Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Ρεύμα φθηνό για όλο το λαό — Κινητοποιήσεις στις 13 Σεπτέμβρη στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας

«Στις 13 Σεπτέμ­βρη, στις 7 μ.μ., παίρ­νου­με μέρος στις κινη­το­ποι­ή­σεις που οργα­νώ­νουν τα εργα­τι­κά σωμα­τεία στους παρό­χους ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και βρο­ντο­φω­νά­ζου­με: Ρεύ­μα φθη­νό για όλο τον λαό!», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή του το ΠΑΜΕ.

Συνε­χί­ζο­ντας ανα­φέ­ρει: «Τα ψέμα­τα τελεί­ω­σαν! Καμία οικο­γέ­νεια δεν θα υπάρ­ξει που θα κρυώ­νει μέσα στο ίδιο της το σπί­τι. Κανείς μαθη­τής δεν θα ξεπα­γιά­ζει την ώρα που θα κάνει μάθη­μα. Κανέ­νας άνθρω­πος δεν θα αθλεί­ται σε συν­θή­κες Ανταρ­κτι­κής. Δεν θα τους το επι­τρέ­ψου­με και ξέρου­με τον τρό­πο. Η ισχυ­ρο­ποί­η­ση της οργά­νω­σής μας, η μαζι­κο­ποί­η­ση των σωμα­τεί­ων μας, η ανά­πτυ­ξη της πάλης είναι η δύνα­μή μας.

Αυτό που έχου­με ζήσει στο πετσί μας τον τελευ­ταίο χρό­νο, είναι συνε­χό­με­νες και ραγδαί­ες αυξή­σεις στην τιμή της Ενέρ­γειας, με απο­τέ­λε­σμα το ρεύ­μα, το φυσι­κό αέριο, το πετρέ­λαιο και η βεν­ζί­νη να έχουν μετα­τρα­πεί σε πανά­κρι­βα είδη πολυ­τε­λεί­ας. Ο οικο­γε­νεια­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός έχει “τινα­χθεί στον αέρα”. Σε συν­δυα­σμό με τις υπέ­ρο­γκες αυξή­σεις σε κατοι­κία και είδη πλα­τιάς κατα­νά­λω­σης, οι εργα­ζό­με­νοι ψάχνουν στο πορ­το­φό­λι τους δέκα ημέ­ρες αφού πλη­ρω­θούν και βρί­σκουν μόνο την ταυτότητα.

Κου­ρα­στή­κα­με να ακού­με από τους νυν και πρώ­ην κυβερ­νη­τι­κούς ότι αυτός ο χει­μώ­νας θα είναι δύσκο­λος. Δεν μας λένε όμως για ποιον! Πόσο δύσκο­λος θα είναι ο χει­μώ­νας για τους ελλη­νι­κούς ενερ­γεια­κούς ομί­λους που η κερ­δο­φο­ρία τους σπά­ει τα κοντέρ κατα­γρά­φο­ντας ρεκόρ κερ­δών Α’ εξαμήνου;

Δεν τους πήρε ο πόνος για τη ζωή μας. Προ­βάλ­λουν αυτά που έρχο­νται για να μας φοβί­σουν. Για να μην αντι­δρά­σου­με. Για να συνε­χί­σου­με να δίνου­με έναν “σκα­σμό” χρή­μα­τα κάθε μήνα σε φόρους προ­κει­μέ­νου η κυβέρ­νη­ση να τα προ­σφέ­ρει απλό­χε­ρα στους ομί­λους της Ενέρ­γειας για να εισπράτ­το­νται οι λογα­ρια­σμοί. Αντί να φτια­χτούν νοσο­κο­μεία και σχο­λεία, αντί να γίνουν αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα που όταν ψιχα­λί­ζει χρεια­ζό­μα­στε βάρ­κα, παρα­δί­δο­νται τα χρή­μα­τα του λαού στα παρά­σι­τα που κατέ­χουν τους ομί­λους της Ενέργειας.

Φτά­νουν στο σημείο να ζητά­νε χωρίς ντρο­πή από τον λαό προ­κει­μέ­νου να μην ξεπα­γιά­σει από το κρύο, να βγά­λει το χει­μώ­να με κου­βέρ­τες. Να γίνει “υπεύ­θυ­νος” και να συμ­βά­λει στην προ­σπά­θεια μεί­ω­σης της κατα­νά­λω­σης, λες και πιο πριν οι εργα­ζό­με­νοι κατα­νά­λω­ναν αλό­γι­στα για­τί τους περίσ­σευαν χρήματα.

Οι αυξή­σεις στην Ενέρ­γεια δεν είναι ουρα­νο­κα­τέ­βα­τες. Δεν μας βρή­κε κανέ­να κακό ξαφ­νι­κά, ούτε ευθύ­νε­ται η υπο­τι­θέ­με­νη ανε­πάρ­κεια της εκά­στο­τε κυβέρ­νη­σης. Οι ευθύ­νες για τα προ­βλή­μα­τα που ζού­με έχουν ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο και λέγε­ται στρα­τη­γι­κή για τη στή­ρι­ξη των κερ­δών του κεφα­λαί­ου. Αυτή υπη­ρέ­τη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις που “απε­λευ­θέ­ρω­σαν” την αγο­ρά ηλε­κτρι­σμού και φυσι­κού αερί­ου, μέσω και των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων που προη­γή­θη­καν. Που στή­ρι­ξαν την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση και στέ­ρη­σαν από το ενερ­γεια­κό μείγ­μα της χώρας μια εγχώ­ρια και φθη­νή πρώ­τη ύλη. Που συνέ­βαλ­λαν στη δημιουρ­γία του χρη­μα­τι­στη­ρί­ου Ενέρ­γειας, στην αντι­κα­τά­στα­ση “συμ­βα­τι­κών” μορ­φών Ενέρ­γειας με ανα­νε­ώ­σι­μες που τις χρυ­σο­πλη­ρώ­νου­με. Μέχρι και τον πόλε­μό τους στην Ουκρα­νία πλη­ρώ­νου­με μέσα από τους λογα­ρια­σμούς του ρεύματος.

Ας αφή­σει η κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τα που κυβέρ­νη­σαν τα παρα­μύ­θια για δήθεν “ευρω­παϊ­κή λύση”. Με τους συμ­μά­χους τους στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση τα συμ­φώ­νη­σαν. Η οδη­γία δέσμευ­σης της “Ευρω­παϊ­κής Πρά­σι­νης Συμ­φω­νί­ας” φέρ­νει ραγδαί­ες αυξή­σεις στη φορο­λο­γία των ορυ­κτών καυ­σί­μων. Στο φυσι­κό αέριο προ­βλέ­πει αύξη­ση της φορο­λο­γί­ας κατά 350% για το 2023 και 500% έως το 2033, για τη φορο­λο­γία του ηλε­κτρι­σμού φέρ­νει “αυτό­μα­τη τιμα­ριθ­μι­κή αύξηση”.

Γι’ αυτό οι εργα­ζό­με­νοι δεν έχου­με να περι­μέ­νου­με λύσεις από την ΕΕ, τις κυβερ­νή­σεις και τα περι­βό­η­τα σχέ­διά τους. Αν το κάνου­με, θα πλη­ρώ­νου­με μια ζωή τον λογα­ρια­σμό. Τώρα είναι ανά­γκη όσο ποτέ να εμπι­στευ­τού­με τη δική μας δύνα­μη, να οργα­νώ­σου­με την αντε­πί­θε­σή μας. Για να γίνουν η κατοι­κία, η Ενέρ­γεια, το νερό, αγα­θά προ­σβά­σι­μα από όποιον τα έχει ανά­γκη και όχι πανά­κρι­βα εμπο­ρεύ­μα­τα, όπως είναι σήμερα.logo ΠΑΜΕ

Διεκ­δι­κού­με:

Δρα­στι­κή μεί­ω­ση και πλα­φόν στα τιμο­λό­για ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, φυσι­κού αερί­ου, πετρε­λαί­ου θέρμανσης.

Κατάρ­γη­ση του Ειδι­κού Φόρου Κατα­νά­λω­σης και του ΦΠΑ σε πετρέ­λαιο, βεν­ζί­νη, φυσι­κό αέριο και ηλε­κτρι­κή ενέργεια.

Να στα­μα­τή­σουν άμε­σα οι δια­κο­πές ρεύ­μα­τος σε οικο­γέ­νειες που αδυ­να­τούν να το πληρώσουν.

Επα­να­συν­δέ­σεις στο κομ­μέ­νο ρεύ­μα με μόνη προ­ϋ­πό­θε­ση τη συμ­φω­νία σε δια­κα­νο­νι­σμό των οφει­λών με ευνοϊ­κούς όρους, χωρίς προ­κα­τα­βο­λή και με πολ­λές χαμη­λές δόσεις για απο­πλη­ρω­μή των λογαριασμών.

Καμία δια­κο­πή παρο­χής ρεύ­μα­τος και φυσι­κού αερί­ου στις σχο­λι­κές μονά­δες».

Οι κινητοποιήσεις της Τρίτης 13 Σεπτέμβρη 

ΔΕΗ — Χαλ­κο­κον­δύ­λη 30, Αθήνα

Protergia — Αρτέ­μι­δος 8, Παρά­δει­σος Αμα­ρου­σί­ου, Αθήνα

NRG — Λεω­φό­ρος Κηφι­σί­ας και Σοφο­κλέ­ους, Μαρούσι

Watt and Volt — Αγί­ου Μελε­τί­ου 162, Αθήνα

Volterra — Αμα­ρου­σί­ου Χαλαν­δρί­ου 16, Μαρούσι

Elpedison — Αμα­ρου­σί­ου Χαλαν­δρί­ου 18–20, Μαρούσι

Φυσι­κό Αέριο Αττι­κής — Λεω­φό­ρος Κηφι­σί­ας 108, Αθήνα

Ήρων — Λεω­φό­ρος Κηφι­σί­ας 124, Αθήνα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο