Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Όλοι στην απεργία την 1η Μάη, η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία!

Αστοί παπα­γα­λά­κια κλπ. “πρό­θυ­μοι” κρώ­ζουν από και­ρό: «Πρω­το­μα­γιά 2024 _ Άλλα­ξε ημε­ρο­μη­νία η “αργία”». Με τη Μεγά­λη Τετάρ­τη συμπί­πτει φέτος και γι αυτό, μετα­τέ­θη­κε για την Τρί­τη 7 Μαΐ­ου 2024.
Η από­φα­ση για τη μετά­θε­ση την Τρί­τη του Πάσχα ελή­φθη, προ­κει­μέ­νου να μην δια­τα­ρα­χθεί η οικο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα της αγο­ράς σε μία περί­ο­δο σημα­ντι­κή για το εμπό­ριο και τους κατα­να­λω­τές” Η υπουρ­γός Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, Δόμνα Μιχαη­λί­δου, δήλω­σε: “Η κυβέρ­νη­ση τιμά την επέ­τειο της Εργα­τι­κής Πρω­το­μα­γιάς και τους εργα­ζό­με­νους _ Οι πολι­τι­κές μας το επι­βε­βαιώ­νουν bla –μπλα _ bla –μπλα _ bla –μπλα –κρα –κρα …  Η περαι­τέ­ρω βελ­τί­ω­ση των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων και των μισθών των εργα­ζο­μέ­νων απο­τε­λούν βασι­κό πυλώ­να της πολι­τι­κής μας”. Σε ανα­βρα­σμό χιλιά­δες ταξι­διώ­τες που θα περά­σουν το Πάσχα σε κάποιο νησιω­τι­κό προ­ο­ρι­σμό, αφού η ΠΝΟ δεν έχει εκδώ­σει κάποια επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση για την ημέ­ρα που θα κρα­τή­σει δεμέ­να τα πλοία στα λιμά­νια. Το θέμα έχει προ­κύ­ψει εξαι­τί­ας της μετα­φο­ράς της Πρωτομαγιάς

1η Μάη _10.30 πμ., 
στο Σύνταγμα
η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην απερ­γία της Πρω­το­μα­γιάς και τις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις των συν­δι­κά­των σε όλη την Ελλά­δα καλεί το ΠΑΜΕ με ανα­κοί­νω­σή του, προ­βάλ­λο­ντας ως αιχ­μή αιτή­μα­τα για καλύ­τε­ρους όρους δου­λειάς και ζωής, την απε­μπλο­κή της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, την αλλη­λεγ­γύη στον λαό της Παλαιστίνης.

Στην Αθή­να η συγκέ­ντρω­ση θα γίνει στις 10.30 το πρωί, στο Σύνταγ­μα _
Θα ακο­λου­θή­σουν ανα­κοι­νώ­σεις για τις υπό­λοι­πες πόλειςΠΑΜΕ PAME logo full

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση του ΠΑΜΕ έχει ως εξής:

«130 χρό­νια από την Πρω­το­μα­γιά της Αθή­νας και τη διεκ­δί­κη­ση του 8ωρου ως ώρι­μης ανά­γκης από τότε, βρι­σκό­μα­στε αντι­μέ­τω­ποι με τις Οδη­γί­ες της ΕΕ και την αντί­στοι­χη αντερ­γα­τι­κή νομο­θε­σία που όλες οι κυβερ­νή­σεις και η σημε­ρι­νή έχουν περά­σει, για να καταρ­γη­θεί το 8ωρο, να γίνει λάστι­χο ο εργά­σι­μος χρό­νος, να καθιε­ρω­θεί η 13ωρη, η 6ήμερη και 7ήμερη δου­λειά. Νόμοι και Οδη­γί­ες που βρή­καν και βρί­σκουν τη στή­ρι­ξη των εργο­δο­τι­κών συν­δι­κα­λι­στών, που υπη­ρε­τούν το κεφά­λαιο και την πολι­τι­κή των αστι­κών κομμάτων.

80 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση των 200 κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, η φετι­νή Πρω­το­μα­γιά βρί­σκει την εργα­τι­κή τάξη αντι­μέ­τω­πη με την ολο­μέ­τω­πη επί­θε­ση της ΕΕ, των αστι­κών κρα­τών και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων απέ­να­ντι σε όλους όσοι αγω­νί­ζο­νται για το δίκιο των εργα­τών, με τη βρώ­μι­κη εξί­σω­ση φασι­σμού — κομμουνισμού.

Από το Σικά­γο του 1886 έως την Πρω­το­μα­γιά της Αθή­νας του 1894, από τον Μάη του 1936 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη έως την Πρω­το­μα­γιά του 1944 με την ηρω­ι­κή θυσία των 200 κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, η εργα­τι­κή τάξη έχει γρά­ψει με το ανε­ξί­τη­λο μελά­νι του αίμα­τός της τις πιο λαμπρές σελί­δες του ταξι­κού αγώ­να, της οργα­νω­μέ­νης πάλης και της διεκ­δί­κη­σης, που καμιά κρα­τι­κή και εργο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία και κατα­στο­λή δεν μπο­ρεί να σταματήσει.

Σημα­το­δο­τεί τον αγώ­να των εργα­τών, απέ­να­ντι στους κεφα­λαιο­κρά­τες εκμε­ταλ­λευ­τές τους, για τη διεκ­δί­κη­ση καλύ­τε­ρων όρων δου­λειάς και ζωής αλλά και για να ανοί­ξει ο δρό­μος για την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο, για την ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής βαρβαρότητας.

Η Πρω­το­μα­γιά δεν είναι αργία, είναι Απερ­γία! Και έτσι αγω­νι­στι­κά θα τιμη­θεί από όλα τα συν­δι­κά­τα της χώρας μας

Οι απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στις 28 Φλε­βά­ρη και στις 17 Απρί­λη, κόντρα στην προ­σπά­θεια των ηγε­σιών της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, των παρα­τά­ξε­ων της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ/ Νέας Αρι­στε­ράς που πολέ­μη­σαν αυτές τις απερ­γί­ες, προ­σπά­θη­σαν να τις απο­δυ­να­μώ­σουν και να τις υπο­νο­μεύ­σουν, έδω­σαν το μήνυ­μα της εργα­τι­κής τάξης ότι απέ­να­ντι στα κέρ­δη των καπι­τα­λι­στών προ­τάσ­σει τη ζωή της!

Αυτή είναι η “πρό­ο­δος” των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και του πολι­τι­κού τους προ­σω­πι­κού, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των άλλων λυκο­συμ­μα­χιών της αστι­κής τάξης:

Ένταση της εκμετάλλευσης και πόλεμος!

75 χρό­νια από την ίδρυ­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής δολο­φο­νι­κής μηχα­νής του ΝΑΤΟ και 25 χρό­νια από τον δια­με­λι­σμό της Γιου­γκο­σλα­βί­ας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, οι εργα­ζό­με­νοι και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα βιώ­νουν τις συνέ­πειες της έντα­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και συγκρού­σε­ων στην Ουκρα­νία και στη Μέση Ανα­το­λή. Βιώ­νουν τις συνέ­πειες της όλο και βαθύ­τε­ρης εμπλο­κής της Ελλά­δας στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό αυτό γαϊ­τα­νά­κι, της όλο και πιο ισχυ­ρής πρόσ­δε­σης με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, προς όφε­λος των εφο­πλι­στών, των βιο­μη­χά­νων, των επι­χει­ρη­μα­τιών και των συμ­φε­ρό­ντων τους στην περιοχή.

Την ίδια περί­ο­δο, στη χώρα μας οι εργα­ζό­με­νοι βιώ­νουν τη φτώ­χεια και την εκμε­τάλ­λευ­ση, ανα­γκά­ζο­νται να ζουν με μισθούς μειω­μέ­νους κατά 25% σε σχέ­ση με το 2010, με την ακρί­βεια να έχει κάνει βασι­κά αγα­θά επι­βί­ω­σης απλη­σί­α­στα. Οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι κατα­γρά­φουν κέρ­δη ρεκόρ, στη­ρι­ζό­με­νοι στα τσα­κι­σμέ­να δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, στις ελλεί­ψεις μέτρων υγεί­ας και ασφά­λειας στους χώρους δου­λειάς που έχουν οδη­γή­σει σε εκα­το­ντά­δες νεκρούς συνα­δέλ­φους μας. Αυτός είναι άλλω­στε ο βασι­κός όρος για να εκτα­μιεύ­ο­νται τα τερά­στια ποσά του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης από τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, όταν ο λαός μας ανα­γκά­ζε­ται να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέ­πη για να έχει ακό­μα και για­τρό στα απο­γευ­μα­τι­νά χειρουργεία.

Αυτή η πολι­τι­κή που υλο­ποιεί­ται σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι η αιτία που μαζι­κά οι εργα­ζό­με­νοι βγαί­νουν στους δρό­μους και αγω­νί­ζο­νται για τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες τους. Είναι αγώ­νες ελπι­δο­φό­ροι, δεί­χνουν την τερά­στια δύνα­μη της οργα­νω­μέ­νης εργα­τι­κής τάξης, φωτί­ζουν τον δρό­μο της προ­ο­πτι­κής ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή εκμετάλλευση.pame logo

Συνε­χί­ζου­με ακό­μα πιο απο­φα­σι­στι­κά για:

  • Τη διεκ­δί­κη­ση καλύ­τε­ρων όρων δου­λειάς και ζωής, για ΣΣΕ με αυξή­σεις στους μισθούς και διεύ­ρυν­ση δικαιωμάτων.
  • Την άμε­ση κατάρ­γη­ση των αντερ­γα­τι­κών νόμων που τσα­κί­ζουν το 8ωρο και ποι­νι­κο­ποιούν τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση, απα­γο­ρεύ­ουν το δικαί­ω­μα στην απερ­γία. Παλεύ­ου­με για 7ωρο — 5ήμερο — 35ωρο, όπως επι­τρέ­πουν η ανά­πτυ­ξη της επι­στή­μης και της τεχνολογίας.
  • Άμε­σα μέτρα ενά­ντια στην ακρίβεια.
  • Άμε­σα μέτρα για την υγεία και την ασφά­λεια των εργα­ζο­μέ­νων στην εργασία.
  • Απε­μπλο­κή από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τις πολε­μι­κές συγκρούσεις.
  • Αλλη­λεγ­γύη στον λαό της Παλαι­στί­νης, στον δίκαιο και σκλη­ρό αγώ­να που δίνει απέ­να­ντι στο κρά­τος — δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, που τον σφα­γιά­ζει με τις πλά­τες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Για την εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο, η Πρωτομαγιά αποτελεί τον φάρο της ανειρήνευτης ταξικής πάλης. Δεν θα περάσει η προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ να καταργήσει την απεργία της Πρωτομαγιάς, βασισμένη σε νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και να την μετατρέψει σε εορταστική αργία.

Οι αγώ­νες μας πρέ­πει να συνε­χι­στούν και να δυναμώσουν.

ΟΛΟΙ στην απερ­γία της Πρω­το­μα­γιάς και στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις των συν­δι­κά­των σε όλη την Ελλάδα.

Στην Αθή­να, 10.30 το πρωί στο Σύνταγμα».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο