Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Να μην περάσει η δίωξη της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ Αφρ. Ρέτζιου — Όλοι στα Δικαστήρια 28 Νοέμβρη

«Να μην περά­σει η δίω­ξη της Προ­έ­δρου της ΟΕΝΓΕ. Όλοι στα Δικα­στή­ρια 28 Νοέμ­βρη στις 12.30», τονί­ζει η Γραμ­μα­τεία του ΠΑΜΕ, «καταγ­γέλ­λο­ντας στην εργα­τι­κή τάξη τη συνέ­χεια των διώ­ξε­ων συν­δι­κα­λι­στών και πρω­το­πό­ρων εργα­ζο­μέ­νων, τη φορά αυτή ενερ­γο­ποιώ­ντας το νόμο “Χρυ­σο­χο­ΐ­δη” για τον περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων, παρα­πέ­μπο­ντας σε δίκη την πρό­ε­δρο της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας, Αφρο­δί­τη Ρέτζιου».

Σημειώ­νει ότι, «είναι ξεκά­θα­ρο ότι η ύπαρ­ξη και η κλι­μά­κω­ση των κινη­το­ποι­ή­σε­ων σε κλά­δους και χώρους δου­λειάς οδη­γεί κυβέρ­νη­ση και μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία να βάλουν σε χρή­ση ό,τι πιο αντι­δρα­στι­κό έχουν νομο­θε­τή­σει όλο το περα­σμέ­νο διά­στη­μα, προ­κει­μέ­νου να στα­μα­τή­σουν τις αντι­δρά­σεις που πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται. Της προ­ώ­θη­σης με ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη έντα­ση της πολι­τι­κής που τσα­κί­ζει την εργα­τι­κή τάξη και το λαό, προη­γεί­ται πάντα η τρο­μο­κρα­τία και η καταστολή.

Να για­τί “ξέθα­ψαν” τις κινη­το­ποι­ή­σεις των υγειο­νο­μι­κών κι άλλων εργα­ζο­μέ­νων για μέτρα προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας το 2020, στή­νο­ντας “δια­δη­λω­το­δι­κείο” για όσους τις οργά­νω­σαν και συμ­με­τεί­χαν σε αυτές.

Τα Συν­δι­κά­τα έχουν ήδη δεί­ξει την αλλη­λεγ­γύη τους σε όσους σέρ­νουν σε δικα­στή­ρια και θα συνε­χί­σουν τον αγώ­να για να ακυ­ρώ­νο­νται ένας-ένας στην πρά­ξη όλοι οι αντερ­γα­τι­κοί τους νόμοι. Καλού­με τα συν­δι­κά­τα να παρευ­ρε­θούν στα δικα­στή­ρια (Ευελ­πί­δων) την ημέ­ρα της δίκης, Δευ­τέ­ρα 28 Νοέμ­βρη στις 12.30 στο κτί­ριο 5».

Τα συν­δι­κά­τα που έχουν στεί­λει μέχρι τώρα κεί­με­να αλλη­λεγ­γύ­ης είναι τα παρακάτω: 

Εργα­τι­κά Κέντρα

 1. Εργα­τι­κό Κέντρο Βόρειου Συγκρο­τή­μα­τος Δωδεκανήσου
 2. Εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κέντρο Πάτρας
 3. Εργα­τι­κό Κέντρο Ν. Λάρισας
 4. Εργα­τι­κό Κέντρο Νομού Σάμου
 5. Εργα­τι­κό Κέντρο Άρτας
 6. Εργα­τι­κό Κέντρο Εύβοιας
 7. Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσπρωτίας
 8. Εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κέντρο Λαμίας

Ομο­σπον­δί­ες

 1. Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων Φαρ­μα­κευ­τι­κών & Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Ελλάδος
 2. Ομο­σπον­δία Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλάδας
 3. Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στην Ειδι­κή Αγωγή
 4. Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­το­τε­χνι­τών & Υπαλ­λή­λων Γάλα­κτος Τρο­φί­μων & Ποτών
 5. Ομο­σπον­δία Οικο­δό­μων & Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Ελλάδας
 6. Ομο­σπον­δία Υπαλ­λή­λων Υπουρ­γεί­ου Ανάπτυξης
 7. Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλάδας
 8. Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Συλ­λό­γων Εργα­ζο­μέ­νων Υπ. Γεωργίας
 9. Ομο­σπον­δία Μισθω­τών Τύπου & Βιο­μη­χα­νί­ας Χάρτου
 10. Ομο­σπον­δία Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαίδευσης
 11. Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττικής
 12. Ομο­σπον­δία Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας — Ιμα­τι­σμού — Δέρ­μα­τος Ελλάδας
 13. Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Συλ­λό­γων Επι­στη­μο­νι­κού Υγειο­νο­μι­κού Προ­σω­πι­κού Δημό­σιου Συστή­μα­τος Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγείας
 14. Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων Δημο­σί­ων Νοσοκομείων
 15. Ομο­σπον­δία Συντα­ξιού­χων Ελλά­δας ΙΚΑ & Επι­κου­ρι­κών Ταμεί­ων Μισθωτών
 16. Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλάδας
 17. Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Συλ­λό­γων Επι­στη­μο­νι­κού Υγειο­νο­μι­κού Προ­σω­πι­κού Δημό­σιου Συστή­μα­τος Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Π.Φ.Υ.)
 18. Ομο­σπον­δία Συλ­λό­γων Εργα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νων Διοι­κή­σε­ων Ελλάδας
 19. Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Ενέργειας

Νομαρ­χια­κά Τμή­μα­τα ΑΔΕΔΥ

 1. Νομαρ­χια­κό Τμή­μα ΑΔΕΔΥ Πρέβεζας
 2. Νομαρ­χια­κό Τμή­μα ΑΔΕΔΥ Λήμνου
 3. Νομαρ­χια­κό Τμή­μα ΑΔΕΔΥ Γρεβενών
 4. Νομαρ­χια­κό Τμή­μα ΑΔΕΔΥ Χίου
 5. Νομαρ­χια­κό Τμή­μα ΑΔΕΔΥ Καρδίτσας
 6. Νομαρ­χια­κό Τμή­μα ΑΔΕΔΥ Λάρισας

Σωμα­τεία:

Δημό­σια Εκπαί­δευ­ση (ΣΕΠΕ, ΕΛΜΕ)

 1. ΕΛΜΕ Ηλεί­ας
 2. Δ’ ΕΛΜΕ Ανα­το­λι­κής Αττικής
 3. ΕΛΜΕ Λήμνου — Αγί­ου Ευστρατίου
 4. Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης Περι­στε­ρί­ου “Έλλη Αλεξίου”
 5. Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Π.Ε. Κερα­τσι­νί­ου — Περά­μα­τος “Νίκος Πλουμπίδης”
 6. Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Π.Ε. Δυτι­κής Αττι­κής “Κώστας Βάρναλης”
 7. Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση Ν. Αττικής
 8. Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Π.Ε. Λήμνου “Αργύ­ριος Μοσχίδης”
 9. Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Π.Ε. Ηλιού­πο­λης “Μ. Παπαμαύρος”
 10. Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Π.Ε. Ρόδου
 11. Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Π.Ε “Γ. Σεφέρης”
 12. Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Π.Ε. Αν. Αττι­κής “Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ”
 13. Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Π.Ε. Βύρω­να — Και­σα­ρια­νής — Παγκρα­τί­ου “Ρόζα Ιμβριώτη”
 14. Ένω­ση Λει­τουρ­γών Μέσης Εκπαί­δευ­σης Ρεθύμνου
 15. Β΄ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης
 16. Δ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
 17. Σύλ­λο­γος Δασκά­λων και Νηπια­γω­γών Πάτρας
 18. Σύλ­λο­γος Δασκά­λων και Νηπια­γω­γών Ν. Γρεβενών
 19. Α΄ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης
 20. Α΄ Σύλ­λο­γος Αθη­νών Εκπαι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαίδευσης
 21. Ένω­ση Λει­τουρ­γών Μέσης Εκπαί­δευ­σης Ν. Χανίων
 22. Ένω­ση Λει­τουρ­γών Μέσης Εκπαί­δευ­σης (ΕΛΜΕ) Ν. Φωκίδας
 23. Σύλ­λο­γος Δασκά­λων και Νηπια­γω­γών Υπαί­θρου Ν. Θεσσαλονίκης
 24. Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Π.Ε. Γλυ­φά­δας, Βάρης, Βού­λας, Βουλιαγμένης
 25. Ένω­ση Λει­τουρ­γών Μέσης Εκπαί­δευ­σης Ζακύνθου

Υπουρ­γεία

 1. Πανελ­λή­νιο Σωμα­τείο Έκτα­κτου προ­σω­πι­κού Υπουρ­γεί­ου Πολιτισμού
 2. Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Υπουρ­γεί­ου του­ρι­στι­κής Ανάπτυξης
 3. Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων τ. Υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης τομείς βιο­μη­χα­νί­ας — ενέργειας
 4. Ενιαί­ος Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Υπουρ­γεί­ου Εμπορίου
 5. Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Μόνι­μων & Ι.Δ. Αορί­στου Χρό­νου Υπαλ­λή­λων τ. Υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Οικονομίας
 6. Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Υπ. Γεωρ­γί­ας Ν. Αττικής
 7. Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων του Υπουρ­γεί­ου Μακε­δο­νί­ας — Θράκης
 1. Σύλ­λο­γος Μονί­μων Υπαλ­λή­λων ΕΦΕΤ
 2. Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής
 3. Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ρεθύμνου

Πανε­πι­στή­μια – Έρευνα

 1. Σύλ­λο­γος Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού ΓΠΑ
 2. Σύλ­λο­γος Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού ΕΚΠΑ
 3. Ενιαί­ος Σύλ­λο­γος Έρευ­νας και Τεχνολογίας
 4. Σύλ­λο­γος Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού ΑΠΘ

Εμπό­ριο – Ιδιω­τι­κοί Υπάλληλοι

 1. Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων & Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Ν. Δράμας
 2. Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ν. Κοζάνης
 3. Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Χανίων
 4. Ένω­ση Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ηρακλείου
 5. Ένω­ση Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Κομοτηνής
 6. Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθήνας
 7. Σωμα­τείο Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων — Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Περιο­χής Αλε­ξαν­δρού­πο­λης — Φερών — Σου­φλί­ου “Η ΕΝΟΤΗΤΑ”
 8. Συν­δι­κά­το Υπαλ­λή­λων στον Ιδιω­τι­κό τομέα Ν. Μεσσηνίας
 9. Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων — Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Νομού Λάρισας

Καθα­ρί­στριες

 1. Σωμα­τείο Καθα­ρι­στριών Καθα­ρι­στών Αττι­κής και Πειραιά
 2. Σωμα­τείο Προ­σω­πι­κού Καθα­ριό­τη­τας Δημο­σί­ων και Ιδιω­τι­κών Κτι­ρί­ων Δήμου Ρεθύμνου

Λογι­στές

 1. Ένω­ση Λογι­στών Ελεγ­κτών Περι­φέ­ρειας Αττικής

Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό

 1. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κών & Συνα­φών Επι­χει­ρή­σε­ων Ν. Αττικής

Καλ­λι­τέ­χνες

 1. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Εθνι­κής Λυρι­κής Σκηνής
 2. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στο Θέα­μα — Ακρόαμα
 3. Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλλογος

Κατα­σκευ­ές

 1. Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων & Εργα­ζο­μέ­νων στα Δομι­κά Υλι­κά & στις Κατα­σκευ­ές Αθήνας
 2. Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων & Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Ν. Κοζάνης
 3. Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Ρεθύμνου
 4. Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Ν. Ηρακλείου
 5. Σωμα­τείο Οικο­δό­μων και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Αλε­ξαν­δρού­πο­λης και Περιφέρειας

Του­ρι­σμός – Επισιτισμός

 1. Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Επι­σι­τι­σμού, Του­ρι­σμού & Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Π.Ε. Καβά­λας Θάσου
 2. Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Επι­σι­τι­σμού Του­ρι­σμού Ξενο­δο­χεί­ων και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Επαρ­χί­ας Θήρας Ν. Κυκλάδων
 3. Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Επι­σι­τι­σμού Του­ρι­σμού Ξενο­δο­χεί­ων και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Νομού Μεσσηνίας
 4. Συν­δι­κά­το Επι­σι­τι­σμού Του­ρι­σμού Ξενο­δο­χεί­ων και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Ν. Αττικής

Δημό­σια Υγεία

 1. Ένω­ση Για­τρών ΕΣΥ Ν. Ηρακλείου
 2. Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Λασιθίου
 3. Σύλ­λο­γος Γενι­κών / Οικο­γε­νεια­κών Ιατρών ΕΣΥ ΠΦΥ Ν. Ρεθύ­μνης “ΣΥΓΕΝΙΑΡ”
 4. Συντο­νι­στι­κό Ρεθύ­μνου για τη Δημό­σια Υγεία
 5. Ένω­ση Ιατρών ΕΣΥ Ν. Ρεθύμνου
 6. Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων Αθή­νας Πειραιά
 7. Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Θεσσαλονίκης
 8. Ένω­ση Ιατρών Κ.Θ‑Γ.Ν‑Κ.Υ Λέρου — Κ.Υ. Πάτμου — Π.Π.Ι Λει­ψών & Αγαθονησίου
 9. Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων Αχα­ΐ­ας — Ε.Ι.Ν.Α.
 10. Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Ζακύνθου
 11. Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων στο Νοσο­κο­μείο Ζακύνθου
 12. Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων και Κέντρων Υγεί­ας Δυτι­κής Μακεδονίας
 13. Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων Ηπείρου
 14. Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων Κ.Υ Λάρισας
 15. Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ου — Κέντρων Υγεί­ας Νομού Καρ­δί­τσας (Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Ν.Κ)
 16. Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Ν.Τ Τρί­κα­λα
 17. Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Βοιωτίας
 18. Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Κιλ­κίς (Ε.Ν.Ι.Κ.)
 19. Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ου — Κ.Υ. Λήμνου
 20. Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων – Κέντρων Υγεί­ας Αργολίδας
 21. Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων 1ης & 2ης Υγειο­νο­μι­κής περι­φέ­ρειας — (Σ.Ε.Π & Δ.Υ.ΠΕ)
 22. Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας Κρήτης
 23. Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου Πρέβεζας
 24. Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”
 25. Σύλ­λο­γος Ιατρών ΕΣΥ — Ειδι­κευό­με­νων ΠΓΝ Λάρισας
 26. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”
 27. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Γ.Ν.Ε. Θριάσιο
 28. Ενιαί­ος Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Ψ.Ν.Α. — ΔΑΦΝΙ
 29. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων ΠΑΓΝΗ (Πανε­πι­στη­μια­κό Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Ηρακλείου)
 30. Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Ρεθύμνου
 31. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων νοσο­κο­μεί­ου ΑΧΕΠΑ
 32. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων νοσο­κο­μεί­ου Θεαγένειο
 33. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων νοσο­κο­μεί­ου Παπαγεωργίου
 34. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων νοσο­κο­μεί­ου Άγιος Δημήτριος
 35. Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος Αθηνών
 36. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου Παμμακάριστος
 37. Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Πέλλας
 38. Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Λευκάδας
 39. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου «Μετα­ξά»
 40. Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων στο Κωνσταντινοπούλειο
 41. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στον «Ευαγ­γε­λι­σμό»
 42. Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Λαϊ­κού Νοσο­κο­μεί­ου Αθήνας
 43. Ενιαίο Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Κορίνθου
 44. Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Σάμου
 45. Ένω­ση Ιατρών Λέρου — Πάτμου — Λειψών
 46. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στο γενι­κό Νοσο­κο­μείο Δράμας
 47. Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων — Κ.Υ. Θράκης
 48. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων ΓΝΘ “Γ. Παπανικολάου”
 49. Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ου & Κέντρων Υγεί­ας Νομού Χαλκιδικής
 50. Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Ν. Σερρών
 51. Ένω­ση Ιατρών Νομαρ­χια­κού Νοσο­κο­μεί­ου Σύρου

Τρό­φι­μα – Ποτά

 1. Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Γάλα­κτος Τρο­φί­μων και ποτών Ν. Ηρακλείου
 2. Συν­δι­κά­το Γάλα­κτος Τρο­φί­μων & Ποτών Νομού Μεσσηνίας

ΟΤΑ

 1. Συν­δι­κά­το ΟΤΑ Αττικής
 2. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Γαλατσίου
 3. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στο Δήμο Ηλιούπολης
 4. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Λυκό­βρυ­σης Πεύκης
 5. Σωμα­τείο Οδη­γών Μηχα­νι­κών και Εργα­το­τε­χνι­τών Δήμου Πειραιά

Χημι­κή

 1. Πανελ­λα­δι­κή Ένω­ση Εργα­το­τε­χνι­κού και Υπαλ­λη­λι­κού προ­σω­πι­κού Ελαιουρ­γο­σα­που­νο­ποιεί­ων — Εργα­το­τε­χνι­κού και Υπαλ­λη­λι­κού προ­σω­πι­κού Χημι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ν. Αττικής

Χερ­σαί­ες Μετα­φο­ρές – Σιδηρόδρομος 

 1. Ένω­ση Εργα­ζο­μέ­νων ΗΛΠΑΠ

Ιδιω­τι­κή Εκπαίδευση

 1. Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Εκπαι­δευ­τι­κών Λει­τουρ­γών Θράκης
 2. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Ιδιω­τι­κής Εκπαί­δευ­σης Ν. Ηρα­κλεί­ου “Γαλά­τεια Καζαντζάκη”
 3. Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση Ν. Αττι­κής “Ο ΒΥΡΩΝ”
 4. Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση Χανίων

Ναυ­τερ­γά­τες – Λιμενεργάτες 

 1. ΠΕΜΕΝ
 2. ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
 3. ΠΕΕΜΑΓΕΝ
 4. ΠΕΠΡΝ
 5. ΠΕΣ ΝΑΤ

Ενέρ­γεια

 1. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στην Ενέρ­γεια Αττι­κής — Βοιω­τί­ας — Εύβοιας — Κορινθίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 1. Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στην Vodafone — 360Connect και λοι­πές θυγατρικές

Άλλα

 1. Σωμα­τείο Μισθω­τών Δικηγόρων
 2. Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να Αναπήρων
 3. Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Συντα­ξιού­χων πρώ­ην ΔΕΚΟ & Τραπεζών
 4. Σύλ­λο­γος Φοι­τη­τών Ιατρι­κής Αθη­νών «Γρή­γο­ρης Λαμπράκης»
 5. Σύλ­λο­γος Ιδιο­κτη­τών Συνερ­γεί­ων Επι­σκευ­ής Μηχα­νών Αυτο­κι­νή­των Αθη­νών — Αττικής
 6. Σωμα­τείο Του­ρι­στι­κών Επαγ­γελ­μά­των Ν. Έβρου
 7. Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Ν. Έβρου
 8. Ένω­ση Επαγ­γελ­μα­τιών Βιο­τε­χνών και Εμπό­ρων Ελευ­σί­νας- Μάνδρας
 9. Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Συντα­ξιού­χων πρώ­ην ΔΕΚΟ και Τραπεζών
 10. Ένω­ση Συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ Αθη­νών και Περιχώρων
 11. Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Ελευσίνας
 12. Ηπει­ρω­τι­κή Συσπεί­ρω­ση στην Πανη­πει­ρω­τι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλάδας
 13. Ένω­ση Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου
 14. Σωμα­τείο Εργα­το­τε­χνι­τών κι εργα­ζο­μέ­νων στην Ενέρ­γεια (ΣΕΕΕΝ)
 15. Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων της Αλεξανδρούπολης
 16. Σωμα­τεία και φορείς της Καρδίτσας
 17. Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις Νομού Καβά­λας ΙΚΑ — ΟΑΕΕ — Δημο­σί­ου — Λιπά­σμα­τα — ΝΑΤ
 18. Συντο­νι­στι­κό Ρεθύ­μνου για τη Δημό­σια Υγεία
 19. Σύλ­λο­γος για τα Δικαιώ­μα­τα της Γυναί­κας Καλαμάτας
 20. Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Αγ. Αναρ­γύ­ρων — Καμα­τε­ρού, Ιλί­ου, Πετρούπολης

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο