Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Νίκη στους εργάτες της Γαλλίας! Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας!

«Νίκη στους εργά­τες της Γαλ­λί­ας – Victoire pour les travailleurs de France».

Με αυτό το σύν­θη­μα καλεί σε ανα­κοί­νω­σή του το ΠΑΜΕ κάθε Συν­δι­κά­το, κάθε εργα­ζό­με­νο και κάθε νεο­λαίο να στα­θεί με κάθε τρό­πο στο πλευ­ρό των εργα­τών της Γαλλίας.

Μάλι­στα, στο πλαί­σιο της έμπρα­κτης διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, αντι­προ­σω­πεία του ΠΑΜΕ θα ανα­χω­ρή­σει για τη Γαλ­λία, όπου θα συμ­με­τά­σχει στη μεγά­λη γενι­κή απερ­γία της Πέμ­πτης και στη συγκέ­ντρω­ση του Εργα­τι­κού Κέντρου Μασσαλίας.

Ανα­λυ­τι­κά η ανα­κοί­νω­ση του ΠΑΜΕ:

«Αυτές τις ώρες στην Γαλ­λία πραγ­μα­το­ποιού­νται τερά­στιες, μαζι­κές, μαχη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στην προ­σπά­θεια της Κυβέρ­νη­σης Μακρόν να αυξή­σει τα όρια συντα­ξιο­δό­τη­σης. Ο αγώ­νας των εργα­ζο­μέ­νων της Γαλ­λί­ας εδώ και μήνες απο­τε­λεί σημείο ανα­φο­ράς και συζή­τη­σης για όλα τα συν­δι­κά­τα και τους εργα­ζό­με­νους σε όλη την Ελλά­δα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Η κυβέρ­νη­ση Μακρόν στην προ­σπά­θεια της να περά­σει το αντι­δρα­στι­κό νόμο κήρυ­ξε απα­γό­ρευ­ση δια­δη­λώ­σε­ων στο κέντρο του Παρι­σιού, επι­τί­θε­ται με βία, κλι­μα­κώ­νει την κατα­στο­λή. Όλα αυτά όμως δεν κάμ­πτουν το αγω­νι­στι­κό φρό­νη­μα και χιλιά­δες κατέ­βη­καν ξανά σήμε­ρα σε απερ­γί­ες σε μια σει­ρά κλά­δους, σε μπλό­κα στους δρό­μους και μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις που θα συνε­χί­ζο­νται καθη­με­ρι­νά μέχρι την Γενι­κή Απερ­γία της Πέμ­πτης 23 Μάρτη.

Το ΠΑΜΕ καλεί κάθε συν­δι­κά­το, κάθε εργα­ζό­με­νο, κάθε νεο­λαίο να στα­θού­με με κάθε τρό­πο, πολύ­μορ­φα, αύριο και μεθαύ­ριο στο πλευ­ρό των εργα­τών της Γαλ­λί­ας. Στους χώρους δου­λειάς να κυριαρ­χή­σει το σύν­θη­μα από την Ελλάδα:

ΝΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

VICTOIRE POUR LES TRAVAILLEURS DE FRANCE

Με δρά­σεις να δεί­ξου­με στους συνα­δέλ­φους μας ότι ο αγώ­νας τους είναι και δικός μας αγώνας

Ταυ­τό­χρο­να, στο πλαί­σιο της έμπρα­κτης διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, αντι­προ­σω­πεία του ΠΑΜΕ θα ανα­χω­ρή­σει για την Γαλ­λία, όπου θα συμ­με­τά­σχει στη μεγά­λη Γενι­κή Απερ­γία της Πέμ­πτης και στην συγκέ­ντρω­ση του Εργα­τι­κού Κέντρου Μασσαλίας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο