Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Στις 15 Ιούνη όλοι στο Εφετείο — Οι ναζί στη φυλακή

Την Τετάρ­τη 15 Ιού­νη ξεκι­νά σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό η δίκη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής στο Εφε­τείο Αθη­νών. Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στη συγκέ­ντρω­ση στο Εφε­τείο στις 8 π.μ. καλεί το ΠΑΜΕ, απαι­τώ­ντας: «Οι ναζί στη φυλα­κή».

Στο κάλε­σμά του σημειώνει:

«Όπως στις 7 Οκτω­βρί­ου 2020, έτσι και τώρα θα δώσου­με δυνα­μι­κά το παρών για να συμ­βά­λου­με ώστε να μπουν ακό­μα πιο βαθιά στη φυλα­κή οι εγκλη­μα­τί­ες της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής. Να ορθώ­σου­με τεί­χος στην προ­σπά­θεια που γίνε­ται να αναι­ρε­θεί η κατα­δί­κη τους ή να πέσουν στα μαλα­κά οι δολο­φό­νοι του Παύ­λου Φύσ­σα και του Σαχ­ζάτ Λουκμάν.

Η πάλη ενάντια στον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά δεν σταματά.

Τα συνδικάτα και ο εργαζόμενος λαός έχουμε πείρα, είμαστε σε επαγρύπνηση, σε αγωνιστική ετοιμότητα, μαζικά απαιτούμε:

Οι ναζί στη φυλακή!

Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να ενά­ντια στους φασί­στες και τα αφε­ντι­κά τους. Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να για τη ζωή και τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων και της νεο­λαί­ας. Ξεβρω­μί­ζου­με τις γει­το­νιές και τους χώρους δου­λειάς από το φασι­στι­κό δηλη­τή­ριο, τον ρατσι­σμό και την ξενο­φο­βία. Απο­κα­λύ­πτου­με τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, το σύστη­μα που γεν­νά φτώ­χεια και πολέ­μους και καλ­λιερ­γεί τον εθνι­κι­σμό “για να σκο­τώ­νο­νται οι λαοί για τ’ αφέ­ντη το ψωμί”.

Η κατα­δί­κη των ναζί ήταν μια μεγά­λη νίκη του λαού, των αγώ­νων των εργα­ζο­μέ­νων. Συνε­χί­ζου­με μέχρι να τους στεί­λου­με εκεί που τους αξί­ζει, στο χρο­νο­ντού­λα­πο της ιστορίας.

Όλοι στη συγκέ­ντρω­ση στο Εφε­τείο στις 15 Ιού­νη στις 8 π.μ.».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο