Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από το ψύχος

Τις τελευ­ταί­ες μέρες που επι­κρα­τούν συν­θή­κες παγε­τού σε διά­φο­ρες περιο­χές της χώρας μας οι εργα­ζό­με­νοι σε πολ­λούς εργα­σια­κούς χώρους βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με πρό­σθε­τους επαγ­γελ­μα­τι­κούς κιν­δύ­νους που προ­κύ­πτουν από τις και­ρι­κές συν­θή­κες (π.χ. υπο­θερ­μία που συνε­πά­γε­ται δια­τα­ρα­χές στο κεντρι­κό νευ­ρι­κό σύστη­μα και το μυο­κάρ­διο καθώς επί­σης και στο κέντρο της ανα­πνο­ής, κρυο­πα­γή­μα­τα, ψύξεις, νοσή­μα­τα του ανα­πνευ­στι­κού, τραυ­μα­τι­σμοί από ολι­σθή­σεις ή αυξη­μέ­νος κίν­δυ­νος και για άλλα εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα). Ιδιαί­τε­ρα επι­βα­ρύ­νε­ται η υγεία των ευπα­θών ομά­δων εργα­ζο­μέ­νων (καρ­διο­πα­θείς, πνευ­μο­νο­πα­θείς, πάσχο­ντες από χρό­νια νοσή­μα­τα όπως ο σακ­χα­ρώ­δης δια­βή­της, έγκυ­ες κ.λπ.).

Η πολι­τι­κή υγεί­ας και ασφά­λειας της εργα­σί­ας και της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης συνε­χί­ζε­ται στην ίδια ρότα και με τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις, οδη­γώ­ντας σε μια κατά­στα­ση όπου καθη­με­ρι­νά εργα­ζό­με­νοι κιν­δυ­νεύ­ουν να χάσουν τη ζωή τους ή να σακα­τευ­τούν από εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα και επαγ­γελ­μα­τι­κές ασθέ­νειες. Δεν λαμ­βά­νο­νται τα ανα­γκαία μέτρα από τους εργο­δό­τες για­τί κρι­τή­ριο τους είναι η δια­σφά­λι­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας τους. Το αστι­κό κρά­τος συγκα­λύ­πτει την ανε­ξέ­λεγ­κτη δρά­ση της εργο­δο­σί­ας μέσω της ανε­πάρ­κειας των ελέγ­χων στους χώρους δου­λειάς και της δια­τή­ρη­σης σκό­πι­μων ελλεί­ψε­ων στο σχε­τι­κό νομο­θε­τι­κό πλαίσιο.

Η υπάρ­χου­σα νομο­θε­σία για την αντι­με­τώ­πι­ση των επαγ­γελ­μα­τι­κών κιν­δύ­νων σε συν­θή­κες ψύχους είναι ελλι­πής. Ο έλεγ­χος των Επι­θε­ω­ρή­σε­ων υγεί­ας και ασφά­λειας είναι ανε­παρ­κής, ζήτη­μα που εκφρά­ζε­ται με την απου­σία επι­θε­ω­ρη­τών υγεί­ας και ασφά­λειας, την απου­σία ελέγ­χων, αλλά και με τον προ­σα­να­το­λι­σμό των επι­θε­ω­ρή­σε­ων στη συμ­φι­λί­ω­ση μετα­ξύ εργο­δό­τη – εργα­ζό­με­νου και στη μετα­τό­πι­ση της εργο­δο­τι­κής ευθύνης.

Απαι­τού­με:

· Άμε­ση εξα­σφά­λι­ση συν­θη­κών θερ­μι­κής άνε­σης για όλους τους εργα­ζό­με­νους ανά­λο­γα με τη φύση της εργα­σί­ας τους, με τεχνι­κά και οργα­νω­τι­κά μέτρα, με ευθύ­νη των εργο­δο­τών. Πραγ­μα­το­ποί­η­ση ολο­κλη­ρω­μέ­νων εκτι­μή­σε­ων επαγ­γελ­μα­τι­κού κιν­δύ­νου από τον Τεχνι­κό Ασφά­λειας και το Για­τρό Εργα­σί­ας με τη συμ­με­το­χή των εργα­ζο­μέ­νων. Ουσια­στι­κός έλεγ­χος της εργο­δο­τι­κής ευθύ­νης για τη λήψη των ανα­γκαί­ων μέτρων.

· Απα­γό­ρευ­ση εργα­σιών ιδιαί­τε­ρα όσων πραγ­μα­το­ποιού­νται σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους, σε συν­θή­κες ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, ολι­σθη­ρό­τη­τας των δρό­μων και των χώρων εργα­σί­ας και σε περι­πτώ­σεις όπου δεν έχει εξα­σφα­λι­στεί η ασφά­λεια των εργα­ζο­μέ­νων. Για τις εργα­σί­ες που είναι απο­λύ­τως απα­ραί­τη­το να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν, εφό­σον υπάρ­χουν λόγοι ασφά­λειας για εργα­ζό­με­νους και κατοί­κους, εξα­σφά­λι­ση όλων των ανα­γκαί­ων μέτρων προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων (χορή­γη­ση κατάλ­λη­λων μέσων ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας, συντή­ρη­ση — ασφά­λεια οχη­μά­των τεχνι­κού εξο­πλι­σμού, ιατρι­κός έλεγ­χος εργα­ζο­μέ­νων, τήρη­ση δια­δι­κα­σιών ασφα­λούς εργα­σί­ας, εξα­σφά­λι­ση συστη­μά­των επι­κοι­νω­νί­ας, τεχνι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας πτώ­σης από ύψος, μεί­ω­ση της έκθε­σης στο ψύχος με περιο­ρι­σμό του χρό­νου εργα­σί­ας και άλλα οργα­νω­τι­κά μέτρα κ.ά.).

· Εξα­σφά­λι­ση των συν­θη­κών ασφά­λειας των εργα­ζο­μέ­νων πριν την έναρ­ξη οποιασ­δή­πο­τε εργα­σί­ας, μετά από ακραία και­ρι­κά φαινόμενα.

Οι εργα­ζό­με­νοι που δεν κατά­φε­ραν να προ­σέλ­θουν στην εργα­σία τους λόγω αδυ­να­μί­ας μετα­κί­νη­σής εξαι­τί­ας της χιο­νό­πτω­σης ή εφό­σον ο εργο­δό­της διέ­κο­ψε τη λει­τουρ­γία της επι­χεί­ρη­σης, δικαιού­νται κανο­νι­κά της απο­δο­χές τους για την ημέ­ρα ή τις ημέ­ρες της κακο­και­ρί­ας. Η δυνα­τό­τη­τα αυτή να ισχύ­ει από την πρώ­τη ημέ­ρα πρό­σλη­ψης του εργα­ζό­με­νου και για τους εργα­ζό­με­νους με εξαρ­τη­μέ­νη σχέ­ση εργα­σί­ας που αμεί­βο­νται με δελ­τίο παρο­χής υπη­ρε­σιών. Οι ημέ­ρες αυτές δεν αφαι­ρού­νται από τις μέρες κανο­νι­κής άδειας που δικαιού­ται ο εργαζόμενος.

Η Εκτε­λε­στι­κή Γραμ­μα­τεία καλεί τα Συν­δι­κά­τα να έχουν επα­φή με τους χώρους δου­λειάς και κοντά στους εργα­ζό­με­νους για κάθε πρό­βλη­μα ου παρου­σιά­ζε­ται. Να παρεμ­βαί­νουν για την προ­στα­σία της ασφά­λειας και της υγεί­ας τους.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο