Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: «Τραγουδάμε και αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά»

Το ΠΑΜΕ, συνε­χί­ζο­ντας τις αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες, πραγ­μα­το­ποιεί μεγά­λη συναυ­λία με το σύν­θη­μα «Τρα­γου­δά­με και αγω­νι­ζό­μα­στε για έναν κόσμο χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση, πολέ­μους και προσφυγιά».

Η συναυ­λία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 26 Μάη, στις 8.30 μ.μ., στο Θέα­τρο Πέτρας στην Πετρού­πο­λη, με ελεύ­θε­ρη είσοδο.

Το ΠΑΜΕ καλεί την εργα­τι­κή τάξη της Αττι­κής, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα να πάρουν μαζι­κά μέρος.

Στην επι­τυ­χία της συναυ­λί­ας θα συμ­βά­λουν με το τρα­γού­δι τους οι καλ­λι­τέ­χνες: Ανδρε­ά­τος Γερά­σι­μος, Κανέλ­λος Δημή­τρης, Καρά­κο­γλου Πολυ­ξέ­νηΚαρε­λάς Λάμπρος και Σαρ­ρής Γιώρ­γος. Επί­σης θα συμ­με­τά­σχει το συγκρό­τη­μα «Ναζίμ Χικ­μέτ» από την Τουρκία.

Προ­σκλή­σεις θα υπάρ­χουν στα γρα­φεία του ΠΑΜΕ και στα γρα­φεία των συνδικάτων.

Η συναυ­λία γίνε­ται στο πλαί­σιο αγω­νι­στι­κών πρω­το­βου­λιών και εκδη­λώ­σε­ων σε χώρους δου­λειάς και σε γει­το­νιές, που ανα­λαμ­βά­νουν Εργα­τι­κά Κέντρα, Ομο­σπον­δί­ες, Συν­δι­κά­τα και συν­δι­κα­λι­στές ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και την επί­θε­ση που δέχε­ται η εργα­τι­κή τάξη στα δικαιώ­μα­τά της, στη ζωή της.

  • Συμ­με­τέ­χο­ντας στη συναυ­λία του ΠΑΜΕ, το Εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κέντρο Λαυ­ρί­ου, δρο­μο­λο­γεί πούλ­μαν για την μετα­κί­νη­ση, που θα ανα­χω­ρή­σει στις 15 μ.μ., από το Άγαλ­μα Μεταλ­λω­ρύ­χων.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο