αντι­δρα­στι­κό νόμο Βρού­τση — Αχτσιό­γλου, καταρ­γή­θη­καν οι συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για τον καθο­ρι­σμό του κατώ­τα­του μισθού ο οποί­ος καθο­ρί­ζε­ται πια με Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση και με αυστη­ρά κρι­τή­ρια την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και την κερ­δο­φο­ρία των επιχειρήσεων.

Με βάση άλλω­στε αυτούς τους νόμους ακό­μα και το επί­δο­μα γάμου του 10% κατέ­στη μη υπο­χρε­ω­τι­κό για τους εργο­δό­τες που δεν είναι μέλη εργο­δο­τι­κών οργα­νώ­σε­ων που να δεσμεύ­ο­νται από την ΕΓΣΣΕ ή από άλλη ΣΣΕ.

Απο­τε­λεί στην κυριο­λε­ξία ανέκ­δο­το η ανα­κοί­νω­ση της πλειο­ψη­φί­ας της ΓΣΕΕ που εμφα­νί­ζε­ται ως υπε­ρα­σπι­στής των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων όταν η ίδια έχει απε­μπο­λή­σει το δικαί­ω­μά της να δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται και να υπο­γρά­φει την ΕΓΣΣΕ στο όνο­μα της δια­σφά­λι­σης της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και της κερ­δο­φο­ρί­ας των επιχειρήσεων.

Όμως η πρό­κλη­ση ξεπερ­νά κάθε όριο όταν η παρά­τα­ξη του ΣΥΡΙΖΑ (ΕΑΚ) στη ΓΣΕΕ ισχυ­ρί­ζε­ται ότι η ΝΔ θέλει να επα­να­φέ­ρει τους νόμους 4093/2012 και 4172/2013 σε ισχύ. Λες και ισχύ­ουν άλλοι νόμοι σήμε­ρα. Λες και δεν ήταν η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ που εφάρ­μο­σε το νόμο Βρού­τση (4172/2013) με τον οποίο κρά­τη­σε τον κατώ­τε­ρο μισθό στα άθλια επί­πε­δα των 650 ευρώ προ­σφέ­ρο­ντας νέες εισφο­ρο­α­παλ­λα­γές στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, αφού για 4 χρό­νια δια­τή­ρη­σε στο ακέ­ραιο το αίσχος των 586 ευρώ και του υπο­κα­τώ­τα­του μισθού των 511 ευρώ για τους εργα­ζό­με­νους μέχρι 25 ετών. Λες και δεν έχει μειω­θεί ο μέσος μισθός στα χρό­νια δια­κυ­βέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ κατά 10% και ως απο­τέ­λε­σμα της ισχύ­ος αυτών των νόμων.

Μαζί άλλω­στε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ αρνή­θη­καν στη Βου­λή την πρό­τα­ση νόμου των 530 συν­δι­κά­των που καταρ­γού­σαν τα αντερ­γα­τι­κά τερα­τουρ­γή­μα­τα μαζί και το νόμο Βρού­τση — Αχτσιό­γλου, επα­νέ­φε­ραν τις συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις, τον κατώ­τε­ρο μισθό στα 751 ευρώ, ξεπά­γω­ναν τις τριε­τί­ες, τα δώρα και τα επι­δό­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων. Δεν ξεχνά­με ότι αυτή την πρω­το­βου­λία των συν­δι­κά­των πολέ­μη­σαν με σθέ­νος η συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία στη ΓΣΕΕ, ο εργο­δο­τι­κός και κυβερ­νη­τι­κός συν­δι­κα­λι­σμός σε πολ­λές Ομο­σπον­δί­ες, Συν­δι­κά­τα και Εργα­τι­κά Κέντρα.

Τη φόρα που έχει πάρει η ΝΔ και οι υπουρ­γοί της, πατώ­ντας στο νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο του ΣΥΡΙΖΑ, πρέ­πει να τους την κόψει η εργα­τι­κή τάξη με τον αγώ­να της, με τις διεκ­δι­κή­σεις της, με τα συν­δι­κά­τα της και την οργά­νω­σή της. Βάζου­με μπρο­στά τις δικές μας ανά­γκες όχι τα κέρ­δη των λίγων.

Ο ΣΕΒ έχει στην κυβέρ­νη­ση τον δικό του άνθρω­πο για να προ­ω­θεί απευ­θεί­ας τις αξιώ­σεις του. Η εργα­τι­κή τάξη έχει το ΠΑΜΕ που είναι μέτω­πο συσπεί­ρω­σης και πάλης Σωμα­τεί­ων, Εργα­τι­κών Κέντρων, Ομο­σπον­διών, Επι­τρο­πών Αγώ­να και συν­δι­κα­λι­στών. Καλού­με κάθε τίμιο συν­δι­κα­λι­στή, όλους τους εργα­ζό­με­νους να οργα­νώ­σου­με την υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των μας, την αντε­πί­θε­σή μας.

Έλα μαζί να πάμε εργά­τη με το ΠΑΜΕ, στους ταξι­κούς αγώ­νες βρί­σκε­ται η ζωή».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο