Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Καταγγέλλει τις συλλήψεις στη «Μαλαματίνα» και την προσπάθεια της εργοδοσίας να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό

Τις συλ­λή­ψεις εργα­ζο­μέ­νων έξω από τη «Μαλα­μα­τί­να» και ειδι­κό­τε­ρα του Γ. Φρα­γκί­δη, πρό­ε­δρου της ΠΟΕΕΠ, και προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου της «Μαλα­μα­τί­να», και του Άρη Μερ­κε­νί­δη, πρό­ε­δρου του Συν­δι­κά­του Οδη­γών Πωλη­τών και Βοη­θών Βορεί­ου Ελλά­δος, και μέλους της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ, αλλά και την προ­σπά­θεια της εργο­δο­σί­ας να στή­σει απερ­γο­σπα­στι­κό μηχα­νι­σμό, καταγ­γέλ­λει το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτωπο. 

Παράλ­λη­λα καλεί όλα τα εργα­τι­κά σωμα­τεία αλλά και τους εργα­ζό­με­νους να ενι­σχύ­σουν την αλλη­λεγ­γύη τους στους απερ­γούς της «Μαλα­μα­τί­να».

Ανα­λυ­τι­κά η ανακοίνωση:

«Καταγ­γέλ­λου­με τη σύλ­λη­ψη από τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις με εντο­λή της κυβέρ­νη­σης των συνα­δέλ­φων μας Γ. Φρα­γκί­δη, πρό­ε­δρου της ΠΟΕΕΠ, και προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου της “Μαλα­μα­τί­να”, και Άρη Μερ­κε­νί­δη, πρό­ε­δρου του Συν­δι­κά­του Οδη­γών Πωλη­τών και Βοη­θών Βορεί­ου Ελλά­δος, και μέλους της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ. Απαι­τού­με την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­σή τους.

Η Γραμ­μα­τεία του ΠΑΜΕ καταγ­γέλ­λει την προ­σπά­θεια από μεριάς εργο­δο­σί­ας της Μαλα­μα­τί­να, να στη­θεί απερ­γο­σπα­στι­κός μηχα­νι­σμός, ενά­ντια στην παλι­κα­ρί­σια μάχη που δίνουν οι εργα­ζό­με­νοι εδώ και μέρες για ΣΣΕ, για να παρ­θούν πίσω οι άδι­κες, εκβια­στι­κές και παρά­νο­μες απο­λύ­σεις συνα­δέλ­φων τους.

Προ­κλη­τι­κά η εργο­δο­σία προ­σπά­θη­σε να περά­σει τον απερ­γο­σπα­στι­κό της μηχα­νι­σμό κρυμ­μέ­νο μέσα στα αυτο­κί­νη­τα των διευ­θυ­ντι­κών στε­λε­χών. Μάλι­στα τους διευ­θυ­ντά­δες συνό­δευαν ΜΑΤ και αστυνομία.

Και αυτή η προ­σπά­θεια να σπά­σει η απερ­γία συνά­ντη­σε την απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση των εργα­ζό­με­νων, έπε­σε στο κενό! Ήδη οι εργα­ζό­με­νοι μέσα από τη Γενι­κή τους Συνέ­λευ­ση πήραν από­φα­ση για συνέ­χι­ση των απερ­για­κών τους κινη­το­ποι­ή­σε­ων για όλη την επό­με­νη εβδο­μά­δα με 24ωρες επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες απεργίες.

Καλού­με όλα τα εργα­τι­κά σωμα­τεία, τους εργα­ζό­με­νους να ενι­σχύ­σουν την αλλη­λεγ­γύη τους στους απερ­γούς της “Μαλα­μα­τί­να”. Να περι­φρου­ρή­σουν και με την παρου­σία τους στο εργο­στά­σιο τον δίκαιο αγώ­να τους».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο