Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Όλες και όλοι στην απεργία στις 2 Οκτώβρη και στις απεργιακές συγκεντρώσεις! Στην Αθήνα, στα Προπύλαια, στις 10.30 πμ.

🔊 📢

📍 «Όλες και όλοι στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 2 Οκτώ­βρη και στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις σε όλες τις πόλεις! Στην Αθή­να, στα Προ­πύ­λαια, στις 10.30 π.μ.», τονί­ζει το ΠΑΜΕ σε ανα­κοί­νω­σή του, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας: «Κάτω τα χέρια από τα Συν­δι­κά­τα! Διεκ­δι­κού­με σύγ­χρο­νους όρους δου­λειάς και αμοι­βής, ζωής με δικαιώ­μα­τα! Όλοι στον αγώ­να, όλοι στην απερ­γία!»📌

Στην ανα­κοί­νω­σή του το ΠΑΜΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

📍 «Η μαζι­κή συμ­με­το­χή εργα­ζο­μέ­νων σε δημό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα, στην απερ­γία και τις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις στις 24 Σεπτέμ­βρη, έδω­σε την κατεύ­θυν­ση της συνέ­χι­σης και της κλι­μά­κω­σης του αγώ­να. Να απα­ντή­σου­με στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης με το όπλο μας και την ίδια μορ­φή πάλης που θέλουν να καταρ­γή­σουν, δηλα­δή με τα συν­δι­κά­τα μας και την απεργία.

Το πολυ­νο­μο­σχέ­διο με τον ψευ­δε­πί­γρα­φο τίτλο “ανά­πτυ­ξη παντού” είναι νομο­σχέ­διο-σκού­πα για τους μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων και τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευ­θε­ρί­ες. Δίνει γη και ύδωρ στους επεν­δυ­τές και γκρε­μί­ζει όσα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα έμει­ναν όρθια με σκλη­ρό αγώ­να, στην περί­ο­δο της κρί­σης, με παράλ­λη­λο τσά­κι­σμα στα συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα. Είναι φανε­ρή πλέ­ον η επι­χεί­ρη­ση να μπει στο γύψο το συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, η συλ­λο­γι­κή οργά­νω­ση και διεκ­δί­κη­ση των εργαζομένων.

Η ανάπτυξή τους γκρεμίζει ότι άφησε όρθιο η κρίση τους!
Όλοι στον αγώνα!

Μετά από 10 χρό­νια κρί­σης και τριών μνη­μο­νί­ων, που σαν οδο­στρω­τή­ρας πέρα­σαν πάνω από τις ζωές μας και μας ανά­γκα­σαν να πλη­ρώ­σου­με την κρί­ση τους, έρχο­νται τώρα να μας χρε­ώ­σουν εκ νέου την ανά­πτυ­ξή τους.

Συγκε­κρι­μέ­να το νομο­σχέ­διο προβλέπει:

  • Το ορι­στι­κό εντα­φια­σμό των κλα­δι­κών συμ­βά­σε­ων. Για την όποια επέ­κτα­σή τους, προ­στί­θε­ται και ο όρος να υπάρ­χει “τεκ­μη­ρί­ω­ση των επι­πτώ­σε­ων στην αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα του κλά­δου”. Αυτό σημαί­νει νέα συμπί­ε­ση των μισθών.
  • Την ενί­σχυ­ση ξανά των ενώ­σε­ων προ­σώ­πων, που η σύμ­βα­ση που θα υπο­γρά­φουν θα υπε­ρι­σχύ­ει της κλα­δι­κής. Να θυμί­σου­με ότι πάνω από 1.500 τέτοιες ενώ­σεις στή­θη­καν από τους εργο­δό­τες τα έτη 2012 — 2013, για να κατε­βά­σουν τους μισθούς στο ύψος του κατώ­τε­ρου και τα 586 ευρώ.
  • Τοπι­κές κλα­δι­κές συμ­βά­σεις που θα υπε­ρι­σχύ­ουν ένα­ντι κλα­δι­κών συμ­βά­σε­ων. Δηλα­δή, ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη μεί­ω­ση των ήδη συμπιε­σμέ­νων άθλιων μισθών. Ο μέσος μισθός είχε επί­ση­μα μειω­θεί πάνω από 25%, τώρα θέλουν να τον πάνε ακό­μα παρακάτω!
  • Την θέσπι­ση “ηλε­κτρο­νι­κού μητρώ­ου” και καθιέ­ρω­ση της ηλε­κτρο­νι­κής ψηφο­φο­ρί­ας για τις γενι­κές συνε­λεύ­σεις και απεργίες.
  • Κατάρ­γη­ση και του ελά­χι­στου δικαιώ­μα­τος για μονο­με­ρή προ­σφυ­γή στον ΟΜΕΔ.
  • Συνυ­πευ­θυ­νό­τη­τα του εργα­ζό­με­νου για τη μη κατα­βο­λή ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών από τον εργο­δό­τη, με απο­τέ­λε­σμα τη μη ανα­γνώ­ρι­ση των ενσήμων!
  • Υπο­νο­μεύ­ει την πλη­ρω­μή της υπε­ρω­ρια­κής απα­σχό­λη­σης με το πλα­φόν 12% που βάζει δήθεν για κατα­πο­λέ­μη­ση της μερι­κής απασχόλησης.
  • Ορί­ζει τον υπουρ­γό Εργα­σί­ας ως “ανώ­τα­το άρχο­ντα”, για να παρεμ­βαί­νει όπο­τε αυτός νομί­ζει στα συν­δι­κα­λι­στι­κά μας δικαιώ­μα­τα. Δηλα­δή, ο Γ. Βρού­τσης, ο γνω­στός υπουρ­γός Εργα­σί­ας, με τις γνω­στές αντερ­γα­τι­κές περ­γα­μη­νές από την προη­γού­με­νη θητεία του, θα υπερ­βαί­νει των κατα­στα­τι­κών των σωμα­τεί­ων, τις συλ­λο­γι­κές απο­φά­σεις τους για αγω­νι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, για απερ­γί­ες. Θα μας φακε­λώ­νει όπως νομί­ζει, θα δίνει τα στοι­χεία των συν­δι­κά­των όταν θέλει, θα απα­γο­ρεύ­ει με εμπό­δια τη συλ­λο­γι­κή δρά­ση και τη λήψη αγω­νι­στι­κών απο­φά­σε­ων, θα μετα­τρέ­πει εν ολί­γοις τα κατα­στα­τι­κά των σωμα­τεί­ων σε “κου­ρε­λό­χαρ­τα”.
  • Θεσπί­ζει ηλε­κτρο­νι­κό μητρώο και καθιε­ρώ­νει ηλε­κτρο­νι­κή ψηφο­φο­ρία και με υπουρ­γι­κές απο­φά­σεις θα καθο­ρί­ζο­νται οι “λεπτο­μέ­ρειες”, που μόνο τέτοιες δεν είναι. Δηλα­δή, κάθε θέμα σχε­τι­κά με τη δημιουρ­γία του Μητρώ­ου και τι στοι­χεία θα περι­λαμ­βά­νει, τη δημο­σιό­τη­τα αυτών των στοι­χεί­ων, κάθε τεχνι­κή λεπτο­μέ­ρεια, τη δια­σπο­ρά αυτών των πλη­ρο­φο­ριών, τους όρους προ­στα­σί­ας αυτών των ευαί­σθη­των δεδομένων.

 

Πήραν “φόρα” από τον απερ­γο­κτό­νο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και το αντερ­γα­τι­κό του πλαί­σιο και νομί­ζουν ότι θα σαρώ­σουν τα πάντα. 

📍 Η ανάπτυξή τους τσακίζει τη ζωή μας, οργάνωση και αγώνας η απάντησή μας!

Απέ­να­ντι στους εργα­ζό­με­νους έχει συγκρο­τη­θεί ένα μαύ­ρο μέτω­πο κυβέρ­νη­σης — υπουρ­γεί­ου εργα­σί­ας — εργο­δο­τι­κών ενώ­σε­ων και των γνω­στών εργα­το­πα­τέ­ρων στη ΓΣΕΕ για να περά­σουν αυτά τα μέτρα χωρίς ουσια­στι­κή ενη­μέ­ρω­ση των εργα­ζο­μέ­νων, χωρίς αντιστάσεις.

Η ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ, ανοι­χτά και ξεδιά­ντρο­πα παί­ζει το ρόλο της στην υπη­ρε­σία της κυβέρ­νη­σης, του ΣΕΒ και των άλλων εργο­δο­τι­κών ενώ­σε­ων. Είναι οι σύγ­χρο­νοι “Εφιάλ­τες” του εργα­τι­κού — συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, κάνουν τα αδύ­να­τα — δυνα­τά για να σπεί­ρουν σύγ­χυ­ση, μοι­ρο­λα­τρία, να απο­δυ­να­μώ­σουν την απά­ντη­ση και την ενη­μέ­ρω­ση των εργαζομένων.

Οι εργα­ζό­με­νοι τους έχουν κατα­λά­βει, γι’ αυτό και είναι πλή­ρως απα­ξιω­μέ­νοι. Βρί­σκο­νται μακριά από τις ανά­γκες των εργα­ζο­μέ­νων στους χώρους δου­λειάς, στα­θε­ροί από­ντες από τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα και τις κινη­το­ποι­ή­σεις. Δεν πρέ­πει να τους επι­τρέ­ψου­με να απα­ξιώ­σουν τα συν­δι­κά­τα, το μεγά­λο όπλο της συλ­λο­γι­κής οργά­νω­σης και πάλης των εργα­ζο­μέ­νων το οποίο χτυ­πιέ­ται και με το πολυνομοσχέδιο.

📍 Κάτω τα χέρια από τα Συνδικάτα!
📍 Διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, ζωής με δικαιώματα!
📍 Όλοι στον αγώνα, όλοι στην απεργία!
📍 Όλες και όλοι στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 2 Οκτώβρη και στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις!
📍 Στην Αθήνα, στα Προπύλαια, στις 10.30 πμ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο