Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ Τύπου & ΜΜΕ: Καταγγέλλει την εκδικητική απόλυση εργαζομένου από την εργοδοσία του «alfavita.gr»

Την εργο­δο­σία του «alfavita.gr» που προ­χώ­ρη­σε σε εκδι­κη­τι­κή από­λυ­ση εργα­ζό­με­νου με πρό­σχη­μα τη μη ανα­νέ­ω­ση της σύμ­βα­σης, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή του το ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ. 

Ανα­λυ­τι­κά η ανακοίνωση:

«Το ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ καταγ­γέλ­λει την εργο­δο­σία του ”alfavita.gr” για εκδι­κη­τι­κή από­λυ­ση συνα­δέλ­φου με πρό­σχη­μα την μη ανα­νέ­ω­ση της σύμβασης.

Η από­λυ­ση έρχε­ται σαν απά­ντη­ση της εργο­δο­σί­ας στην άρνη­ση των εργα­ζο­μέ­νων να δεχτούν το κόψι­μο της πλη­ρω­μής των Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κων και στην επι­βο­λή της εντα­τι­κο­ποί­η­σης στη δουλειά.

Η ανυ­πο­χώ­ρη­τη στά­ση των εργα­ζο­μέ­νων οδή­γη­σε στην μερι­κή ικα­νο­ποί­η­ση των αιτη­μά­των τους για πλη­ρω­μή των Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κων με τις προ­βλε­πό­με­νες προ­σαυ­ξή­σεις και ρεπό και την έντα­ξη όλων των συνα­δέλ­φων στον ΕΔΟΕΑΠ.

Η εργο­δο­σία παρα­μέ­νει στη θέση της για την από­λυ­ση της συνα­δέλ­φισ­σας με φανε­ρό στό­χο να σπά­σει τις δια­θέ­σεις των εργα­ζό­με­νων ώστε να μην συνε­χί­σουν να διεκ­δι­κούν συλ­λο­γι­κά και οργανωμένα.

Για άλλη μια φορά οι εργο­δό­τες αξιο­ποιούν ολό­κλη­ρο το αντερ­γα­τι­κό οπλο­στά­σιο των κυβερ­νή­σε­ων ΠΑΣΟΚ — ΣΥΡΙΖΑ- ΝΔ, που απο­γειώ­νει την ασυ­δο­σία των αφεντικών.

Αξιο­ποιούν επί­σης την απρο­θυ­μία του κυβερ­νη­τι­κού- εργο­δο­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού, ιδιαί­τε­ρα της πλειο­ψη­φί­ας του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ να οργα­νώ­σει διεκ­δι­κη­τι­κούς αγώ­νες για την υπε­ρά­σπι­ση της ζωής και δου­λειάς των εργαζόμενων.

Ξεκα­θα­ρί­ζου­με πως θα μας βρί­σκουν απέ­να­ντί τους! Η ελπί­δα βρί­σκε­ται στον οργα­νω­μέ­νο, συλ­λο­γι­κό αγώ­να με αιτή­μα­τα που αντα­πο­κρί­νο­νται στις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας.

Το ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ χαι­ρε­τί­ζει την απο­φα­σι­στι­κή και συντο­νι­σμέ­νη δρά­ση των εργα­ζο­μέ­νων στο ”alfavita.gr”, τόσο για να στα­θούν αλλη­λέγ­γυοι στη συνα­δέλ­φισ­σα που απο­λύ­ε­ται όσο και για να διεκ­δι­κή­σουν τα δικαιώ­μα­τά τους. Τους καλού­με να συνε­χί­σουν ακό­μη πιο απο­φα­σι­στι­κά μέχρις ότου παρ­θεί πίσω η εκδι­κη­τι­κή από­λυ­ση. Να συνε­χί­σουν ώστε να μη δεχτούν την εντα­τι­κο­ποί­η­ση της δου­λειάς, αυτό επι­διώ­κει η εργο­δο­σία με εργα­λείο την “απο­δο­τι­κό­τη­τα” ώστε να δικαιο­λο­γεί απολύσεις.

Οι εργα­ζό­με­νοι στο ”alfavita.gr” δεν είναι μόνοι τους, οι δυνά­μεις του ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ στέ­κο­νται στο πλευ­ρό τους, εκφρά­ζο­ντας όχι μόνο την αλλη­λεγ­γύη τους, αλλά συμ­βάλ­λο­ντας στο δυνά­μω­μα του αγώ­να ώστε να νική­σουν, αλλά και στον αγώ­να για κάθε μικρό ή μεγά­λο δικαίωμα.

Οι εργα­ζό­με­νοι στα ΜΜΕ, δημο­σιο­γρά­φοι, τεχνι­κοί, φωτο­ρε­πόρ­τερ, διοι­κη­τι­κό προ­σω­πι­κό πρέ­πει σε κάθε χώρο δου­λειάς με αλλη­λεγ­γύη και οργά­νω­ση του αγώ­να να σηκώ­σου­με κεφά­λι, να διεκδικήσουμε :

Καμιά μεί­ω­ση των θέσε­ων εργα­σί­ας, καμιά απόλυση 

Υπο­γρα­φή κλα­δι­κών ΣΣΕ με αυξή­σεις που να καλύ­πτουν τις απώ­λειες, πάνω από το ύψος του πλη­θω­ρι­σμού και με υπο­χρε­ω­τι­κή εφαρμογή.

Κατάρ­γη­ση των ατο­μι­κών συμ­βά­σε­ων εργα­σί­ας, και όλων των ευέ­λι­κτων εργα­σια­κών σχέ­σε­ων, των συμ­βά­σε­ων ορι­σμέ­νου χρό­νου, της εργα­σί­ας με μπλο­κά­κι, της τηλερ­γα­σί­ας κλπ.

Την πλη­ρω­μή υπε­ρω­ριών και νυχτερινών.

Κατάρ­γη­ση όλων των νόμων που περιο­ρί­ζουν και φιμώ­νουν τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δράση».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο