Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ Τύπου: ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ! ΟΥΤΕ ΓΗ, ΟΥΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ !

Ολοι στο συλλαλητήριο των Συνδικάτων την Τρίτη 17 Απρίλη στο Σύνταγμα στις 7 μ.μ.

Συνα­δέλ­φισ­σες, συνάδελφοι
Οι ΗΠΑ, η Μ. Βρε­τα­νία και η Γαλ­λία, με τη στή­ρι­ξη και την ανο­χή των άλλων κρα­τών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ξεκί­νη­σαν ξημε­ρώ­μα­τα Σαβ­βά­του άλλη μια ιμπε­ρια­λι­στι­κή επί­θε­ση βομ­βαρ­δί­ζο­ντας το έδα­φος της Συρίας.

Προ­βάλ­λουν ως προ­σχή­μα­τα τα περί χρή­σης «χημι­κών όπλων», για να συγκα­λύ­ψουν τον πραγ­μα­τι­κό τους σκο­πό, που δεν είναι άλλος από τον έλεγ­χο των πηγών και των δρό­μων της ενέρ­γειας και την γεω­στρα­τη­γι­κή υπε­ρο­χή στην περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου. Η κίνη­ση αυτή, φέρ­νει πιο κοντά τον κίν­δυ­νο ενός γενι­κευ­μέ­νου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, με απρό­βλε­πτες συνέ­πειες για τους λαούς της περιο­χής και όλου του κόσμου. Θα μεγα­λώ­σουν οι ροές των προ­σφύ­γων, για τους οποί­ους θα χύνο­νται τόνοι κρο­κο­δεί­λιων δακρύων.

Το ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ επι­ση­μαί­νει για άλλη μια φορά ότι ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος απο­τε­λεί τη διέ­ξο­δο των μονο­πω­λί­ων, απο­τέ­λε­σμα της τερά­στιας όξυν­σης των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών για μοι­ρα­σιές αγο­ρών, πηγών ενέρ­γειας και πρώ­των υλών, ελέγ­χου δρό­μων μετα­φο­ράς τους για να ανα­κάμ­ψει η κερ­δο­φο­ρία τους όταν αυτά τα ζητή­μα­τα δεν μπο­ρούν να διευ­θε­τη­θούν με συμ­βι­βα­σμούς στην περί­ο­δο της «ιμπε­ρια­λι­στι­κής ειρήνης».

Η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ επω­μί­ζε­ται τερά­στιες ευθύ­νες αφού συμ­με­τέ­χει στο έγκλη­μα. Συνε­χί­ζο­ντας την πολι­τι­κή των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, έχει μετα­τρέ­ψει τη χώρα σε Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό ορμη­τή­ριο, ανα­βαθ­μί­ζο­ντας και επε­κτεί­νο­ντας της βάσεις και τις διευ­κο­λύν­σεις των ιμπε­ρια­λι­στών στον αέρα, το νερό και το έδα­φος της Ελλη­νι­κής επι­κρά­τειας. Απο­τε­λεί τερά­στια κοροϊ­δία ο ισχυ­ρι­σμός ότι μ’ αυτόν τον τρό­πο θωρα­κί­ζο­νται τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, αφού η όξυν­ση της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας και προ­κλη­τι­κό­τη­τας απο­τε­λεί κομ­μά­τι των συνο­λι­κό­τε­ρων εξε­λί­ξε­ων στην περιο­χή με τις ευλο­γί­ες ή την ανο­χή των ΝΑΤΟϊ­κών. Η αλή­θεια είναι ότι με το ιδε­ο­λό­γη­μα της «γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης» βάζουν τη χώρα και το λαό μας στον κίν­δυ­νο εμπλο­κής σε γενι­κευ­μέ­νο ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, για λογα­ρια­σμό του ελλη­νι­κού κεφα­λαί­ου, που διεκ­δι­κεί συμ­με­το­χή στη μοι­ρα­σιά της λεί­ας και των αγορών.

Συνα­δέλ­φισ­σες, συνάδελφοι

Για εμάς τους εργα­ζό­με­νους στα ΜΜΕ, τώρα απαι­τεί­ται ξεσηκωμός!!
Εχου­με χρέ­ος να ανα­δεί­ξου­με με τη στά­ση και τη δρά­ση μας σε κάθε τόπο δου­λειάς και στον κλά­δο την απαί­τη­ση μας για το στα­μά­τη­μα των επεμ­βά­σε­ων και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων, για να μην χρη­σι­μο­ποιεί­ται η Ελλά­δα ως πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο. Αρκε­τά πλη­ρώ­σα­με και πλη­ρώ­νου­με για να ανα­κάμ­ψουν τα κέρ­δη του κεφαλαίου.

Τώρα χρειά­ζε­ται να δυνα­μώ­σει ο αγώνας :

  • Να στα­μα­τή­σει η ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στη Συρία
  • Καμιά συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στους στους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς και Ευρω­ε­νω­σια­κούς σχεδιασμούς.
  • Να κλεί­σει τώρα η Βάση της Σού­δας και όλες οι άλλες βάσεις.
  • Να μην δίνε­ται καμ­μιά διευ­κό­λυν­ση σε γη, θάλασ­σα και αέρα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων, ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ευρωστρατού.
  • Να στα­μα­τή­σει η δρά­ση των Ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων έξω από τα σύνο­ρα, να επι­στρέ­ψουν πίσω όλοι οι στρατευμένοι.
  • Εξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τις θάλασ­σές μας.
  • Απο­δέ­σμευ­ση από ΝΑΤΟ και ΕΕ.
  • Καμιά αλλα­γή συνό­ρων και συν­θη­κών που τα κατοχυρώνουν.
  • Ενά­ντια στον εθνι­κι­σμό, στο ρατσι­σμό, στο σοβινισμό.
  • Απο­μο­νώ­νου­με την εγκλη­μα­τι­κή, ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή από κάθε τόπο δου­λειάς, τον κλά­δο, τις γειτονιές.

Οι λαοί δεν έχουν να χωρί­σουν τίπο­τα. Με την αλλη­λεγ­γύη και την κοι­νή τους πάλη να ορθώ­σουν τεί­χος στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών, να βάλουν στο στό­χα­στρο το σάπιο σύστη­μα που γεν­νά φτώ­χεια, κρί­σεις, πολέμους».
Αθή­να, 14 Απρί­λη 2018

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο