Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Κανείς εργαζόμενος χωρίς Δώρο Χριστουγέννων

Να πρω­το­στα­τή­σουν στους χώρους δου­λειάς και να οργα­νώ­σουν την παρέμ­βα­σή τους σε περί­πτω­ση μη κατα­βο­λής του Δώρου Χρι­στου­γέν­νων από την εργο­δο­σία, καλεί τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις το ΠΑΜΕ, ενό­ψει των γιορτών.

Σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση για το τι ισχύ­ει για το Δώρο Χρι­στου­γέν­νων το ΠΑΜΕ ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων:

«Οι μισθω­τοί στον ιδιω­τι­κό τομέα, με οποια­δή­πο­τε σχέ­ση εξαρ­τη­μέ­νης εργα­σί­ας (αορί­στου ή ορι­σμέ­νου χρό­νου, πλή­ρους ή μερι­κής απα­σχό­λη­σης), δικαιού­νται Δώρα Χρι­στου­γέν­νων και Πάσχα. Για τον αμει­βό­με­νο μισθω­τό με μισθό, απο­τε­λεί­ται από 1 μισθό εφό­σον απα­σχο­λή­θη­κε από 1 Μαΐ­ου μέχρι 31 Δεκεμ­βρί­ου του έτους και από 25 ημε­ρο­μί­σθια στον αμει­βό­με­νο με ημερομίσθιο.

✔️  Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται το αργότερο μέχρι 21 Δεκεμβρίου και υπόκειται σε κρατήσεις.

Αν η εργα­σία στον χρό­νο που πέρα­σε ήταν μικρό­τε­ρης διάρ­κειας, τότε ο εργα­ζό­με­νος λαμ­βά­νει ανα­λο­γία Δώρου που υπο­λο­γί­ζε­ται ως εξής: 2/25 του μισθού ή 2 ημε­ρο­μί­σθια για κάθε 19 μέρες εργα­σί­ας και την ανα­λο­γία για εργα­σία μικρό­τε­ρη των 19 ημε­ρών. Ως χρό­νος εργα­σί­ας θεω­ρεί­ται και αυτός που ο εργα­ζό­με­νος απου­σί­α­ζε νόμι­μα από την εργα­σία του λόγω άδειας.

Ο υπο­λο­γι­σμός του ποσού του Δώρου γίνε­ται στη βάση των τακτι­κών απο­δο­χών που κατα­βάλ­λο­νται στον μισθω­τό κατά τη 10η Δεκεμ­βρί­ου ή με το ύψος των απο­δο­χών της τελευ­ταί­ας μέρας εργα­σί­ας αν η εργα­σια­κή σχέ­ση έχει λυθεί νωρίτερα.

Απαγορεύεται η καταβολή του σε είδος κάθε μορφής.

Σε περί­πτω­ση που δεν κατα­βλη­θεί το Δώρο Χρι­στου­γέν­νων μέχρι την παρα­πά­νω ημε­ρο­μη­νία, ο εργα­ζό­με­νος έχει δικαί­ω­μα να προ­σφύ­γει ο ίδιος ή μέσω του σωμα­τεί­ου του στην Επι­θε­ώ­ρη­ση Εργα­σί­ας, προ­κει­μέ­νου να συντα­χθεί μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά και να δια­βι­βα­στεί στον εισαγ­γε­λέα αλλά και στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα για την άσκη­ση δίω­ξης κατά του εργο­δό­τη με αυτό­φω­ρη διαδικασία.

Εργα­ζό­με­νοι και σωμα­τεία μπο­ρούν να υπο­βά­λουν κατευ­θεί­αν μήνυ­ση σε Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα και να ζητή­σουν τη δίω­ξη του εργο­δό­τη με την αυτό­φω­ρη δια­δι­κα­σία. Συμ­φω­νία για μη κατα­βο­λή Δώρου ή παραί­τη­ση του εργα­ζό­με­νου από το δικαί­ω­μα Δώρου είναι άκυρη.

Οι εργα­ζό­με­νοι μπο­ρούν να έρχο­νται σε επα­φή με το σωμα­τείο του κλά­δου τους ή με το ΠΑΜΕ, στα τηλέ­φω­να: 210 3301842, 210 3301847 και 210 3833786».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο