Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ στο πλευρό της κυβέρνησης και της κρατικής καταστολής

Σε Δελ­τίο Τύπου που εξέ­δω­σε το Π.Α.ΜΕ. ανα­φέ­ρο­νται τα εξής:

«Η ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ, πήρε άμε­σα θέση πλάι στην κυβέρ­νη­ση και την κρα­τι­κή κατα­στο­λή, γεγο­νός που δεν προ­ξε­νεί καμία έκπλη­ξη. Η αρθρο­γρα­φία τους άλλω­στε των τελευ­ταί­ων ημε­ρών που εστιά­ζει στο ΠΑΜΕ, προ­σο­μοιά­ζει το περιε­χό­με­νο της κεντρι­κής υπε­ρα­σπι­στι­κής γραμ­μής της Χρυ­σής Αυγής. 

Οι από­ντες και οι υπο­νο­μευ­τές των εργα­τι­κών αγώ­νων, οι άνθρω­ποι της νοθεί­ας, των μπρά­βων και των ποι­νι­κών, πήραν τη θέση που τους αρμό­ζει. Γι’ αυτό και η παρα­κά­τω ανάρ­τη­ση, δε χρειά­ζε­ται παρα­πέ­ρα ανάλυση. 

Η λαϊ­κή ρήση «δεί­ξε μου τον φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι», είναι σοφή!.

FB1

bogdanos gsee

Η παρα­πά­νω φωτο­γρα­φία είναι από τα γρα­φεία της ΓΣΕΕ, κατά την προ­ε­κλο­γι­κή περίοδο».

gif Banner Γυάρος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο