Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Μαζική απεργιακή απάντηση με καθαρή καταδίκη του κυβερνητικού πολυνομοσχεδίου

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ — ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ — ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

🚩 Όλοι στην απεργία και στις συγκεντρώσεις!

 • Στις 10.30 πμ. η μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση της Αθή­νας στα Προπύλαια
 • Την ίδια ώρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη (Αγαλ­μα Βενι­ζέ­λου) και τον Πει­ραιά (πύλη COSCO, Νέο Ικόνιο)
 • Και σε 30 ακό­μη πόλεις και περιοχές

🔻🔻

Τους χιλιά­δες απερ­γούς που συμ­με­τεί­χαν στη σημε­ρι­νή απερ­γία και τις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις σε όλες τις πόλεις της χώρας, κόντρα στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης, στην εργο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία και τη λυσ­σα­σμέ­νη μάχη που έδω­σε η συν­δι­κα­λι­στι­κή ηγε­σία της ΓΣΕΕ προ­κει­μέ­νου να επι­κρα­τή­σει σιγή νεκρο­τα­φεί­ου χαι­ρε­τί­ζει το ΠΑΜΕ.

Από το βήμα της κεντρι­κής απερ­για­κής συγκέ­ντρω­σης στην Αθή­να εκφρά­στη­κε η αλλη­λεγ­γύη προς τους Γάλ­λους εργα­ζό­με­νους που δέχο­νται την ίδια επί­θε­ση στα εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα και τη ζωή τους.

Σε ανα­κοί­νω­σή του το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Η σημε­ρι­νή απερ­γία είναι μία πρώ­τη ηχη­ρή απά­ντη­ση στην κυβέρ­νη­ση και τις εργο­δο­τι­κές ενώ­σεις, τον εργο­δο­τι­κό και κυβερ­νη­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό. Είναι απά­ντη­ση με το όπλο μας και την ίδια μορ­φή πάλης που θέλουν να καταρ­γή­σουν, δηλα­δή με τα Συν­δι­κά­τα μας και την απεργία.

Η κυβέρ­νη­ση της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, με το πολυ­νο­μο­σχέ­διο που έχει κατα­θέ­σει, έρχε­ται με φόρα να υλο­ποι­ή­σει το υπό­λοι­πο τμή­μα από τις απαι­τή­σεις της μεγα­λο­ερ­γο­δο­σί­ας, να ολο­κλη­ρώ­σει ό,τι δεν πρό­λα­βε να τελειώ­σει η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση. Η ανά­πτυ­ξή τους προ­ϋ­πο­θέ­τει παρα­πέ­ρα τσά­κι­σμα εργα­τι­κών — λαϊ­κών δικαιω­μά­των. Με το πολυ­νο­μο­σχέ­διο επι­χει­ρεί­ται να μετα­τρα­πούν μεγά­λες γεω­γρα­φι­κές περιο­χές σε “οικο­νο­μι­κές ζώνες” φτη­νής εργα­τι­κής δύνα­μης, να συμπιε­στούν παρα­πέ­ρα οι μισθοί, να καταρ­γη­θεί ό,τι απέ­μει­νε από τις συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις, να ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί η Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, να περιο­ρι­στούν δρα­στι­κά οι συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευ­θε­ρί­ες, να μπουν ισχυ­ρά εμπό­δια στο δικαί­ω­μα της απεργίας.

Η μαζι­κή συμ­με­το­χή στη σημε­ρι­νή απερ­γία δίνει την κατεύ­θυν­ση της συνέ­χι­σης και της κλιμάκωσης.

Καλού­με τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους, να πάρουν κάθε μέτρο ενη­μέ­ρω­σης, να φτά­σουν σε κάθε χώρο δου­λειάς, σε κάθε κλά­δο με γενι­κές συνε­λεύ­σεις, συζη­τή­σεις, με ανοι­χτές συνε­δριά­σεις Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων, να πάρουν αγω­νι­στι­κές απο­φά­σεις για τη συνέ­χεια. Να γυρί­σουν την πλά­τη στον υπο­νο­μευ­τι­κό και απερ­γο­σπα­στι­κό ρόλο της προ­δο­τι­κής — εργα­το­πα­τε­ρί­στι­κης και απα­ξιω­μέ­νης ηγε­σί­ας της ΓΣΕΕ».

🔻 ΑΘΗΝΑ Μαζική απεργιακή απάντηση ενάντια στο πολυνομοσχέδιο — Αγώνας για σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής 🔻

Με το όπλο που έχουν βάλει στο στό­χα­στρο κυβέρ­νη­ση και κεφά­λαιο, την απερ­γία και τα Συν­δι­κά­τα τους, απά­ντη­σαν χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι σε όλη τη χώρα στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο ‑έκτρω­μα.

Έστει­λαν ηχη­ρό μήνυ­μα σε κυβέρ­νη­ση και κεφά­λαιο που με το «ανα­πτυ­ξια­κό» νομο­σχέ­διο χτυ­πούν μισθούς, Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και τα ενα­πο­μεί­να­ντα εργα­σια­κά — συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώματα.

Έκα­ναν ξεκά­θα­ρο ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω από τον αγώ­να για σύγ­χρο­νους όρους δου­λειάς και αμοι­βής, σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα. Γύρι­σαν την πλά­τη τους στην ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ και τους ανθρώ­πους της που πολέ­μη­σε με λύσ­σα την απεργία.

Στην Αθή­να, χιλιά­δες απερ­γοί αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα του ΠΑΜΕ και συγκε­ντρώ­θη­καν στα Προ­πύ­λαια.

Η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση ξεκί­νη­σε με ένα θεα­τρι­κό δρώ­με­νο από τη θεα­τρι­κή ομά­δα του ΠΑΜΕ. (Δεί­τε βίντεο εδώ)

Ακο­λού­θη­σε δυνα­μι­κή πορεία στη Βου­λή.

Στην απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση στα Προ­πύ­λαια παρα­βρέ­θη­κε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ο οποί­ος έκα­νε δηλώσεις.

Θέλουν να επιβάλουν στο λαό «σιγή νεκροταφείου» — Δεν θα τους το επιτρέψουμε

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση Ομο­σπον­διών — Εργα­τι­κών Κέντρων — Συν­δι­κά­των στα Προ­πύ­λαια παρα­βρί­σκε­ται ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ο οποί­ος έκα­νε δήλω­ση στα ΜΜΕ.

Ανα­λυ­τι­κά η δήλω­ση του Δ. Κουτσούμπα:

«Η σημε­ρι­νή απερ­γία είναι μόνο η αρχή. Το ανα­πτυ­ξια­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο, που φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ στη Βου­λή, για τα συμ­φέ­ρο­ντα των καπι­τα­λι­στών, είναι κόλα­φος για την εργα­τι­κή τάξη, για το λαό μας. Επι­διώ­κουν, στο­χεύ­ουν να δια­λύ­σουν συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις εργα­σί­ας, να περιο­ρί­σουν τα συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, τις λαϊ­κές — εργα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες. Θέλουν να επι­βά­λουν στο λαό μας σιγή νεκρο­τα­φεί­ου. Δεν θα τους το επι­τρέ­ψου­με. Το ταξι­κό κίνη­μα, το ΚΚΕ θα επα­γρυ­πνούν. Είμα­στε εδώ και θα είμα­στε εδώ».

apergia sygkentrosi poreia 04

athina 2

«Η σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση είναι το πρώ­το βήμα κλι­μά­κω­σης για να απο­συρ­θεί τώρα αυτό το πολυ­νο­μο­σχέ­διο-έκτρω­μα, αυτό το σκάν­δα­λο, που κάνει νόμο το δίκιο του επεν­δυ­τή», τόνι­σε στην ομι­λία του ο Αλέ­κος Περ­ρά­κης, μέλος της ΕΓ του ΠΑΜΕ προ­σθέ­το­ντας: «Μπαί­νου­με μπρο­στά να οργα­νώ­σου­με τον αγώ­να και να διεκ­δι­κή­σου­με συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις με αυξή­σεις, μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και ασφά­λειας, δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, ζωή με αξιοπρέπεια».

«Η ανά­πτυ­ξή τους τσα­κί­ζει τη ζωή μας — Οργά­νω­ση κι αγώ­νας η απά­ντη­σή μας», «Κάτω τα χέρια από την απερ­γία — Δε θα τη χαρί­σου­με στην εργο­δο­σία», «Σωμα­τεία ταξι­κά στα χέρια εργα­τών — Όχι της κυβέρ­νη­σης και των εργο­δο­τών» βρο­ντο­φώ­να­ξαν εργα­ζό­με­νοι, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, νέοι και συνταξιούχοι.

athina

apergia sygkentrosi poreia 05

apergia sygkentrosi poreia 20

Η μάχη της απερ­γί­ας δόθη­κε από τα χαρά­μα­τα στους χώρους δου­λειάς, ενώ οι απερ­γοί απά­ντη­σαν απο­φα­σι­στι­κά και στην τρο­μο­κρα­τία όπως αυτή σημειώ­θη­κε σε εργο­τά­ξιο της Αθή­νας με την προ­σα­γω­γή οχτώ οικο­δό­μων.

Το ΠΑΜΕ καλεί τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους, να πάρουν κάθε μέτρο ενη­μέ­ρω­σης, να φτά­σουν σε κάθε χώρο δου­λειάς, σε κάθε κλά­δο με γενι­κές συνε­λεύ­σεις, συζη­τή­σεις, με ανοι­χτές συνε­δριά­σεις Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων, να πάρουν αγω­νι­στι­κές απο­φά­σεις για τη συνέ­χεια. Να γυρί­σουν την πλά­τη στον υπο­νο­μευ­τι­κό και απερ­γο­σπα­στι­κό ρόλο της προ­δο­τι­κής — εργα­το­πα­τε­ρί­στι­κης και απα­ξιω­μέ­νης ηγε­σί­ας της ΓΣΕΕ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μαζι­κή, μαχη­τι­κή απά­ντη­ση των εργα­ζο­μέ­νων ενά­ντια στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο της κυβέρνησης

Μαχη­τι­κή απά­ντη­ση ενά­ντια στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης έδω­σαν οι εργα­ζό­με­νοι της Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη μαζι­κή συμ­με­το­χή τους στην απερ­γία και στη συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ, ενώ δια­δή­λω­σαν την από­φα­σή τους για κλι­μά­κω­ση του αγώ­να με νέες δρά­σεις και απερ­γία στις αρχές Οκτώβρη.

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου συμ­με­τεί­χαν μαζι­κά εργα­ζό­με­νοι από μια σει­ρά χώρους και κλά­δους δου­λειάς, του δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα που αψή­φι­σαν το όργιο τρο­μο­κρα­τί­ας και μαζί με τα σωμα­τεία τους, έδω­σαν τη μάχη για την επι­τυ­χία της απερ­γί­ας. Εκεί βρέ­θη­καν εργα­ζό­με­νοι από τη βιο­μη­χα­νία, το εμπό­ριο, τις υπη­ρε­σί­ες, εκπαι­δευ­τι­κοί μαζί με τις ΕΛΜΕ, την πρω­το­βου­λία ανα­πλη­ρω­τών, εργα­ζό­με­νοι στους δήμους συσπει­ρω­μέ­νοι στο κλα­δι­κό Συν­δι­κά­το του νομού, εργα­ζό­με­νοι στα νοσο­κο­μεία, στην ΕΥΑΘ, οι από­μα­χοι της δου­λειάς, οι συντα­ξιού­χοι και τα εγγό­νια τους, μαθη­τές και φοι­τη­τές που δίνουν τη μάχη μαζί με το εργα­τι­κό κίνημα.

apergia sygkentrosi thessaloniki

Στη συγκέ­ντρω­ση χαι­ρέ­τι­σε ο Ζέλι­κο Βεσε­λί­νο­βιτς, πρό­ε­δρος της Συν­δι­κα­λι­στι­κής Οργά­νω­σης ΣΛΟΓΚΑ Σερ­βί­ας. Πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία του συν­δι­κά­του, βρί­σκε­ται στη Χαλ­κι­δι­κή, για το φιλι­κό αγώ­να Μπά­σκετ Εργα­ζο­μέ­νων Ελλά­δας — Σερ­βί­ας, που διορ­γα­νώ­νουν το ΠΑΜΕ και η SLOGA, στο πλαί­σιο των πρω­το­βου­λιών φιλί­ας και αλλη­λεγ­γύ­ης των εργα­ζο­μέ­νων των Βαλ­κα­νί­ων. Μια πρω­το­βου­λία που πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο πλαί­σιο των 20 χρό­νων από την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ στη Γιου­γκο­σλα­βία και 20 χρό­νων από την ίδρυ­ση του ΠΑΜΕ.

Ο Ζέλι­κο Βεσε­λί­νο­βιτς, χαι­ρέ­τη­σε τη μεγά­λη απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση και εξέ­φρα­σε τη στή­ρι­ξή του στον αγώ­να ενά­ντια στην νέα αντερ­γα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της χώρα μας. Όπως είπε, και στη Σερ­βία, οι εργα­ζό­με­νοι αντι­με­τω­πί­ζουν εξί­σου άγρια επί­θε­ση και παλεύ­ουν ενά­ντια σε κυβέρ­νη­ση, εργο­δό­τες, κίτρι­να συν­δι­κά­τα. Και τόνι­σε: «Είναι δύσκο­λος αγώ­νας, όμως είμα­στε σίγου­ροι ότι αργά ή γρή­γο­ρα θα κερ­δί­σου­με. Με τον κοι­νό αγώ­να γινό­μα­στε πιο δυνατοί».

apergia sygkentrosi thessaloniki 18

apergia sygkentrosi thessaloniki 15

apergia sygkentrosi thessaloniki 10

Κεντρι­κός ομι­λη­τής στη συγκέ­ντρω­ση ήταν ο Γιώρ­γος Καρα­γιάν­νης, πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Γρα­φι­κών Τεχνών Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας. Από το βήμα της συγκέ­ντρω­σης κατήγ­γει­λε το παράρ­τη­μα της συν­δι­κα­λι­στι­κής μαφί­ας της ΓΣΕΕ, στη Χαλ­κι­δι­κή, (Εργα­τι­κό Κέντρο Χαλ­κι­δι­κής) για νόθευ­ση των δια­δι­κα­σιών και απο­κλει­σμό των ταξι­κών δυνάμεων.

Κάλε­σε τους εργα­ζό­με­νους, το επό­με­νο διά­στη­μα να μπουν μπρο­στά και να οργα­νώ­σουν τον αγώ­να «για συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις με αυξή­σεις, μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και ασφά­λειας, δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, ζωή με αξιο­πρέ­πεια. Για να απο­συρ­θεί τώρα το πολυ­νο­μο­σχέ­διο έκτρω­μα, το σκάν­δα­λο, που κάνει νόμο το δίκιο του επεν­δυ­τή. Συνε­χί­ζου­με και τις επό­με­νες μέρες με Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις και συσκέ­ψεις σε χώρους δου­λειάς, σε κάθε εργα­το­γει­το­νιά. Κλι­μα­κω­θού­με με νέα αερ­γία στις αρχές Οκτώβρη».

Ακο­λού­θη­σε μαχη­τι­κή πορεία στους δρό­μους της πόλης με κατεύ­θυν­ση το υπουρ­γείο Μακε­δο­νί­ας-Θρά­κης, με συν­θή­μα­τα όπως: «Η ανά­πτυ­ξή τους τσα­κί­ζει τη ζωή μας, οργά­νω­ση κι αγώ­νας η απά­ντη­σή μας», «Κάτω τα χέρια από την απερ­γία, δεν θα τη χαρί­σου­με στην εργοδοσία».

Από το πρωί η απεργιακή μάχη 

Από νωρίς το πρωί δόθη­κε η μάχη της περι­φρού­ρη­σης της απερ­γί­ας και της ενη­μέ­ρω­σης των εργα­ζο­μέ­νων, μέχρι την τελευ­ταία ώρα, για την ανά­γκη να δοθεί με επι­τυ­χία η απερ­για­κή μάχη κόντρα στις συντο­νι­σμέ­νες προ­σπά­θειες υπο­νό­μευ­σης του απερ­για­κού μετώ­που από τις δυνά­μεις του εργο­δο­τι­κού — κυβερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού στο ΕΚΘ.

Κλι­μά­κια των ταξι­κών δυνά­με­ων βρέ­θη­καν σε μια σει­ρά χώρους δου­λειάς δίνο­ντας κου­ρά­γιο στους εργα­ζό­με­νους να μπουν μαζί τους στη μάχη, όπως σε μια σει­ρά χώρους του Εμπο­ρί­ου (Πρά­κτι­κερ, κ.α.) και του Επι­σι­τι­σμού — Τουρισμού.

Το εργο­τά­ξιο της επέ­κτα­σης του αερο­δρο­μί­ου και όλα τα μεγά­λα εργο­τά­ξια νέκρω­σαν αφού και όσοι σκέ­φτη­καν να σπά­σουν την απερ­γία, τελι­κά δεν τόλμησαν.

Στον όμι­λο του ΟΤΕ, η συμ­με­το­χή στην απερ­γία ήταν μεγά­λη, ενώ ξεχώ­ρι­σε η συμ­με­το­χή των εργα­ζο­μέ­νων στις εγκα­τα­στά­σεις του ομί­λου στο Φοίνικα.

Στην Τρά­πε­ζα Πει­ραιώς, η συμ­με­το­χή στην απερ­γία στα κεντρι­κά γρα­φεία έφτα­σε το 50%, ενώ σε μεγά­λα ποσο­στά κινή­θη­κε και στα καταστήματα.

Από νωρίς πραγ­μα­το­ποί­η­σαν, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συγκέ­ντρω­ση στα γρα­φεία της 3ης και 4ης ΥΠΕ στην Αρι­στο­τέ­λους, υγειο­νο­μι­κοί από το Ψυχια­τρι­κό Νοσο­κο­μείο Θεσ­σα­λο­νί­κης που δια­μαρ­τύ­ρο­νται για τι απο­λύ­σεις συνα­δέλ­φων τους επι­κου­ρι­κών ψυχιά­τρων και καταγ­γέλ­λουν επι­σφα­λή λει­τουρ­γία των κλι­νι­κών, λόγω έλλει­ψης προ­σω­πι­κού, μαζί με απο­λυ­μέ­νους τραυ­μα­τιο­φο­ρείς από το ΑΧΕΠΑ, εργα­ζό­με­νους που περι­μέ­νουν ακό­μα να «αντι­κα­τα­στή­σουν» τους εργο­λά­βους που τάχα πέτα­ξε η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση από τα νοσο­κο­μεία, μαζί με εργα­ζό­με­νους από άλλα νοσο­κο­μεία. Όλοι μαζί στη συνέ­χεια πήραν τη θέση τους στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ στο Άγαλ­μα Βενιζέλου.

apergia sygkentrosi thessaloniki 09

apergia sygkentrosi thessaloniki 08

apergia sygkentrosi thessaloniki 06

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση των Συν­δι­κά­των, στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, συμ­με­τεί­χαν και εργα­ζό­με­νοι των ΕΛΠΕ, που νωρί­τε­ρα το πρωί πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συγκέ­ντρω­ση στο χώρο του εργο­στα­σί­ου. Στη συγκέ­ντρω­ση παρα­βρέ­θη­κε ο Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης, μέλος της εκτε­λε­στι­κής γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ. Χαι­ρέ­τη­σε την από­φα­ση για συμ­με­το­χή στην απερ­γία, περιέ­γρα­ψε τις επι­πτώ­σεις που φέρ­νει σε δικαιώ­μα­τα και κατα­κτή­σεις το πολυ­νο­μο­σχέ­διο σκού­πα, κατήγ­γει­λε το ρόλο της συν­δι­κα­λι­στι­κής μαφί­ας, προει­δο­ποί­η­σε ότι η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση θα απο­τε­λέ­σει όχη­μα για να χτυ­πη­θούν παρα­πέ­ρα δικαιώ­μα­τα (εργα­σια­κά, μισθο­λο­γι­κά, κλπ) των εργα­ζο­μέ­νων στα ΕΛΠΕ και κάλε­σε σε κλι­μά­κω­ση του αγώ­να το επό­με­νο διάστημα.apergia sygkentrosi thessaloniki

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Μαχη­τι­κή και δυνα­μι­κή απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση παρά τις άσχη­μες και­ρι­κές συν­θή­κες ήταν η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση ‑παρά τις άσχη­μες και­ρι­κές συν­θή­κες, που ανά­γκα­σαν τα σωμα­τεία να μετα­φέ­ρουν τη συγκέ­ντρω­ση στη δημο­τι­κή αγο­ρά- που οργά­νω­σαν τα Σωμα­τεία Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων, Οικο­δό­μων και Συντα­ξιού­χων του ΙΚΑ, ενά­ντια στο «ανα­πτυ­ξια­κό» πολυ­νο­μο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης που χτυ­πά Συν­δι­κά­τα και συλ­λο­γι­κές συμβάσεις.

 • Στην συγκέ­ντρω­ση συμ­με­τεί­χαν τα σωμα­τεία: εργα­ζο­μέ­νων στα Κέντρα Υγεί­ας Καρ­δί­τσας, εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου Καρ­δί­τσας, ΟΤΑ Καρ­δί­τσας, ΕΛΜΕ Καρ­δί­τσας, συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ, ΕΟΑΣΚ, Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Καρ­δί­τσας (μέλος ΟΓΕ), Επι­τρο­πή Ειρή­νης Καρδίτσας.
 • Χαι­ρέ­τι­σε ο ειδι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Ενω­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Καρ­δί­τσας (ΕΟΑΣΚ) Γιάν­νης Τσιού­τρας, ο οποί­ος τόνι­σε την ανά­γκη μαζι­κών αγώ­νων για να απα­ντη­θεί η επί­θε­ση που έχουν εξα­πο­λύ­σει η προη­γού­με­νη και η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση στα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, αλλά και στο επι­χει­ρού­με­νο εδώ και χρό­νια ξεκλή­ρι­σμα των μικρο­με­σαί­ων αγρο­τών. Κάλε­σε τους αγρο­τι­κούς συλ­λό­γους και τους αγρό­τες σε αγώ­νες για την εξευ­τε­λι­στι­κή τιμή του βαμ­βα­κιού και τις κατώ­τα­τες εγγυ­η­μέ­νες τιμές που διεκ­δι­κούν οι αγρο­τι­κές ομοσπονδίες.
 • Ο Θωμάς Ντά­ης, μέλος του ΔΣ του Συν­δι­κά­του Εργα­το­τε­χνι­τών, Οικο­δό­μων και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Νομού Καρ­δί­τσας, μιλώ­ντας στη συγκέ­ντρω­ση τόνι­σε: «Τα μέτρα κατα­στο­λής στο­χεύ­ουν τους εργά­τες και τα Συν­δι­κά­τα που αγω­νί­ζο­νται με επί­κε­ντρο τις δικές τους ανά­γκες και τα συμ­φέ­ρο­ντά τους. Δεν θα το επι­τρέ­ψου­με. Με τη σημε­ρι­νή απερ­γία δίνου­με την απά­ντη­σή μας. Καλού­με όλους τους οικο­δό­μους, τους εργα­ζό­με­νους, τους ανέρ­γους, τους συντα­ξιού­χους, τους μικρούς αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, τους μικρο­με­σαί­ους αγρό­τες, τις γυναί­κες, τη νεο­λαία να προ­ε­τοι­μά­σου­με την κλι­μά­κω­ση του αγώ­να, όταν το έκτρω­μα αυτό θα πάει για ψήφι­ση στη Βουλή.

Δεν θα τους περά­σει. Τα Σωμα­τεία δεν μπαί­νουν στο γύψο!

.png

Στη συνέ­χεια ο Στέ­λιος Σαρι­δά­κης, μέλος του ΔΣ του Εργα­τι­κού Κέντρου Καρ­δί­τσας, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων και Υπαλ­λή­λων με σχέ­ση Ιδιω­τι­κού Δικαί­ου Νομού Καρ­δί­τσας, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας Καρ­δί­τσας του ΠΑΜΕ, στην ομι­λία του κατήγ­γει­λε την πλειο­ψη­φία του Εργα­τι­κού Κέντρου Καρ­δί­τσας που «πήρε από­φα­ση για απερ­γία στις 2 Οκτώ­βρη (αρχι­κά είχε πάρει για 25 Σεπτέμ­βρη) κόντρα στις δεκά­δες απο­φά­σεις, που ήδη υπήρ­χαν, προ­σπα­θώ­ντας να προ­κα­λέ­σει σύγ­χυ­ση, να εγκλω­βί­σει εργα­ζό­με­νους, να ματαιώ­σει την απερ­γία. Είναι ξεπου­λη­μέ­νοι… Την ίδια στιγ­μή κου­νά­νε το δάχτυ­λο στα Σωμα­τεία, που δικαιω­μα­τι­κά έχουν το χώρο τους, για­τί ενη­με­ρω­τι­κά το Εργα­τι­κό Κέντρο ανή­κει στα Σωμα­τεία, τους εργα­ζό­με­νους και δεν είναι τσι­φλί­κι το οποίο δια­χει­ρί­ζε­ται η πλειο­ψη­φία κάνο­ντας τη χάρη να παρα­χω­ρεί αίθου­σες σε όποιον θέλει αυτή. Γι’ αυτό χαρα­κτη­ρί­ζο­νται ως συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία.

Είναι συνει­δη­τοί απερ­γο­σπά­στες, τα πλέ­ον δια­λυ­τι­κά στοι­χεία, που λει­τουρ­γούν στις πλά­τες των εργα­ζο­μέ­νων, μόνι­μοι στυ­λο­βά­τες των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των κυβερ­νή­σε­ών τους. Δεν ήθε­λαν ούτε θέλουν την απερ­γία. Το πρό­βλη­μά τους δεν είναι η ημε­ρο­μη­νία, αλλά το περιε­χό­με­νο. Έχουν συμ­φω­νή­σει σε όλα με την κυβέρ­νη­ση, βρί­σκο­νται στην ίδια όχθη. Αυτό φαί­νε­ται και από το γεγο­νός ότι δεν έχουν καν καλέ­σει σε συγκέ­ντρω­ση για την απερ­γία που οι ίδιοι αποφάσισαν».

2

Τέλος, κάλε­σε τους εργα­ζό­με­νους, κάθε σωμα­τείο, κάθε τίμιο συν­δι­κα­λι­στή, «που δεν συμ­βι­βά­ζε­ται με τη σαπί­λα και την κοροϊ­δία του κυβερ­νη­τι­κού — εργο­δο­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού και της πλειο­ψη­φί­ας του Εργα­τι­κού Κέντρου Καρ­δί­τσας να πάρουν θέση. Να μην περά­σει ο σχε­δια­σμός της κυβέρ­νη­σης και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων! Να μην περά­σει ο απερ­γο­σπα­στι­κός σχε­δια­σμός της ηγε­τι­κής ομά­δας στη ΓΣΕΕ και της πλειο­ψη­φί­ας του Εργα­τι­κού Κέντρου Καρ­δί­τσας! Έξω από τα Σωμα­τεία η συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία! Θέλου­με Συν­δι­κά­τα εργα­τών και όχι των εργο­δο­τών! Κλι­μα­κώ­νου­με τον αγώ­να μας τις μέρες που θα έρθει το πολυ­νο­μο­σχέ­διο για ψήφι­ση στη Βουλή».

Στη συγκέ­ντρω­ση εγκρί­θη­κε ψήφι­σμα συμπα­ρά­στα­σης στον αγώ­να των αγρο­τών και ψήφι­σμα ενά­ντια στη συμ­φω­νία της κυβέρ­νη­σης για τις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις.

Ακο­λού­θη­σε πορεία στους δρό­μους της πόλης & ΨΗΦΙΣΜΑ

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη από τον ΣΥΡΙΖΑ, συνε­χί­ζει την ίδια αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή με μια σει­ρά μέτρων που έρχο­νται να συμπλη­ρώ­σουν και να συνε­χί­σουν τις μνη­μο­νια­κές και μετα­μνη­μο­νια­κές δεσμεύ­σεις όλων των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων. Αφού πρώ­τα μας φόρ­τω­σαν τα βάρη μιας κρί­σης, που δεν δημιουρ­γή­θη­κε από μας, αλλά από τα κέρ­δη των μεγά­λων επι­χει­ρή­σε­ων, έρχο­νται τώρα να απαι­τή­σουν περισ­σό­τε­ρες θυσί­ες για την ανά­πτυ­ξή τους, που ούτε “δίκαιη” ούτε “βιώ­σι­μη” είναι. Η ανά­πτυ­ξη αυτή, η όποια ανά­πτυ­ξη που ενι­σχύ­ει τα κέρ­δη των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών, πατά­ει πάνω στους κου­τσου­ρε­μέ­νους μισθούς, τις κομ­μέ­νες συντά­ξεις, την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ενέρ­γειας, την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Υγεί­ας και της Παιδείας.

3

 • Οι εργα­ζό­με­νοι, οι συντα­ξιού­χοι, οι μικρο­με­σαί­οι αγρό­τες, οι μικροί αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, οι γυναί­κες, η νεο­λαία, όλοι μας βρά­ζου­με στο ίδιο καζά­νι. Ένα καζά­νι στο οποίο μας έβα­λε αυτή η πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται από την εκά­στο­τε κυβέρνηση.
 • Είναι η ίδια πολι­τι­κή που χτυ­πά­ει τα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, το δικαί­ω­μα στην απερ­γία  με το συν­δι­κα­λι­στι­κό νόμο, που ξεκλη­ρί­ζει τη μικρο­με­σαία αγρο­τιά παίρ­νο­ντάς τους τσά­μπα τη σοδειά. Που εφαρ­μό­ζει την ΚΑΠ.
 • Είναι η ίδια πολι­τι­κή που αφε­νός στην περί­πτω­ση των εργα­ζο­μέ­νων υλο­ποιεί τις απαι­τή­σεις του ΣΕΒ, των μεγα­λο­ερ­γο­δο­τών, με φτη­νό εργα­τι­κό δυνα­μι­κό και βάζο­ντας εμπό­δια στη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση και αφε­τέ­ρου στην περί­πτω­ση των μικρο­με­σαί­ων αγρο­τών ικα­νο­ποιεί τις ανά­γκες των μεγα­λο­εκ­κοκ­κι­στών για μεγα­λύ­τε­ρη κερ­δο­φο­ρία και μέσα από την τιμή του βαμ­βα­κιού, για την οποία οι ίδιοι οι μικρο­με­σαί­οι αγρό­τες κινητοποιούνται.
 • Επει­δή, λοι­πόν, έχου­με τα ίδια κοι­νά προ­βλή­μα­τα με τους αγρό­τες στη φορο­λο­γία, το Ασφα­λι­στι­κό, το κόστος ζωής, τα χαρά­τσια, το μειω­μέ­νο εισό­δη­μα, τους πλει­στη­ρια­σμούς, το ρεύ­μα, το νερό, την Υγεία και τη μόρ­φω­ση των παι­διών μας, θέλου­με να συμ­βά­λου­με να δυνα­μώ­σει η κοι­νή δρά­ση και συμ­μα­χία, μέσα από κοι­νές πρω­το­βου­λί­ες, που μπο­ρού­με και πρέ­πει να οργα­νώ­σου­με, οι οποί­ες μπο­ρούν να δώσουν δύνα­μη και προ­ο­πτι­κή στον αγώ­να μας, να φέρουν απο­τε­λέ­σμα­τα, να ανοί­ξει ο δρό­μος, ώστε να γίνου­με οι πραγ­μα­τι­κοί ιδιο­κτή­τες του τερά­στιου πλού­του, που παρά­γου­με, ενώ σήμε­ρα μας κλέ­βουν τον ιδρώ­τα μας. Είναι κοι­νός, επο­μέ­νως, ο αντί­πα­λος και κοι­νή οφεί­λει να είναι και η απά­ντη­σή μας στην επί­θε­ση που δεχόμαστε.

Συμπα­ρα­τασ­σό­μα­στε στο δίκαιο αγώ­να των μικρο­με­σαί­ων αγρο­τών και στη­ρί­ζου­με τα αιτή­μα­τά τους:

 • Κατώ­τα­τες εγγυ­η­μέ­νες τιμές με βάση το κόστος και ένα εισό­δη­μα για να ζήσου­με με άμε­ση πλη­ρω­μή στην πώλη­ση του προ­ϊ­ό­ντος και σύμ­φω­να με τα ποιο­τι­κά χαρακτηριστικά.
 • Ανα­πλή­ρω­ση του χαμέ­νου εισο­δή­μα­τος, που οφεί­λε­ται σε μεί­ω­ση των τιμών και σε ζημιές στην παρα­γω­γή, που γίνο­νται χωρίς να υπάρ­χει ευθύ­νη των παρα­γω­γών, όπως αυτά εκφρά­ζο­νται μέσα από την Ενω­τι­κή Ομο­σπον­δία Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Νομού Καρδίτσας.

Συμπα­ρα­τασ­σό­μα­στε και στη­ρί­ζου­με τις πρω­το­βου­λί­ες που θα πάρουν και το επό­με­νο διά­στη­μα, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τα προ­βλή­μα­τα και τα δίκαια αιτή­μα­τά τους για επιβίωση.
Απαι­τού­με να στα­μα­τή­σει η ποι­νι­κο­ποί­η­ση των αγώ­νων και το αίσχος των αγροτοδικείων».

ΛΗΜΝΟΣ

Μαχη­τι­κή απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στο νέο συν­δι­κα­λι­στι­κό νόμο και με κεντρι­κό σύν­θη­μα: «Κάτω τα χέρια από τα Συν­δι­κά­τα — Η ανά­πτυ­ξή τους τσα­κί­ζει ό,τι άφη­σε όρθιο η κρί­ση», έγι­νε και στη Λήμνο από εργα­ζό­με­νους στον ιδιω­τι­κό και δημό­σιο τομέα και από συντα­ξιού­χους της Λήμνου.

lhmnos sygkentrosh 2

Στην απερ­γία και τη συγκέ­ντρω­ση καλού­σαν το Παράρ­τη­μα Λήμνου του Παλ­λε­σβια­κού Εργα­τι­κού Κέντρου, το Νομαρ­χια­κό Τμή­μα Λήμνου της ΑΔΕΔΥ, το Σωμα­τείο Οικο­δό­μων Λήμνου, το Σωμα­τείο Ξενο­δο­χο­ϋ­παλ­λή­λων Λήμνου, ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων στους ΟΤΑ Λήμνου, ο Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης Λήμνου, οι ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγί­ου Ευστρα­τί­ου, η Ένω­ση Ιατρών του Νοσο­κο­μεί­ου Λήμνου, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων του Νοσο­κο­μεί­ου Λήμνου και το Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων Λήμνου.

Στη συγκέ­ντρω­ση μίλη­σε ο Κώστας Μαδυ­τι­νός, πρό­ε­δρος του Νομαρ­χια­κού Τμή­μα­τος Λήμνου της ΑΔΕΔΥ και ακο­λού­θη­σε πορεία στην αγο­ρά της Μύρινας.

Στη συνέ­χεια, εκπρό­σω­ποι των σωμα­τεί­ων επέ­δω­σαν στον εκτε­λού­ντα χρέη διοι­κη­τή του Νοσο­κο­μεί­ου της Λήμνου ψήφι­σμα της απερ­για­κής συγκέ­ντρω­σης με αιτή­μα­τα για το νοσο­κο­μείο, την πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας και τα ΑμΕΑ του νησιού.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Περι­φρού­ρη­ση της απερ­γί­ας και συγκέ­ντρω­ση από τα ταξι­κά σωμα­τεία:Από το πρωί έδω­σαν σήμε­ρα τη «μάχη» της περι­φρού­ρη­σης της απερ­γί­ας και της ενη­μέ­ρω­σης των εργα­ζο­μέ­νων τα ταξι­κά σωμα­τεία της Ελευσίνας.

eleysina sygkentrosh 6

Κατά τη διάρ­κεια της συγκέ­ντρω­σης μίλη­σαν οι Δημο­φί­λη Χαλ­κιώ­τη, πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Γυναι­κών Άνω Λιο­σί­ων, Άκης Δου­λό­που­λος μέλος του ΔΣ του Εργα­τι­κού Κέντρου Ελευ­σί­νας και δυτι­κής Αττι­κής, Θοδω­ρής Παπα­βα­σι­λεί­ου, μέλος της Συσπεί­ρω­σης Εργα­ζο­μέ­νων Ναυ­πη­γεί­ων Ελευ­σί­νας και Λεω­νί­δας Γραμ­μα­τι­κός μέλος του ΔΣ του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Αττι­κής — παράρ­τη­μα Ελευσίνας.

eleysina sygkentrosh 2

eleysina sygkentrosh

Στη συνέ­χεια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μαχη­τι­κή πορεία υπό βρο­χή στο κέντρο της πόλης. Οι εργα­ζό­με­νοι κατευ­θύν­θη­καν προς το Εργα­τι­κό Κέντρο Ελευ­σί­νας το οποίο «μετο­νο­μά­στη­κε» συμ­βο­λι­κά σε Εργο­δο­τι­κό Κέντρο, καταγ­γέλ­λο­ντας έτσι τη στά­ση του που κήρυ­ξε απερ­γία για αύριο, ακο­λου­θώ­ντας για άλλη μια φορά γραμ­μή υπο­νό­μευ­σης του εργα­τι­κού κινήματος.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μεγά­λη απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση των Σωμα­τεί­ων: Με μεγά­λη επι­τυ­χία ολο­κλη­ρώ­θη­κε η απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση των σωμα­τεί­ων που είχαν δώσει απερ­για­κό ραντε­βού στην πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας. Εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι έδω­σαν σήμε­ρα μία πρώ­τη απά­ντη­ση στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και την εργο­δο­σία που επι­διώ­κουν να βάλουν στον πάγο τα Σωμα­τεία, την απερ­γία και τις Συλ­λο­γι­κές Συμβάσεις.

irakleio

Η μαζι­κή παρου­σία εργα­ζο­μέ­νων από δεκά­δες κλά­δους στο μονα­δι­κό απερ­για­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γα­νώ­θη­κε στο Ηρά­κλειο επι­βε­βαιώ­νει τις ταξι­κές δυνά­μεις και τα σωμα­τεία που όλο αυτό το διά­στη­μα ανα­πτύσ­σουν μία πολύ­μορ­φη δρα­στη­ριό­τη­τα για την επι­τυ­χία της απεργίας!

Από νωρίς το πρωί τα Σωμα­τεία περι­φρού­ρη­σαν επι­χει­ρή­σεις στη Βιο­μη­χα­νι­κή Περιο­χή Ηρα­κλεί­ου και για­πιά, ενώ στο λιμά­νι του Ηρα­κλεί­ου ήταν 100% η συμ­με­το­χή στην απερ­γία αφού κανέ­ναν πλοίο δεν έφυ­γε τόσο προς Πει­ραιά όσο και προς Κυκλάδες.

apergia hrakleio 05

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο παρα­βρέ­θη­καν και χαι­ρέ­τι­σαν οι εξής μαζι­κοί φορείς: Το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Ηρα­κλεί­ου, το Συν­δι­κά­το Γάλα­κτος Τρο­φί­μων και Ποτών Ηρα­κλεί­ου, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση Ν. Ηρα­κλεί­ου, η Ένω­ση Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Ν. Ηρα­κλεί­ου, το Συν­δι­κά­το Τύπου — Χάρ­του Κρή­της, η Ένω­ση Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ηρα­κλεί­ου μαζί με τη Σωμα­τεια­κή Επι­τρο­πή της Ανα­κύ­κλω­σης, η Επι­τρο­πή Αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων στα κοι­νω­φε­λή προ­γράμ­μα­τα Δήμου Ηρα­κλεί­ου, ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Ηρα­κλεί­ου, το Σωμα­τείο Εκπαι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης «Δομή­νι­κος Θεο­το­κό­που­λος», το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στις ΔΕΥΑ Ν. Ηρα­κλεί­ου, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στη ΔΕΥΑΗ, ο Σύλ­λο­γος Δικα­στι­κών Υπαλ­λή­λων Νομού Ηρακλείου.

Την κεντρι­κή ομι­λία έκα­νε ο Βρύ­σα­λης Δημή­τρης, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων ΠΑΓΝΗ.

apergia hrakleio 02

Η επι­τυ­χία αυτή της απερ­γί­ας στο Ηρά­κλειο και σε όλη την Ελλά­δα απο­τε­λεί και απά­ντη­ση στην πανελ­λα­δι­κή προ­σπά­θεια μιας δρά­κας ξετσί­πω­των συν­δι­κα­λι­στών στη ΓΣΕΕ φερέ­φω­νων της κυβέρ­νη­σης, που έκα­ναν ό,τι μπο­ρού­σαν για να ανα­κό­ψουν το απερ­για­κό μέτω­πο μπερ­δεύ­ο­ντας τους εργα­ζό­με­νους με άλλες ημε­ρο­μη­νί­ες. Μαζί με τους ντό­πιους καλα­ού­ζους τους στην πλειο­ψη­φία του ΕΚΗ έχυ­σαν χολή προς το ΠΑΜΕ και τα Σωμα­τεία, τις κινη­το­ποι­ή­σεις και τις παρεμ­βά­σεις τους για την προ­πα­γάν­δι­ση της απεργίας.

Είναι οι πιο συνει­δη­τοί απερ­γο­σπά­στες αφού και σε Σωμα­τεία που πλειο­ψη­φούν των οποί­ων οι Ομο­σπον­δί­ες έχουν πάρει από­φα­ση για απερ­γία δεν κού­νη­σαν το δαχτυ­λά­κι τους, ούτε καν για να μάθουν οι εργα­ζό­με­νοι για την απερ­γία. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα απο­τε­λεί το σωμα­τείο από το οποίο εκλέ­γε­ται ο Βορ­γιάς, το σωμα­τείο εργα­ζο­μέ­νων στην Παγκρή­τια Τρά­πε­ζα το οποίο καλύ­πτε­ται από την απερ­γία της ΟΤΟΕ, ενώ συν­δι­κα­λι­στές του διέ­δι­δαν ότι η απερ­γία είναι στις 25/9.

Άλλο παρά­δειγ­μα απο­τε­λεί ο συν­δι­κα­λι­στής της ΠΑΣΚΕ στον ΟΤΕ και μέλος του ΔΣ του ΕΚΗ, Δαφέρ­μος, που διέ­δι­δε ότι «η απερ­γία είναι κομ­μα­τι­κή», την ίδια στιγ­μή που η Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στον ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ) είχε πάρει από­φα­ση για απερ­γία στις 24/9!

Άδι­κα όμως πήγε ο κόπος τους. Δεν τους πέρα­σε το σχέ­διο σιγής νεκρο­τα­φεί­ου που είχαν κατα­στρώ­σει από κοι­νού το μαύ­ρο μέτω­πο κυβέρ­νη­σης — εργο­δο­σί­ας — κυβερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού. Οι εργα­ζό­με­νοι σήμε­ρα τους έδω­σαν την καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση στην κυβέρ­νη­ση και τις εργο­δο­τι­κές ενώ­σεις, τον εργο­δο­τι­κό και κυβερ­νη­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό. Είναι απά­ντη­ση με το όπλο μας και την ίδια μορ­φή πάλης που θέλουν να καταρ­γή­σουν, δηλα­δή με τα Συν­δι­κά­τα μας και την απεργία.

apergia hrakleio 07

Από αύριο χρειά­ζε­ται με την ίδια ορμή και αισιο­δο­ξία να συνε­χι­στεί η προ­σπά­θεια των Σωμα­τεί­ων για ενη­μέ­ρω­ση και οργά­νω­ση των εργα­ζο­μέ­νων, για κλι­μά­κω­ση των κινη­το­ποι­ή­σε­ων μπρο­στά στην ψήφι­ση του πολυνομοσχεδίου-«σκούπα». Να μην τους αφή­σου­με σε χλω­ρό κλα­ρί. Με περιο­δεί­ες, συσκέ­ψεις συνε­λεύ­σεις σε χώρους δου­λειάς, Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις σωμα­τεί­ων να δώσου­με αγω­νι­στι­κή συνέχεια.

Σαν άμε­σους σταθ­μούς καλού­με στην αυρια­νή κινη­το­ποί­η­ση στη ΔΕΗ στις 11 π.μ. που διορ­γα­νώ­νουν τα σωμα­τεία μπρο­στά στο σχέ­διο ιδιω­τι­κο­ποί­η­σής της και ενά­ντια στις αυξή­σεις-φωτιά των τιμο­λο­γί­ων, καθώς επί­σης και στην αυρια­νή σύσκε­ψη φορέ­ων που διορ­γα­νώ­νε­ται με πρω­το­βου­λία της Επι­τρο­πής Ειρή­νης Ηρα­κλεί­ου στις 7.30 μ.μ. στο ΕΚΗ ενά­ντια στη Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας — ΗΠΑ.

ΑΓΡΙΝΙΟ

Δυνα­μι­κή απά­ντη­ση στην κυβέρ­νη­ση και το κεφά­λαιο που έχουν βάλει στο στό­χα­στρο την απερ­γία και τα Συν­δι­κά­τα, έδω­σαν οι εργα­ζό­με­νοι στο Αγρί­νιο, κόντρα στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο — έκτρωμα.

agrinio kinhtopoihsh 2

Έστει­λαν ηχη­ρό μήνυ­μα σε κυβέρ­νη­ση και κεφά­λαιο που με το «ανα­πτυ­ξια­κό» νομο­σχέ­διο χτυ­πούν μισθούς, Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και τα ενα­πο­μεί­να­ντα εργα­σια­κά — συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, ενώ έκα­ναν ξεκά­θα­ρο ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω από τον αγώ­να για σύγ­χρο­νους όρους δου­λειάς και αμοι­βής, σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα. Παράλ­λη­λα γύρι­σαν την πλά­τη τους στην ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ και τους ανθρώ­πους της που πολέ­μη­σε με λύσ­σα την απεργία.

agrinio kinhtopoihsh 6

Σημειώ­νε­ται πως από νωρίς τα χαρά­μα­τα δόθη­κε η μάχη για την περι­φρού­ρη­ση του δικαιώ­μα­τος της απερ­γί­ας, πρώ­τα και κύρια στον κλά­δο των κατα­σκευών, σε οικο­δο­μές και κατα­σκευα­στι­κά έργα.

Παρά τη βρο­χή οι εργα­ζό­με­νοι έδω­σαν το «παρών» στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση του Εργα­τι­κού Κέντρου Αγρι­νί­ου. Τη συγκέ­ντρω­ση άνοι­ξε με χαι­ρε­τι­σμό ο Σπύ­ρος Κοτο­πού­λης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Νομού Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας και στη συνέ­χεια κεντρι­κή ομι­λία έγι­νε από τον πρό­ε­δρο του Εργα­τι­κού Κέντρου Αγρι­νί­ου, Μιχά­λη Κατσι­γιάν­νη. Δυνα­μι­κή παρου­σία στο χώρο της συγκέ­ντρω­σης μετα­ξύ άλλων έδω­σαν τα Σωμα­τεία Οικο­δό­μων, Σχο­λι­κών Τρο­χο­νό­μων, Σωμα­τείο Καθα­ρι­στριών, εργα­ζό­με­νοι στα 8μηνα κοι­νω­φε­λή προ­γράμ­μα­τα, παρά τα εμπό­δια που έβα­λαν παρά­γο­ντες του δήμου Αγρι­νί­ου, να εμπο­δί­σουν και να υπο­νο­μεύ­σουν την απεργία.

Ακο­λού­θη­σε μαχη­τι­κή πορεία στους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης.

ΧΑΝΙΑ

Απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το πρωί της Τρί­της και στα Χανιά, μετά το αγω­νι­στι­κό κάλε­σμα του ΠΑΜΕ.

Μέλη σωμα­τεί­ων και ενώ­σε­ων που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ συγκε­ντρώ­θη­καν μαζι­κά, αρχι­κά στην πλα­τεία της δημο­τι­κής αγοράς.

apergia xania 3

Εκεί μίλη­σαν ο Γιώρ­γος Πατε­ρά­κης, οργα­νω­τι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Ενω­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Ν. Χανί­ων, ο Νίκος Ταβερ­νά­ρης, γραμ­μα­τέ­ας του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Ν. Χανί­ων, ο Νίκος Τσου­πά­κης, πρό­ε­δρος του κλα­δι­κού Σωμα­τεί­ου Τρο­φί­μων — Ποτών Ν. Χανί­ων και ο Γιώρ­γος Φρα­γκιου­δά­κης, γραμ­μα­τέ­ας της Επι­τρο­πής Ειρή­νης Ν. Χανί­ων, ο οποί­ος κάλε­σε σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στη σύσκε­ψη που θα γίνει την Τετάρ­τη 25 Σεπτέμ­βρη στις 7 μ.μ. στο Εργα­τι­κό Κέντρο Χανί­ων, με αφορ­μή την επι­κεί­με­νη επί­σκε­ψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μαϊκ Πομπέο, στη χώρα μας και στη συμ­φω­νία ανα­βάθ­μι­σης των βάσε­ων των ΗΠΑ.

Στη συνέ­χεια κρα­τώ­ντας πανό, που μετα­ξύ άλλων ανά­γρα­φαν: «Όχι στα κέρ­δη των λίγων. Μπρο­στά οι δικές μας ανά­γκες», πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πορεία στους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης.

ΠΑΤΡΑ

Δυναμική και μαχητική η απεργιακή συγκέντρωση και πορεία

Με μαχη­τι­κή απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση και ένα συλ­λα­λη­τή­ριο με παλ­μό, δεκά­δες σωμα­τεία και χιλιά­δες απερ­γοί και στην Πάτρα έδω­σαν την απά­ντη­σή τους ενά­ντια στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο ‑έκτρω­μα που φέρ­νουν στη Βου­λή κυβέρ­νη­ση και κεφάλαιο.

Patra

Στους δρό­μους της Πάτρας αντή­χη­σαν συν­θή­μα­τα όπως «Τα σωμα­τεία δεν μπαί­νουν σε μου­σεία. Δεν τα παρα­δί­δου­με στην εργο­δο­σία» και «Κάτω τα χέρια από την απερ­γία. Δε θα τη χαρί­σου­με στην εργοδοσία».

Την απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση άνοι­ξε με χαι­ρε­τι­σμό ο πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Πάτρας Κώστας Σπα­νός, ενώ χαι­ρε­τι­σμούς απηύ­θυ­ναν ο Τάσος Σταυ­ρο­γιαν­νό­που­λος, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Δασκά­λων και Νηπια­γω­γών Πάτρας, ο Γιώρ­γος Παπα­σπυ­ρό­που­λος από το Σύλ­λο­γο Εργα­ζο­μέ­νων Τρα­πε­ζών Αγρο­τι­κής — Πει­ραιώς και ο πρό­ε­δρος της ΟΛΜΕ Θεό­δω­ρος Τσού­χλος.

Η κεντρι­κή ομι­λία έγι­νε από τον Βασί­λη Βασι­λεί­ου, μέλος της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Πάτρας και πρό­ε­δρο του Συν­δι­κά­του Εργα­ζο­μέ­νων Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού, ο οποί­ος τόνι­σε πως «με τη σημε­ρι­νή μας απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση δίνου­με απά­ντη­ση στο μαύ­ρο μέτω­πο  κυβέρ­νη­σης — υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας — εργο­δο­τι­κών ενώ­σε­ων και των γνω­στών εργα­το­πα­τέ­ρων στη ΓΣΕΕ που κάνει ό,τι μπο­ρεί για να περά­σει το νέο εκτρω­μα­τι­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ. Απα­ντά­με με μαζι­κή, ενω­τι­κή, ταξι­κή απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση. Είναι δεκά­δες σήμε­ρα τα Σωμα­τεία από τον ιδιω­τι­κό και δημό­σιο τομέα που από το πρωί δίνουν τη μάχη της απερ­γί­ας σε κάθε χώρο δου­λειάς και επι­χεί­ρη­ση, εκα­το­ντά­δες συν­δι­κα­λι­στές που ρίχτη­καν στη μάχη της απερ­για­κής φρου­ράς. Αυτή η μάχη είναι παρα­κα­τα­θή­κη για τη συνέ­χεια, μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει σήμε­ρα βήμα κλι­μά­κω­σης του αγώ­να ώστε πιο απο­φα­σι­στι­κά να δοθεί απά­ντη­ση στην κυβέρ­νη­ση και την εργο­δο­σία, ενά­ντια στο νέο νόμο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ που στην ουσία καταρ­γεί τις κλα­δι­κές συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις και ταυ­τό­χρο­να βάζει στο “γύψο” τη δρά­ση των Συν­δι­κά­των. Ένας νόμος που συμ­βο­λί­ζει ξεκά­θα­ρα ότι τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων δεν συμ­βα­δί­ζουν με τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων στη δου­λειά και τη ζωή».

apergia patra 02

Ανα­φέρ­θη­κε συνο­λι­κά στο νέο νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα, στην υπο­νό­μευ­ση της απερ­γί­ας από τη ΓΣΕΕ και το χτύ­πη­μά της από τη συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία και έκλει­σε λέγο­ντας πως «για τα σωμα­τεία των εργα­ζο­μέ­νων, όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις αυτό το νομο­σχέ­διο πρέ­πει να απο­τε­λέ­σει κόκ­κι­νη γραμ­μή! Είναι γελα­σμέ­νοι όσοι νομί­ζουν ότι έτσι θα στα­μα­τή­σουν τους εργα­ζό­με­νους.  Όσοι το προ­σπά­θη­σαν, ακό­μα και με δικα­στι­κές απο­φά­σεις, δεν κατά­φε­ραν να τις στα­μα­τή­σουν. Σήμε­ρα απο­τε­λεί μονό­δρο­μο για κάθε εργα­ζό­με­νο, για κάθε συν­δι­κα­λι­στή, να δώσει τη μάχη ώστε τα σχέ­δια της εργο­δο­σί­ας και του κρά­τους να μεί­νουν στα χαρ­τιά. Συνε­χί­ζου­με ακό­μα πιο απο­φα­σι­στι­κά την προ­σπά­θεια για να δυνα­μώ­σουν τα Συν­δι­κά­τα, να οργα­νω­θούν ακό­μα περισ­σό­τε­ροι εργα­ζό­με­νοι σε κάθε κλά­δο, σε κάθε επι­χεί­ρη­ση. Να πυκνώ­σουν οι συσκέ­ψεις, οι συνε­λεύ­σεις, η συλ­λο­γι­κή δρά­ση! Αυτά είναι τα όπλα μας και δεν τα παρα­δί­δου­με.  Όλοι στη μάχη! Συνεχίζουμε!».

Το «παρών» στο συλλαλητήριο και η Δημοτική Αρχή Πάτρας

Στη συγκέ­ντρω­ση, αλλά και στην πορεία που ακο­λού­θη­σε, παρα­βρέ­θη­κε ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων, Κώστας Πελε­τί­δης και όλα τα μέλη της Δημο­τι­κής Αρχής.

Οι εργα­ζό­με­νοι στον ιδιω­τι­κό και τον δημό­σιο τομέα συμ­με­τεί­χαν στην 24ωρη πανελ­λα­δι­κή απερ­γία ενά­ντια στις δια­τά­ξεις για τα Εργα­σια­κά που περι­λαμ­βά­νει το «ανα­πτυ­ξια­κό πολυνομοσχέδιο».

Ο Κ. Πελε­τί­δης σε δήλω­σή του τόνι­σε τα εξής:

apergia patra 13

«Είμα­στε εδώ, δίπλα στους εργα­ζό­με­νους και αγω­νι­ζό­μα­στε μαζί τους για το δίκιο τους. Ο λαός μας όταν ακού­ει λόγια και υπο­σχέ­σεις για ανά­πτυ­ξη και επεν­δύ­σεις, κατα­λα­βαί­νει, όπως κατα­λα­βαί­νου­με όλοι μας, ότι κάποιοι πρέ­πει να δώσουν. Και αυτοί που θα δώσου­νε πάλι είναι οι εργαζόμενοι.

Η νέα κυβέρ­νη­ση, όπως και η προη­γού­με­νη, όταν λέει ανά­πτυ­ξη εννο­εί τους λίγους που έχουν ήδη χρή­μα και γι’ αυτό απο­φά­σι­σε να στα­μα­τή­σει τις αντι­δρά­σεις των εργα­ζο­μέ­νων. Επι­τί­θε­νται στους εργα­ζό­με­νους, οι εργα­ζό­με­νοι αντι­δρούν και με το δίκιο τους κι εμείς, ως Δημο­τι­κή Αρχή, είμα­στε δίπλα τους, όπως είμα­στε όλα τα χρό­νια υπο­στη­ρί­ζο­ντας τα αιτή­μα­τά τους. Οι πόλεις χτί­ζο­νται από αυτούς που εργά­ζο­νται και όχι από αυτούς που κάνουν μπίζ­νες στην πλά­τη τους».

apergia patra 10

ΤΡΙΚΑΛΑ

Αγω­νι­στι­κός παλ­μός στη συγκέ­ντρω­ση και την πορεία παρά τις άσχη­μες και­ρι­κές συνθήκες

Με δυνα­μι­κό και αγω­νι­στι­κό παλ­μό πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση που οργά­νω­σαν τα ταξι­κά σωμα­τεία στα Τρί­κα­λα παρά τις άσχη­μες και­ρι­κές συν­θή­κες που επι­κρα­τού­σαν στην περιο­χή από νωρίς το πρωί. Οι εργα­ζό­με­νοι των Τρι­κά­λων έδω­σαν ένα πρώ­το μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση και την εργο­δο­σία ενά­ντια στο «ανα­πτυ­ξια­κό» πολυ­νο­μο­σχέ­διο που επι­χει­ρεί να βάλει στο «γύψο» τα Συν­δι­κά­τα και να εμπο­δί­σει την εφαρ­μο­γή των Κλα­δι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργασίας.

apergia trikala

Από τα χαρά­μα­τα οργα­νώ­θη­κε περι­φρού­ρη­ση της απερ­γί­ας στις κεντρι­κές εγκα­τα­στά­σεις της Ένω­σης Αγρο­τι­κού Συνε­ται­ρι­σμού Τρι­κά­λων, όπου η εργο­δο­σία χρω­στά­ει στους εργα­ζό­με­νους των επι­χει­ρή­σε­ων της «ΕΑΣΤ» δεδου­λευ­μέ­να τριών μηνών!

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στην κεντρι­κή πλα­τεία των Τρι­κά­λων κεντρι­κός ομι­λη­τής ήταν ο Γιώρ­γος Λια­τί­φης, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Γάλα­κτος Τρο­φί­μων και Ποτών ο οποί­ος μετα­ξύ άλλων τόνι­σε ότι «με το “ανα­πτυ­ξια­κό” πολυ­νο­μο­σχέ­διο που φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ δεί­χνει ότι είναι απο­φα­σι­σμέ­νοι να στη­ρί­ξουν με κάθε τρό­πο την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων σε βάρος των δικών μας δικαιω­μά­των. Βρή­καν στρω­μέ­νο το έδα­φος από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όχι μόνο δια­τή­ρη­σε στο ακέ­ραιο όλο το αντι­λαϊ­κό νομο­θε­τι­κό οπλο­στά­σιο των προη­γού­με­νων, αλλά προ­σέ­θε­σε και νέα βάρ­βα­ρα μέτρα».

Ανέ­φε­ρε ότι το νομο­σχέ­διο «προ­ω­θεί την ηλε­κτρο­νι­κή ψηφο­φο­ρία για τις “απο­φά­σεις των Γενι­κών Συνε­λεύ­σε­ων συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των απο­φά­σε­ων κήρυ­ξης απερ­γί­ας” και τη δημιουρ­γία “Γενι­κού Μητρώ­ου Συν­δι­κα­λι­στι­κών Οργα­νώ­σε­ων Εργα­ζο­μέ­νων” στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας». Πρό­σθε­σε ότι «χτυ­πά­ει παρα­πέ­ρα τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας, αφού προ­βλέ­πει εξαι­ρέ­σεις από αυτές».

apergia trikala 2

Μετά το τέλος της συγκέ­ντρω­σης ακο­λού­θη­σε δυνα­μι­κή πορεία στους κεντρι­κούς δρό­μους των Τρι­κά­λων, που κατέ­λη­ξε στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα. Η πορεία έκα­νε στά­ση έξω από το Εργα­τι­κό Κέντρο Τρι­κά­λων που η πλειο­ψη­φία του ΔΣ πρα­κτι­κά δεν πραγ­μα­το­ποί­η­σε τη συγκέ­ντρω­ση που είχε εξαγ­γεί­λει,  αφού σ’ αυτή συμ­με­τεί­χαν μόλις 4 άνθρω­ποι (μέλη του ΔΣ του ΕΚΤ), δηλα­δή ούτε οι εκλεγ­μέ­νοι συν­δι­κα­λι­στι­κές των ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ στο ΔΣ (που είναι συνο­λι­κά εννιά) δεν απήργησαν!

Στη στά­ση της πορεί­ας, μπρο­στά στο Εργα­τι­κό Κέντρο, το λόγο πήρε ο Δημή­τρης Αρμά­γος, μέλος της διοί­κη­σής του, καθώς και το Συν­δι­κά­το Γάλα­κτος Τρο­φί­μων Ποτών,  ο οποί­ος στη­λί­τευ­σε τη στά­ση της πλειο­ψη­φί­ας του ΕΚΤ τονί­ζο­ντας ότι «για ακό­μη μια φορά η πλειο­ψη­φία των ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ λει­τούρ­γη­σε υπο­νο­μευ­τι­κά για την απερ­γία κάτω από την καθο­δή­γη­ση της Συν­δι­κα­λι­στι­κής μαφί­ας στην ηγε­σία της ΓΣΕΕ. Το ΕΚΤ μετά από πρό­τα­ση των ταξι­κών δυνά­με­ων απο­φά­σι­σε ομό­φω­να, εδώ και μια βδο­μά­δα, απερ­γία για σήμε­ρα 24 Σεπτέμ­βρη. Όμως στη συνέ­χεια η γνω­στή πλειο­ψη­φία υπο­νό­μευ­σε όσο δεν πάει την απερ­γία. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι έβγα­λαν ανα­κοί­νω­ση χθες το μεση­μέ­ρι και ότι και οι ίδιοι δεν απήρ­γη­σαν, την ώρα που τα ταξι­κά σωμα­τεία έδι­ναν τη μάχη για την επι­τυ­χία της απερ­γί­ας. Είναι πλέ­ον παρα­πά­νω από κατα­νοη­τό πόση σημα­σία έχει σε ποια­νού τα χέρια βρί­σκε­ται το Εργα­τι­κό Κέντρο. Στα χέρια των εργο­δο­τι­κών συν­δι­κα­λι­στών γίνε­ται σύμ­μα­χος της κυβέρ­νη­σης και των αφε­ντι­κών, ενώ στα χέρια των ταξι­κών δυνά­με­ων όπλο στα χέρια των εργα­τών. Στο πρό­σφα­το συνέ­δριο κάνα­με ένα σημα­ντι­κό βήμα, αντι­με­τω­πί­σα­με τη νοθεία, κερ­δί­σα­με δυνά­μεις, δεί­ξα­με ότι έχου­με τη δύνα­μη, συνε­χί­ζου­με στη μάχη ανα­ζω­ο­γό­νη­σης του εργα­τι­κού κινήματος».

ΛΕΥΚΑΔΑ

Μαχη­τι­κή απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση - συγκέ­ντρω­ση διορ­γά­νω­σε το Εργα­τι­κό Κέντρο Λευ­κά­δας — Βόνι­τσας στον Άγιο Μηνά στη Λευ­κά­δα.

apergia leykada bonitsa 11

Χαι­ρε­τι­σμούς στη συγκέ­ντρω­ση απηύ­θυ­ναν ο Σπύ­ρος Ροντο­γιάν­νης, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Εκπαι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, η Ευγε­νία Κολυ­βά, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Συνε­ται­ρι­στι­κών Υπαλ­λή­λων και ο Χρή­στος Βερ­γί­νης, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων του Νοσο­κο­μεί­ου. Η κεντρι­κή ομι­λία έγι­νε από τον Μάκη Βερ­ροιώ­τη, πρό­ε­δρο του Συν­δι­κά­του Οικοδόμων.

apergia leykada bonitsa 10

Ακο­λού­θη­σε πορεία ως το Διοι­κη­τή­ριο όπου αντι­προ­σω­πεία των Σωμα­τεί­ων επέ­δω­σε το ψήφι­σμα της απερ­για­κής συγκέ­ντρω­σης στον αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Λευ­κά­δας Ανδρέα Κτενά.

ΣΕΡΡΕΣ — ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις και πορεία στους δρόμους 

apergia serres 02

Δυνα­μι­κή απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα στο κέντρο των Σερ­ρών. Στη συγκέ­ντρω­ση, κεντρι­κός ομι­λη­τής ήταν ο Βαγ­γέ­λης Παπα­μι­χά­λης, πρό­ε­δρος της Ένω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Σερ­ρών και στη συνέ­χεια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε πορεία στο κέντρο της πόλης. Μάλι­στα, κατά τη διάρ­κειά της υψώ­θη­κε πανό στο Εργα­τι­κό Κέντρο Σερρών.

katerinh apergia

Στην Κατε­ρί­νη η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην κεντρι­κή πλα­τεία της πόλης. Την ομι­λία πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο Γιώρ­γος Ριά­λας, μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ Πιε­ρί­ας. Ακο­λού­θη­σε πορεία στους κεντρι­κούς δρόμους.

ΛΑΜΙΑ

Απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση στη Λαμία: Ένα πρώ­το μήνυ­μα αντί­στα­σης σε κυβέρ­νη­ση και εργο­δο­σία ενά­ντια στο νέο «ανα­πτυ­ξια­κό» νομο­σχέ­διο έστει­λαν εργα­ζό­με­νοι της Φθιώ­τι­δας που συμ­με­τεί­χαν στην απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σε το Εργα­τι­κό Κέντρο Λαμί­ας.

lamia apergia

Παρά τη βρο­χό­πτω­ση, αλλά και την πίε­ση που ασκή­θη­κε από τις δυνά­μεις του κυβερ­νη­τι­κού εργο­δο­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού, δεκά­δες εργα­ζό­με­νοι συμ­με­τεί­χαν στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση και την πορεία που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης.

Στο πλαί­σιο της απερ­για­κής συγκέ­ντρω­σης χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε ο εκπρό­σω­πος των Συντα­ξιου­χι­κών Οργα­νώ­σε­ων της περιο­χής που συσπει­ρώ­νο­νται στη Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να, Θανά­σης Ντί­νος. Εξέ­φρα­σε την αλλη­λεγ­γύη των συντα­ξιού­χων και απηύ­θυ­νε κάλε­σμα για συμ­με­το­χή στη συγκέ­ντρω­ση που προ­γραμ­μα­τί­ζουν για την 1η Οκτώ­βρη. Επί­σης χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε εκ μέρους της Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Φθιώ­τι­δας ο Γιάν­νης Μαρού­λης, ο οποί­ος ανα­φέρ­θη­κε στα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι μικρο­με­σαί­οι αγρό­τες και κτηνοτρόφοι.

lamia apergia 25

Η κεντρι­κή ομι­λία έγι­νε από τον πρό­ε­δρο του Εργα­τι­κού Κέντρου Λαμί­ας, Αλέ­ξη Αλε­ξό­που­λο, ο οποί­ος κάλε­σε τα Σωμα­τεία να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους, να πάρουν κάθε μέτρο ενη­μέ­ρω­σης, να φτά­σουν σε κάθε χώρο δου­λειάς, σε κάθε κλά­δο με γενι­κές συνε­λεύ­σεις, συζη­τή­σεις, με ανοι­χτές συνε­δριά­σεις Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων, να πάρουν αγω­νι­στι­κές απο­φά­σεις για τη συνέχεια.

lamia apergia 26

Επί­σης, ο πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Λαμί­ας κατήγ­γει­λε τη στά­ση των συν­δι­κα­λι­στών του Εργα­τι­κού Κέντρου Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Φθιώ­τι­δας (ΕΚΠΕΦ) και των δυνά­με­ων των ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ που ανέ­λα­βαν να εφαρ­μό­σουν στην περιο­χή το βρώ­μι­κο παι­χνί­δι της ηγε­σί­ας της ΓΣΕΕ απο­προ­σα­να­το­λί­ζο­ντας τους εργαζόμενους.

Απεργιακή συγκέντρωση και πορεία στην Ελασσόνα 

Παρά τις και­ρι­κές συν­θή­κες πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε κανο­νι­κά σήμε­ρα στην Ελασ­σό­να η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία απέ­να­ντι από το Ταχυ­δρο­μείο όπως είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί με κάλε­σμα του Σωμα­τεί­ου Εργα­το­τε­χνι­τών Οικο­δό­μων επαρ­χί­ας Ελασσόνας.

Την ομι­λία έκα­νε ο Πανα­γιώ­της Νού­σιας, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου των Οικο­δό­μων και μέλος της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Ελασ­σό­νας, απευ­θύ­νο­ντας ανοι­χτό κάλε­σμα ενό­τη­τας και δρά­σης απέ­να­ντι στα νέα σχέ­δια που προ­ε­τοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Από το βήμα της συγκέ­ντρω­σης καταγ­γέλ­θη­κε η διοί­κη­ση του ΕΚ Ελασ­σό­νας η οποία με μία πρά­ξη-μνη­μείο εργα­το­πα­τε­ρι­σμού, με σκο­πό την υπο­νό­μευ­ση της απερ­γί­ας στη γραμ­μή της ΓΣΕΕ, απο­φά­σι­σε απερ­γία για τις 2 Οκτώβρη!

apergia elassona 03

Το Σωμα­τείο Οικο­δό­μων, απο­κα­λύ­πτο­ντας στα μάτια των εργα­ζο­μέ­νων της περιο­χής τον ρόλο του προ­έ­δρου του ΕΚ Μπα­μπά­λη Γεωρ­γί­ου, και της παρά­τα­ξής του, σε ανα­κοί­νω­σή του ανα­φέ­ρει: «Κατά τον τρό­πο αυτό ξεπλη­ρώ­νουν συμ­βό­λαια με σκο­πό να εμπο­δί­σουν την ανά­πτυ­ξη αγώ­νων ενά­ντια στη νέα επί­θε­ση σε μισθούς και δικαιώ­μα­τα που εξε­λίσ­σε­ται από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Άλλω­στε οι συγκε­κρι­μέ­νοι τύποι τα ίδια έκα­ναν και επί κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ».

Στο μετα­ξύ, κατά τη διάρ­κεια της πορεί­ας, η οποία στα­μά­τη­σε κάτω από τα γρα­φεία του Εργα­τι­κού Κέντρου, δια­βά­στη­κε καταγ­γε­λία των εκλεγ­μέ­νων με τη ΔΑΣ στα σωμα­τεία της δύνα­μης του ΕΚ Ελασ­σό­νας, στην οποία ανα­φέ­ρο­νται σε έναν εσπευ­σμέ­νο κύκλο νοθειών και μεθο­δεύ­σε­ων για την αλλοί­ω­ση των συσχε­τι­σμών δύνα­μης, στα οποία επι­δί­δο­νται οι εργο­δο­τι­κοί συνδικαλιστές.

Και σε 10άδες ακό­μη πόλεις…

📍 ΛΕΣΒΟΣ Μαχη­τι­κή απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση και κατά­λη­ψη στο πρώ­ην υπουρ­γείο Αιγαίου
📍 ΘΡΑΚΗ Απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις σε Κομο­τη­νή και Ξάνθη
📍 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ — ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαχη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία στο Κορωπί
📍 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Μαζι­κή και μαχη­τι­κή η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία του ΠΑΜΕ
📍 ΜΑΓΝΗΣΙΑ Υπό βρο­χή δυνα­μι­κή πορεία και απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Βόλο
📍 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στη Ρόδο
📍 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία στους δρό­μους της πόλης
📍 ΛΑΡΙΣΑ Πορεία υπό βρο­χή με μήνυ­μα συνέ­χι­σης των αγώνων
Ενώ μέχρι αργά στους κατα­πέλ­τες των πλοί­ων συνε­χί­ζε­ται η απερ­για­κή μάχη στον Πει­ραιά 📌

ΠΕΜΕΝ — «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» — ΠΕΕΜΑΓΕΝ

naftergates kinhtopoihsh 09 12 2

Η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περά­σει — Απερ­για­κή προ­συ­γκέ­ντρω­ση στις 5 π.μ. στην πλ. Καραϊσκάκη
«Στις αίθου­σες των δικα­στη­ρί­ων δεν θα κρι­θούν οι ΣΣΕ, η συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση, το δικαί­ω­μα στην απερ­γία, έχουν κατα­κτη­θεί με σκλη­ρούς ταξι­κούς αγώ­νες και θυσί­ες». Αυτό ανα­φέ­ρουν σε ανα­κοί­νω­σή τους τα ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ, «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ και καλεί στην απερ­για­κή προ­συ­γκέ­ντρω­ση των ναυ­τερ­γα­τών στις 5 το πρωί στην πλα­τεία Καραϊ­σκά­κη, στο πλαί­σιο της αυρια­νής απεργίας.
Ανα­λυ­τι­κά, στην ανα­κοί­νω­σή τους αναφέρουν:
«Νόμος είναι το δίκιο του εργά­τη και όχι τα κέρ­δη του κεφαλαιοκράτη.
Η γενι­κευ­μέ­νη επί­θε­ση εφο­πλι­στών, κυβέρ­νη­σης της ΝΔ όπως και των προη­γού­με­νων, στό­χο έχει το τσά­κι­σμα του συνό­λου των δικαιω­μά­των των ναυ­τερ­γα­τών, σε συν­θή­κες γαλέ­ρας να αυξά­νουν οι εφο­πλι­στές την κερ­δο­φο­ρί­ας τους, να απο­λαμ­βά­νουν διαρ­κώς προ­νό­μια και επιδοτήσεις.
Η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περά­σει, των εργα­τών η πάλη θα τη σπάσει.
Πάρ­τε πίσω το πολυ­νο­μο­σχέ­διο-τερα­τούρ­γη­μα που θέλει να βάλει ταφό­πλα­κα στις ΣΣΕ, στα συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώματα.
Όλοι στην 24ωρη Πανελ­λα­δι­κή Απερ­γία σε όλες τις κατη­γο­ρί­ες πλοί­ων, την Τρί­τη 24 Σεπτέμ­βρη από 06.00 π.μ. έως την Τετάρ­τη 25 Σεπτέμ­βρη στις 06.00 π.μ.
Απερ­για­κή προ­συ­γκέ­ντρω­ση ναυ­τερ­γα­τών την Τρί­τη 24 Σεπτέμ­βρη στις 05.00 το πρωί, πλα­τεία Καραϊσκάκη».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο