Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Ολοι στην κινητοποίηση την Τρίτη 18 Σεπτέμβρη για τα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στην κινη­το­ποί­η­ση την Τρί­τη 18 Σεπτέμ­βρη, στις 18.30 στην πλα­τεία Νίκης(Ζαρντέν) στο Κερα­τσί­νι για τα πέντε χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα απευ­θύ­νει το ΠΑΜΕ.

«Απα­ντά­με στο φασι­σμό δυνα­μώ­νο­ντας τον αγώ­να για το δίκιο του λαού και των εργα­ζο­μέ­νων», τονί­ζει το ΠΑΜΕ προ­σθέ­το­ντας στο κάλε­σμά του:

«Οι φασί­στες της ΧΑ, ο μηχα­νι­σμός μπρά­βων των βιο­μη­χά­νων, εφο­πλι­στών, τρα­πε­ζι­τών κ.λπ. ενά­ντια στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα συνε­χί­ζει τη βρώ­μι­κη δου­λειά του. Πέντε χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα από το τάγ­μα εφό­δου της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής και το έγκλη­μα παρα­μέ­νει ατι­μώ­ρη­το, οι δολο­φό­νοι κυκλο­φο­ρούν ελεύ­θε­ροι. Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ και η προη­γού­με­νη ΝΔ — ΠΑΣΟΚ έχουν βαρύ­τα­τες ευθύ­νες για την καθυ­στέ­ρη­ση ολο­κλή­ρω­σης της δίκης, ώστε να απο­δο­θούν οι ευθύ­νες και να μπουν επι­τέ­λους οι εγκλη­μα­τί­ες στη φυλακή.

Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι η επί­θε­ση στα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα πάει χέρι-χέρι με το χτύ­πη­μα στο δικαί­ω­μα στην Απερ­γία, τις διώ­ξεις και τις επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον συν­δι­κα­λι­στών-αγω­νι­στών, την περι­στο­λή δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των, την εκκό­λα­ψη του ρατσι­σμού — εθνι­κι­σμού — φασισμού.

Η απά­ντη­ση στους φασί­στες της ΧΑ και τα αφε­ντι­κά τους θα δοθεί από ένα ισχυ­ρό εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα που θα διεκ­δι­κεί την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών του λαού. Στό­χος του ταξι­κού εργα­τι­κού κινή­μα­τος θα πρέ­πει να είναι η απο­κά­λυ­ψη και η απο­μό­νω­ση των φασι­στών, ως μαντρό­σκυ­λα των εργοδοτών.

Καλού­με τα Συν­δι­κά­τα, τις Ομο­σπον­δί­ες και τα Εργα­τι­κά Κέντρα να απαι­τή­σουν άμε­σα να ολο­κλη­ρω­θεί η δίκη της εγκλη­μα­τι­κής — ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής. Τη στιγ­μή μάλι­στα που κάτω από το βάρος της σωρεί­ας των απο­κα­λυ­πτι­κών εγγρά­φων, φωτο­γρα­φιών, βίντεο, συνο­μι­λιών κ.λπ. υπο­χρε­ώ­θη­καν, πλέ­ον, σε ανα­δί­πλω­ση της υπε­ρα­σπι­στι­κής τους γραμμής.

Καλού­με κάθε εργα­ζό­με­νο να συμ­με­τά­σχει μαζι­κά στην κινη­το­ποί­η­ση την Τρί­τη 18 Σεπτέμ­βρη, στις 18.30 στην πλα­τεία Νίκης (Ζαρ­ντέν) στο Κερα­τσί­νι για τα 5 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσσα.

Απα­ντά­με στο φασι­σμό δυνα­μώ­νο­ντας τον αγώ­να για το δίκιο του λαού και των εργαζομένων».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο