Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ — ΜΑΣ καταγγέλλουν τον αυταρχισμό της κυβέρνησης: Η τρομοκρατία δε θα περάσει!

Σε ανα­κοί­νω­ση του για τη βίαιη επί­θε­ση των ΜΑΤ ενά­ντια στη δια­δή­λω­ση των εκπαι­δευ­τι­κών στο κέντρο της Αθή­νας, το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο (ΠΑΜΕ) αναφέρει:

«Δεν υπάρ­χει κινη­το­ποί­η­ση εργα­ζο­μέ­νων το τελευ­ταίο διά­στη­μα που να μην δέχε­ται την επί­θε­ση των δυνά­με­ων κατα­στο­λής, χτυ­πώ­ντας πολ­λές φορές στο ψαχνό όσους δια­δη­λώ­νουν ενά­ντια στην αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρνησης.

Με μια τέτοια επί­θε­ση των ΜΑΤ αντι­με­τω­πί­στη­κε η μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση των εκπαι­δευ­τι­κών σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι έξω από τη Βου­λή, που χτυ­πού­σαν όποιον έβρι­σκαν μπρο­στά τους, εκτο­ξεύ­ο­ντας δακρυ­γό­να και χει­ρο­βομ­βί­δες κρότου-λάμψης.

Ο τραυ­μα­τι­σμός της Θοδώ­ρας Δρι­μά­λα, μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ και στέ­λε­χος του ΠΑΜΕ και του εκπαι­δευ­τι­κού Γιάν­νη Δελή, βου­λευ­τή του ΚΚΕ, δεί­χνει ότι ο στό­χος της κυβέρ­νη­σης να χτυ­πη­θούν με κάθε τρό­πο όσοι μπαί­νουν μπρο­στά στην οργά­νω­ση της πάλης, είναι αντί­στοι­χος των πρα­κτι­κών των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, προ­κει­μέ­νου να συνε­χι­στεί και να εντα­θεί η ομη­ρία και ανερ­γία χιλιά­δων συμ­βα­σιού­χων και αδιό­ρι­στων, με απο­τέ­λε­σμα τα χιλιά­δες κενά στα σχολεία.

Καλού­με τα Συν­δι­κά­τα να καταγ­γεί­λουν το άθλιο αυτό χτύ­πη­μα της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ και να δώσουν τη μάχη μαζί με τους εκπαι­δευ­τι­κούς για σχο­λεία που θα αντα­πο­κρί­νο­νται στις ανά­γκες των παι­διών της εργα­τι­κής τάξης».

Το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών (ΜΑΣ), καταγ­γέλ­λει την αδί­στα­κτη επί­θε­ση των δυνά­με­ων κατα­στο­λής, των ΜΑΤ, που με πρω­το­φα­νή αγριό­τη­τα επι­τέ­θη­καν σε εκπαι­δευ­τι­κούς και φοι­τη­τές, που βρί­σκο­νταν σε κινη­το­ποί­η­ση έξω από το Μέγα­ρο Μάξιμου.

Καλεί τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους να συμ­με­τέ­χουν μαζι­κά στη συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο για την Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση έξω από τη Βου­λή, τη Δευ­τέ­ρα 14 Γενά­ρη στις 12.00.

Στην καταγ­γε­λία του ανα­φέ­ρει: «Μάλι­στα, οι δυνά­μεις των ΜΑΤ έφτα­σαν στο σημείο να εκτο­ξεύ­σουν, με τυφλό χτύ­πη­μα μέσα στο πλή­θος, δακρυ­γό­να και χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του – λάμ­ψης με απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό δια­δη­λω­τών, μετα­ξύ των οποί­ων ο εκλεγ­μέ­νος φοι­τη­τής στο ΔΣ του Ιστο­ρι­κού-Αρχαιο­λο­γι­κού Έρης Γιάν­νης, ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής και η Θεο­δώ­ρα Δρι­μά­λα, μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ και στέ­λε­χος του ΠΑΜΕ!

Η επί­θε­ση αυτή δεν είναι τυχαία! Αντί­θε­τα απο­δει­κνύ­ει ότι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι απο­φα­σι­σμέ­νη να τσα­κί­σει τα δικαιώ­μα­τα μας για την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων με κάθε τρό­πο! Αυτή είναι η απά­ντη­ση της στα δίκαια αιτή­μα­τα φοι­τη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών που διεκ­δι­κούν μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά, πτυ­χίο μονα­δι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για την άσκη­ση του επαγ­γέλ­μα­τος. Για όποιον δεν τσι­μπά­ει στα παρα­μύ­θια και την κοροϊ­δία της, η κυβέρ­νη­ση χρη­σι­μο­ποιεί ακό­μα και την ωμή βία και καταστολή.

Καλού­με τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους να καταγ­γεί­λουν την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και την κατα­στο­λή. Να στα­θούν αλλη­λέγ­γυοι στους εκπαι­δευ­τι­κούς και τους φοι­τη­τές που διεκ­δι­κούν τα δικαιώ­μα­τα τους στη μόρ­φω­ση και τη δου­λειά κόντρα στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!

Απα­ντά­με στην προ­σπά­θεια κατα­στο­λής και εκφο­βι­σμού της κυβέρνησης!

Καλού­με τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους να συμ­με­τέ­χουν μαζι­κά στη συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο για την Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος τη Δευ­τέ­ρα 14/01 στις 15:00.

Άγριο ξύλο των ΜΑΤ στους εκπαι­δευ­τι­κούς για να μην πλη­σιά­σουν στο Μαξίμου!!!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο