Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Ο Βρούτσης παπαγαλίζει το ρατσιστικό δηλητήριο της Χρυσής Αυγής

Το ΠΑΜΕ καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει τη ρατσι­στι­κή τοπο­θέ­τη­ση του υπουρ­γού Εργα­σί­ας Γ. Βρού­τση σε ερώ­τη­ση που του έγι­νε για την απα­ρά­δε­κτη διά­κρι­ση στη χορή­γη­ση σύντα­ξης σε βάρος των ομο­γε­νών και μετα­να­στών εργα­τών που δού­λε­ψαν στην Ελλά­δα. Συγκε­κρι­μέ­να, το ΠΑΜΕ αναφέρει:

«Παίρ­νο­ντας επι­χει­ρή­μα­τα από τα πιο μαύ­ρα εγχει­ρί­δια των χρυ­σαυ­γι­τών δολο­φό­νων, ο υπουρ­γός των Εργο­δο­τών, μακε­λά­ρης του Ασφα­λι­στι­κού, με ένα ρατσι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα στη Βου­λή την Πέμ­πτη 13 Φλε­βά­ρη έφτα­σε στο σημείο να απα­ντή­σει στον βου­λευ­τή του ΚΚΕ και μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ ότι:

“Ο κ. Κατσώ­της λέει Έλλη­να φορο­λο­γού­με­νε πλή­ρω­νε όποιον πρό­σφυ­γα και μετα­νά­στη έρθει στην Ελλά­δα. Μοι­ρά­στε λεφτά… όλου του κόσμου οι κατα­τρεγ­μέ­νοι ελά­τε στην Ελλά­δα. Και σε αυτήν την Ελλά­δα, οι Έλλη­νες φορο­λο­γού­με­νοι, οι Έλλη­νες πολί­τες, μέσα από τον κόπο τους και τον ιδρώ­τα τους θα σας δίνουν σύνταξη”.

Ο υπουρ­γός του νόμου Βρού­τση — Κατρού­γκα­λου παπα­γα­λί­ζει το ρατσι­στι­κό δηλη­τή­ριο της Χρυ­σής Αυγής ότι οι μετα­νά­στες και ομο­γε­νείς εργα­ζό­με­νοι που εργά­ζο­νται για χρό­νια στην Ελλά­δα, που πλη­ρώ­νουν φόρους, εισφο­ρές, όλοι αυτοί κατά τον υπουρ­γό και τη φασι­στι­κή, ρατσι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή “κλέ­βουν τα λεφτά των Ελλήνων”.

Ταυ­τό­χρο­να, σαν σύγ­χρο­νος δου­λέ­μπο­ρος και παρά τις προ­ε­κλο­γι­κές δια­κη­ρύ­ξεις της ΝΔ για κατάρ­γη­ση αυτής της απα­ρά­δε­κτης διά­κρι­σης, επι­χει­ρεί να νομι­μο­ποι­ή­σει την εκμε­τάλ­λευ­ση και τις δια­κρί­σεις σε βάρος των ομο­γε­νών και μετα­να­στών εργα­τών σαν εργα­ζό­με­νους δεύ­τε­ρης κατηγορίας.

Ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας της κυβέρ­νη­σης που τσα­κί­ζει τα ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων της Ελλά­δας, Ελλή­νων και μετα­να­στών, επι­χει­ρεί να νομι­μο­ποι­ή­σει την ακραία εκμε­τάλ­λευ­ση των αλλο­δα­πών εργα­ζο­μέ­νων. Επι­χει­ρεί να νομι­μο­ποι­ή­σει τη λογι­κή για την ίδια δου­λειά, με τις ίδιες εισφο­ρές και την ίδια φορο­λο­γία οι εργα­ζό­με­νοι να πλη­ρώ­νο­νται δια­φο­ρε­τι­κό μισθό, δια­φο­ρε­τι­κή σύντα­ξη. Καλ­λιερ­γεί τον ρατσι­σμό και την ξενο­φο­βία για να κρύ­ψει τη βάρ­βα­ρη αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σής του.

Το ΠΑΜΕ καλεί τα συν­δι­κά­τα και τους εργα­ζό­με­νους να κατα­δι­κά­σουν τις ρατσι­στι­κές και επι­κίν­δυ­νες δηλώ­σεις Βρού­τση. Να δώσουν μαχη­τι­κή απά­ντη­ση στην πολι­τι­κή που φτω­χο­ποιεί τους εργα­ζό­με­νους, Έλλη­νες και μετανάστες.

18 Φλε­βά­ρη όλοι στην απεργία

Στην Αθή­να 10.30 π.μ. στα Προπύλαια».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο