Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Ολοι στα παλλαϊκά συλλαλητήρια την Κυριακή — Το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί!

«Όλες και όλοι στο νέο, μεγά­λο παλλαϊ­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να την Κυρια­κή 12 Μάρ­τη στις 12 μ. και στα συλ­λα­λη­τή­ρια σε όλες τις μεγά­λες πόλεις», τονί­ζει το ΠΑΜΕ.

Σημειώ­νει: «Η λαο­θά­λασ­σα που κατέ­κλυ­σε τη μέρα της απερ­γί­ας τις πόλεις της χώρας, έστει­λε την κυβερ­νη­τι­κή προ­πα­γάν­δα στα σκου­πί­δια. Συνέ­θλι­ψε την άθλια επι­χεί­ρη­ση απαλ­λα­γής ευθυ­νών της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης και των προη­γού­με­νων, της Ηellenic Train, του ΟΣΕ.

ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ!

Τα θύμα­τα της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής, οι φωνές των νεκρών ακού­γο­νται πιο δυνα­τά από εκα­τομ­μύ­ρια στό­μα­τα νέων ανθρώ­πων, εργα­ζο­μέ­νων, γονιών!

ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΤΟΣ – ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ!

Διεκ­δι­κού­με τη ζωή που μας αξί­ζει, ζωή με σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα με βάση την επο­χή μας, καλύ­τε­ρο μέλ­λον για εμάς και τα παι­διά μας».

Συνε­χί­ζο­ντας το ΠΑΜΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Δεν φταί­ει η κακιά η (χ)ώρα! Ένο­χος είναι το κρά­τος των λίγων, η πολι­τι­κή της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης που υπο­βι­βά­ζει την ανθρώ­πι­νη ζωή και τη ζυγί­ζει στη σχέ­ση κόστος-όφε­λος, όπου κόστος είναι η ζωή του λαού και όφε­λος τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Είναι το ίδιο κρά­τος που είναι γρή­γο­ρο και απο­τε­λε­σμα­τι­κό για να πλει­στη­ριά­ζει τα σπί­τια του φτω­χού λαού, να κατα­στέλ­λει με βία τις δίκαιες κινη­το­ποι­ή­σεις, να ταί­ζει με δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Αυτό το κρά­τος αγνο­εί επι­δει­κτι­κά τις αγω­νιώ­δεις και τρα­γι­κά προ­φη­τι­κές καταγ­γε­λί­ες των συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ και σωμα­τεί­ων των μετα­φο­ρών λίγες μόνο μέρες πριν το έγκλη­μα. Βγά­ζει παρά­νο­μες και κατα­χρη­στι­κές τις απερ­γί­ες που απαι­τούν μέτρα ασφά­λειας του επι­βα­τι­κού κοι­νού, προ­σλή­ψεις, εκπαί­δευ­ση, μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση του “ανθρώ­πι­νου λάθους”.

Το κέρ­δος είναι αιτία για τα πλω­τά φέρε­τρα του “Δύστος” και του “Σάμι­να”, για το πολύ­νε­κρο έγκλη­μα με τους μαθη­τές στα Τέμπη, για τις πυρ­κα­γιές στην Ηλεία και στη Βόρεια Εύβοια, τις πλημ­μύ­ρες στη Μάν­δρα, την εκα­τόμ­βη νεκρών στο Μάτι, για τα εκα­το­ντά­δες εργο­δο­τι­κά ατυ­χή­μα­τα στα κρε­μα­τό­ρια των χώρων δουλειάς.

Όλοι οι χώροι δου­λειάς είναι μια “κοι­λά­δα των Τεμπών”. Η γνω­στή πλέ­ον έκφρα­ση “πάμε και όπου βγει” είναι η ανο­μό­λο­γη­τη συνή­θεια σε πλή­θος βαρ­διών και εργα­σιών. Το κέρ­δος είναι η αιτία που οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι αδυ­να­τί­ζουν την ασφά­λεια και τα μέτρα προ­στα­σί­ας, το κέρ­δος είναι αιτία που η παν­δη­μία έγι­νε ευκαι­ρία για λίγους, το κέρ­δος είναι η αιτία που στο όνο­μα του οι εργο­δό­τες έχουν καταρ­ρί­ψει τα στοι­χειώ­δη μέτρα για την Υγεία και Ασφά­λεια στους χώρους δου­λειάς. Τα λεγό­με­να πρω­τό­κολ­λα υγεί­ας στην παν­δη­μία που άνοι­γαν και έκλει­ναν ανά­λο­γα τις δυνα­τό­τη­τες κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τιών του του­ρι­σμού, είναι νωπά στη μνή­μη. Για τον ίδιο λόγο ονό­μα­ζαν “πολυ­τέ­λεια” τη δημιουρ­γία ΜΕΘ, έκλει­ναν δημό­σια νοσοκομεία.

Οι προ­ϋ­πο­λο­γι­σμοί του κρά­τους αγνο­ούν επι­δει­κτι­κά τις λαι­κές ανά­γκες. Δίνουν ελά­χι­στα για στοι­χειώ­δεις υποδομές.Γι’ αυτό πλημ­μυ­ρί­ζουν τα σχο­λεία με την πρώ­τη βρο­χή, «σκά­νε» καυ­στή­ρες και σκο­τώ­νουν μαθη­τές, πέφτουν οι σοβά­δες στα κεφά­λια των μαθη­τών, τρέ­μου­με στη σκέ­ψη να έρθουν «σκη­νές Τουρ­κί­ας» στον πρώ­το δυνα­τό σεισμό!

Το έγκλημα αυτό δε θα ξεχαστεί!

Οι πραγ­μα­τι­κοί ένο­χοι έχουν κατα­δι­κα­στεί στη συνεί­δη­ση του λαού και της νεο­λαί­ας. Τα υπο­κρι­τι­κά κρο­κο­δεί­λια δάκρυα τους, οι προ­σχη­μα­τι­κές παραι­τή­σεις, τα δημό­σια “συγνώ­μη” δε συγκι­νούν κανέναν.

Συνε­χί­ζου­με ακό­μα πιο πολ­λοί, ακό­μα πιο αποφασισμένοι!

Είναι ο μόνος τρό­πος για να μη συγκα­λυ­φθούν οι ευθύ­νες, ο μόνος τρό­πος για να απο­δο­θεί πραγ­μα­τι­κή δικαιοσύνη!

Οι καθη­με­ρι­νές κινη­το­ποι­ή­σεις, οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες σε χώρους δου­λειάς, σχο­λεία, πανε­πι­στή­μια, στις γει­το­νιές δυναμώνουν.

Παλεύ­ου­με για σύγ­χρο­νες, ασφα­λείς, φτη­νές μαζι­κές μετα­φο­ρές κόντρα στην πολι­τι­κή που βάζει την ασφά­λεια των επι­βα­τών και τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων στο ζύγι του κόστους και της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Παλεύ­ου­με για την ενί­σχυ­ση του Δημό­σιου και δωρε­άν συστή­μα­τος υγείας

Άμε­σα μέτρα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής, αντι­πυ­ρι­κής, αντι­σει­σμι­κής προ­στα­σί­ας. Έλεγ­χος εδώ και τώρα αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης σε σχο­λεία, σχο­λές, νοσο­κο­μεία, χώρους δουλειάς.

Άμε­σα μέτρα προ­στα­σί­ας της Υγεί­ας και της Ασφά­λειας σε όλους τους χώρους δουλειάς.

Προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού σε υγεία, παι­δεία, κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, υπη­ρε­σί­ες πολι­τι­κής προστασίας

Όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή!»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο