Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Καταγγέλλει τις προκλητικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου της ΝΔ για περιορισμό-απαγόρευση διαδηλώσεων

Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο καταγ­γέλ­λο­ντας τις δηλώ­σεις του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που Στ. Πέτσα περί περιο­ρι­σμού και απα­γό­ρευ­σης των δια­δη­λώ­σε­ων.

Συγκε­κρι­μέ­να, το ΠΑΜΕ αναφέρει:

«Το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο καταγ­γέλ­λει τις προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που της ΝΔ για περιο­ρι­σμό — απα­γό­ρευ­ση διαδηλώσεων.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, συνε­χί­ζο­ντας την επί­θε­ση στις συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες, στη δρά­ση και στη λει­τουρ­γία των Συν­δι­κά­των και πατώ­ντας πάνω στην πολι­τι­κή του αυταρ­χι­σμού και της κατα­στο­λής που δίδα­ξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποί­ος έβα­λε εμπό­δια στην κήρυ­ξη απερ­γί­ας, επι­διώ­κει την πλή­ρη απα­γό­ρευ­ση της λαϊ­κής δια­μαρ­τυ­ρί­ας και δρά­σης, των διαδηλώσεων.

Τα επι­τε­λεία της κυβέρ­νη­σης, γνω­ρί­ζο­ντας τα αδιέ­ξο­δα, τη φτω­χο­ποί­η­ση και τη λαϊ­κή οργή που προ­κα­λεί η “ανά­πτυ­ξή” τους, επι­διώ­κουν να επι­βά­λουν την Σιδε­ρέ­νια Φτέρ­να του Αυταρ­χι­σμού και της Κατα­στο­λής. Έχουν μάλι­στα το θρά­σος να επι­χει­ρούν να παρου­σιά­σουν αυτούς τους σχε­δια­σμούς, ως δήθεν …φιλερ­γα­τι­κά μέτρα. Υλο­ποιούν τις πάγιες και από παλιά εντο­λές του ΣΕΒ, των τρα­πε­ζι­τών, των εφο­πλι­στών να παίρ­νουν μέτρα και να μην κου­νιέ­ται φύλλο.

Απο­σκο­πεί στη δημιουρ­γία κλί­μα­τος φοβί­ας και η προ­σπά­θεια αυτή έρχε­ται να συμπλη­ρώ­σει την ολο­έ­να και αυξα­νό­με­νη τρο­μο­κρα­τία στους χώρους δου­λειάς. Αξιο­ποιούν βεβαί­ως όπως και στο παρελ­θόν τον κοι­νω­νι­κό αυτοματισμό.

Μιλά για την ταλαι­πω­ρία των εργα­ζο­μέ­νων από τις δια­δη­λώ­σεις η ΝΔ, που μειώ­νει τους μισθούς και χτυ­πά το δικαί­ω­μα των εργα­τών στην απερ­γία, που ετοι­μά­ζει νέο χτύ­πη­μα στα ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα της εργα­τι­κής τάξης, που προ­χω­ρά­ει σε ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις. Η ΝΔ, που όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ χτύ­πη­σε την αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­δή­λω­ση ενά­ντια σε ΗΠΑ — ΝΑΤΟ. Η ΝΔ, που για έναν Πομπέο έκλει­σε για 2 μέρες όλο το κέντρο της Αθή­νας. Η ΝΔ, που όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ ταλαι­πω­ρούν καθη­με­ρι­νά τους εργα­ζό­με­νους με υπο­τυ­πώ­δεις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες, χωρίς οδη­γούς, χωρίς ανταλ­λα­κτι­κά, χωρίς συχνό­τη­τα, αλλά με πανά­κρι­βα εισιτήρια.

Κανέ­νας εργα­ζό­με­νος να μην απο­προ­σα­να­το­λι­στεί. Να μη δεχτεί να του κλεί­σουν το στό­μα. Να σκε­φτεί: Οι δια­δη­λώ­σεις φταί­νε για την ανερ­γία; Για το κλεί­σι­μο επι­χει­ρή­σε­ων; Για την εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα; Το εμπό­ριο ναρ­κω­τι­κών κλπ.

Η ΝΔ αντί να μιλά για απα­γό­ρευ­ση των δια­δη­λώ­σε­ων ας επα­να­φέ­ρει τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις με αυξή­σεις. Να προ­σλά­βει δασκά­λους αντί να επι­τί­θε­ται στους φοι­τη­τές. Να προ­σλά­βει για­τρούς, αντί να κλεί­νει νοσο­κο­μεία. Όμως δεν θέλει. Για­τί απο­δει­κνύ­ε­ται για ακό­μη μια φορά ότι η “ανά­πτυ­ξη” και η “κανο­νι­κό­τη­τα” που ευαγ­γε­λί­ζε­ται, δηλα­δή τα κέρ­δη των αφε­ντι­κών, σημαί­νουν ξεζού­μι­σμα των εργα­τών. Και το ξεζού­μι­σμα πάει χέρι — χέρι με το μαστί­γιο, τον αυταρ­χι­σμό και τον χωροφύλακα.

Οι επικίνδυνοι σχεδιασμοί των κυβερνητικών επιτελείων δεν θα περάσουν!

Όσο και αν το προσπαθήσουν, το εργατικό — λαϊκό κίνημα δεν θα μπει στον γύψο! 

Ο εργα­ζό­με­νος, ο υπάλ­λη­λος, ο νέος, ο άνερ­γος σήμε­ρα, οδη­γεί­ται στην εξα­θλί­ω­ση από τη βάρ­βα­ρη πολι­τι­κή που υπη­ρε­τεί τα κέρ­δη των λίγων. Δεν μπο­ρούν να απα­γο­ρεύ­σουν το δικαί­ω­μα του κάθε εργά­τη, νέου, ανέρ­γου να αγωνίζεται.

Όσους νόμους και αν περά­σουν, όσο μελά­νι και αν χύσουν, όσες δια­τα­γές και αν εκδώ­σουν, δεν μπο­ρούν να στα­μα­τή­σουν τον αγώ­να για τη ζωή και για το αύριο της εργα­τι­κής τάξης. Το ταξι­κό κίνη­μα έχει και πεί­ρα και ιστορία!

Θα μας βρουν μπροστά τους, στους δρόμους του Αγώνα!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο