Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Στημένη και απροκάλυπτη επίθεση των δυνάμεων καταστολής στο μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο

«Την στη­μέ­νη και απρο­κά­λυ­πτη επί­θε­ση των δυνά­με­ων κατα­στο­λής και των ύπο­πτων μηχα­νι­σμών τους που με ΜΑΤ, ΔΙΑΣ και χημι­κά επι­χεί­ρη­σαν να επι­σκιά­σουν το μεγά­λο παλ­λαϊ­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που συμ­με­τεί­χαν δεκά­δες χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι, νέες και νέοι» καταγ­γέλ­λει το ΠΑΜΕ.

Σημειώ­νει ότι «το μόνο που έδει­ξε σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση είναι ο φόβος της μπρο­στά στη λαϊ­κή κατα­κραυ­γή για το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα στα Τέμπη, ιδιαί­τε­ρα σήμε­ρα, μέρα που θάβο­νται αρκε­τά θύμα­τα της πολύ­νε­κρης δολοφονίας.

Το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα θα απα­ντή­σει στην κατα­στο­λή και σε όλους τους κρα­τι­κούς μηχανισμούς».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο