Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Η ζωή των εργαζομένων δεν «νοικιάζεται»

Το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο καταγ­γέλ­λει τις προ­τά­σεις ΣΕΒ για «ενοι­κί­α­ση» ή «δανει­σμό» εργα­ζο­μέ­νων, που με αφορ­μή την παν­δη­μία, επι­διώ­κουν την πλή­ρη κατα­στρα­τή­γη­ση των εργα­τι­κών δικαιωμάτων.

Οι προ­τά­σεις περί «συνερ­γα­σί­ας» μετα­ξύ των επι­χει­ρή­σε­ων για «κάλυ­ψη των ανα­γκών με τη μετα­φο­ρά εργα­ζο­μέ­νων μέσω σχη­μά­των ”δανει­σμού”», «δια­νο­μή προ­ϊ­ό­ντων από τα super market ή τις επι­χει­ρή­σεις ηλε­κτρο­νι­κών ειδών… από των ανα­λό­γων ειδι­κο­τή­των προ­σω­πι­κό εκεί­νων των επι­χει­ρή­σε­ων προ­μη­θευ­τών τους που αντι­με­τω­πί­ζουν μεί­ω­ση εργα­σιών» και «την επέ­κτα­ση υφι­στά­με­νων επι­χει­ρη­μα­τι­κών συνερ­γα­σιών σε τμή­μα­τα της παρα­γω­γής και δια­νο­μής προ­ϊ­ό­ντων για λογα­ρια­σμό τρί­των» θα μετα­τρέ­ψουν τους εργα­ζό­με­νους σε σύγ­χρο­νους σκλάβους.

Οι προ­τά­σεις του ΣΕΒ είναι επι­διώ­ξεις των εργο­δο­τών εδώ και χρό­νια και με αφορ­μή την παν­δη­μία, μπαί­νουν το τρα­πέ­ζι για να μεί­νουν . Θέλουν την μονι­μο­ποί­η­ση των ”έκτα­κτων¨ μέτρων της ΝΔ που επι­κρο­τούν οι ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ για ελευ­θε­ρία των εργο­δο­τών να προ­χω­ρούν σε μονο­με­ρείς μετα­βο­λές συμ­βά­σε­ων, γενί­κευ­ση της εκ περι­τρο­πής απα­σχό­λη­σης κτλ. Επι­δί­ω­ξη εργο­δο­τών ‑κυβερ­νή­σε­ων —  κομ­μά­των του κεφα­λαί­ου  είναι  “λογα­ρια­σμός” της παν­δη­μί­ας να φορ­τω­θεί στις πλά­τες των εργα­ζο­μέ­νων, ώστε οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι να βγουν από την παν­δη­μία με όσο το δυνα­τό λιγό­τε­ρες απώ­λειες κα οι εργα­ζό­με­νοι με όσο το δυνα­τόν λιγό­τε­ρα δικαιώματα.

Με τις συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις ο εργα­ζό­με­νος θα γίνε­ται έρμαιο του κάθε εργο­δό­τη, που θα μπο­ρεί να τον απα­σχο­λεί όπου, όπως και σε ότι θέλει. Χωρίς προ­στα­σία, χωρίς καμία δια­σφά­λι­ση, όπως έχει απο­δει­χθεί σε ανα­ρίθ­μη­τα παρα­δείγ­μα­τα ήδη με το σχή­μα των «υπεργολάβων»-δουλεμπόρων. Οι απο­λύ­σεις καθα­ρι­στριών νοσο­κο­μεί­ων εν μέσω παν­δη­μί­ας είναι το πλέ­ον χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα ασυ­δο­σί­ας και κιν­δύ­νων των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων που ονει­ρεύ­ε­ται ο ΣΕΒ. Όπως και οι εργα­ζό­με­νοι που απο­λύ­θη­καν από τα αερο­δρό­μια με μήνυ­μα στο κινη­τό τους τηλέ­φω­νο χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση, χωρίς καμία κάλυ­ψη μέσα στην παν­δη­μία μετά από χρό­νια δουλειάς.

Σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας γίνε­ται ακό­μη πιο καθα­ρό για τους εργα­ζό­με­νους η ανά­γκη για διεκ­δί­κη­ση και κατο­χύ­ρω­ση του δικαιώ­μα­τος σε Μόνι­μη, Πλή­ρη και Στα­θε­ρή Δου­λειά για Όλους, με κατάρ­γη­ση των σκλα­βο­πά­ζα­ρων της «ενοι­κί­α­σης» εργα­ζο­μέ­νων. Οι εργα­ζό­με­νοι πλη­ρώ­σα­με την κρί­ση. Δεν θα πλη­ρώ­σου­με κι τον λογια­ρια­σμό της πανδημίας.

Τα καλυμ­μέ­να στό­μα­τα έχουν φωνή!

Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να για τη ζωή και τα δικαιώ­μα­τα των εργαζομένων

 

Το Γρα­φείο Τύπου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο