Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ: Συγκέντρωση ενάντια στην κατάσχεση του σπιτιού της δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού

Σε συγκέ­ντρω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης καλεί το ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ την Παρα­σκευή 1 Ιού­λη, στις 9 π.μ. ενά­ντια στην κατά­σχε­ση του σπι­τιού της χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χου δημο­σιο­γρά­φου Ιωάν­νας Κολο­βού, έξω από το σπί­τι της, Αβύ­δου 146–148 Ιλίσια.

Όπως ανα­φέ­ρει το ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ, «καμιά καταγ­γε­λία δεν είναι αρκε­τή, καμιά έκκλη­ση στα φιλάν­θρω­πα αισθή­μα­τα δεν μπο­ρεί να βάλει φρέ­νο στις παρα­σι­τι­κές λει­τουρ­γί­ες του χρη­μα­τι­στι­κού κεφα­λαί­ου που λει­τουρ­γεί μέσα στο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα σαν μοχλός συγκέ­ντρω­σης και ανα­δια­νο­μής πλού­του υπέρ των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, τσα­κί­ζο­ντας αδιά­κρι­τα τους εργα­ζό­με­νους, τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα, τα πιο αδύ­να­μα μέλη της κοινωνίας.

Τώρα είναι η ώρα της οργα­νω­μέ­νης εργα­τι­κής και λαϊ­κής παρέμ­βα­σης και δρά­σης για την υπε­ρά­σπι­ση από κατά­σχε­ση και πλει­στη­ρια­σμό στο σπί­τι της συνα­δέλ­φισ­σας Ιωάν­νας Κολο­βού, αλλά και κάθε σπι­τιού που κιν­δυ­νεύ­ει, οποιασ­δή­πο­τε λαϊ­κής οικογένειας.

Σε αυτό το καθή­κον πρέ­πει να αντα­πο­κρι­θούν τα ΔΣ των Ενώ­σε­ων και πρώ­τα-πρώ­τα της ΕΣΗΕΑ».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο