Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Όλοι στους δρόμους, όλοι στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 10 Σεπτέμβρη (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Σει­ρά παρεμ­βά­σε­ων έγι­ναν στην διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης τύπου που έδω­σε το ΠΑΜΕ, το από­γευ­μα της Πέμ­πτης έξω από το εργο­στά­σιο της επι­χεί­ρη­σης «Μαλα­μα­τί­να» στο Καλο­χώ­ρι Θεσ­σα­λο­νί­κης, με τους ομι­λη­τές να απευ­θύ­νουν κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στο συλ­λα­λη­τή­ριο του ΠΑΜΕ και των εργα­τι­κών συν­δι­κά­των στη ΔΕΘ το Σάβ­βα­το 10 Σεπτέμ­βρη στις 6 μ.μ., στην πλα­τεία ΧΑΝΘ.

Η ζωή μας δεν μπαίνει σε vouchers και pass, τόνισαν, καλώντας σε οργάνωση και αγώνα για ζωή με δικαιώματα

Στην διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης Τύπου παρου­σιά­στη­καν το σχέ­διο και το πλαί­σιο πάλης για να απα­ντή­σει η εργα­τι­κή τάξη στην επί­θε­ση που δέχε­ται, ενώ εκ μέρους της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ, η εισή­γη­ση έγι­νε από τον Γιώρ­γο Πέρ­ρο.

Ο Γιάν­νης Φραγ­γί­δης, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων στη «Μαλα­μα­τί­να» εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­ση για την μέχρι τώρα στή­ρι­ξη του αγώ­να που δίνουν οι απερ­γοί της «Μαλα­μα­τί­να» και χαρα­κτή­ρι­σε «ιδιαί­τε­ρη τιμή να επι­λε­γεί ο χώρος της απερ­γί­ας για την συνέ­ντευ­ξη τύπου του ΠΑΜΕ ενό­ψει της ΔΕΘ».

Ανα­φέρ­θη­κε στον αντερ­γα­τι­κό οδο­στρω­τή­ρα που τσα­κί­ζει τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων σε όλη τη χώρα και ιδιαί­τε­ρα στην επί­θε­ση που βιώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι στη «Μαλα­μα­τί­να» με την προ­σπά­θεια εφαρ­μο­γής του νόμου Χατζη­δά­κη αλλά και την αλα­ζο­νεία της νέας ιδιο­κτη­σί­ας που όπως είπε «πηγά­ζει επι­πλέ­ον από την συγ­γε­νι­κή σχέ­ση με κυβερ­νη­τι­κούς παράγοντες».

Παρου­σί­α­σε το ιστο­ρι­κό της επί­θε­σης της εργο­δο­σί­ας και την χρη­σι­μο­ποί­η­ση των κατα­σταλ­τι­κών μηχα­νι­σμών στην προ­σπά­θεια να σπά­σει η απερ­γία και να μπει στο εργο­στά­σιο ο απερ­γο­σπα­στι­κός μηχα­νι­σμός. Σημεί­ω­σε ότι η αστυ­νο­μία «εδώ και 8 μέρες έχει στρα­το­πε­δεύ­σει μέσα στο εργο­στά­σιο και τη γύρω περιο­χή και χτυ­πά 24ωρη υπη­ρε­σία, λει­τουρ­γώ­ντας ως ιδιω­τι­κή εται­ρία φύλαξης».

Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στην αλλη­λεγ­γύη που έδει­ξε το ΠΑΜΕ και τα σωμα­τεία που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ, λέγο­ντας ότι «από την αρχή είναι στον υψη­λό­τε­ρο βαθ­μό. Δεν βρί­σκο­νται εδώ για φωτο­γρα­φί­ες κάδρου, αλλά εκφρά­ζουν την ουσία της λέξης αλληλεγγύη».

Και δήλω­σε ότι ο αγώ­νας των απερ­γών θα συνε­χι­στεί μέχρι την τελι­κή δικαί­ω­ση, που θα είναι να παρ­θούν πίσω οι απο­λύ­σεις και να υπο­γρά­ψουν ΣΣΕ, πετώ­ντας στο καλά­θι των αχρή­στων το νόμο Χατζηδάκη.

Ο Κώστας Τζέλ­λας, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της Πανελ­λα­δι­κής Επι­τρο­πής των Μπλό­κων, απευ­θυ­νό­με­νος προς τους απερ­γούς της «Μαλα­μα­τί­να» είπε ότι και οι αγρό­τες γνω­ρί­ζουν από αστυ­νο­μι­κή κατα­στο­λή και βία, όπως επί­σης γνω­ρί­ζουν ότι με την αλλη­λεγ­γύη των σωμα­τεί­ων κατά­φε­ραν να σπά­σουν τον τσα­μπου­κά των κυβερ­νή­σε­ων και να απο­σπά­σουν κατακτήσεις.

Παρου­σιά­ζο­ντας τα βασι­κά αιτή­μα­τα των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών ανέ­φε­ρε ότι διεκ­δι­κούν «κατώ­τε­ρες εγγυ­η­μέ­νες τιμές για όλα τα αγρο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα που να καλύ­πτουν το κόστος παρα­γω­γής και συνά­μα να μας επι­τρέ­πει να ζού­με, όπως ζητούν οι εργα­ζό­με­νοι ΣΣΕ. Μεί­ω­ση του κόστους παρα­γω­γής και αυτό σημαί­νει αγρο­τι­κό αφο­ρο­λό­γη­το πετρέ­λαιο και αγρο­τι­κό ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα με κατάρ­γη­ση της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής και για τις καλ­λιέρ­γειες και για τα σπί­τια μας».

Παρου­σιά­ζο­ντας την κατά­στα­ση που βιώ­νουν οι αγρό­τες ανα­φέρ­θη­κε ειδι­κά στους φρου­το­πα­ρα­γω­γούς και τους κτη­νο­τρό­φους. «Οι τιμές είναι εξευ­τε­λι­στι­κές, κάτω του κόστους, μπαί­νουν μέσα οι αγρό­τες. Κυριο­λε­κτι­κά κόβουν τα δέν­δρα, εγκα­τα­λεί­πουν τις καλ­λιέρ­γειες, φεύ­γουν από τα χωριά τους. Οι κτη­νο­τρό­φοι σφά­ζουν τα κοπά­δια τους για­τί δεν μπο­ρούν να τα ταϊσουν.

Η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να πάρει τέτοια μέτρα άμε­σα ώστε οι κτη­νο­τρό­φοι να ταϊ­σουν τα κοπά­δια τους, οι αγρό­τες να μπο­ρέ­σουν να καλ­λιερ­γή­σουν και να μπο­ρού­με να ζήσου­με στα χωριά μας και να συνε­χί­σου­με να ζού­με από τη δου­λειά μας».

Επί­σης ανα­φέρ­θη­κε στο αίτη­μα για αλλα­γή του κανο­νι­σμού του ΕΛΓΑ ώστε να έχει δημό­σιο χαρα­κτή­ρα, να απο­ζη­μιώ­νει στο 100% των ζημιών, και στο 100% της παραγωγής.

Ο Γιάν­νης Πιπε­ρί­δης, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Μικρών και Αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων Εμπό­ρων Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΣΜΑΕΘ), ανα­φέρ­θη­κε στις αυξή­σεις φωτιά στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα λέγο­ντας ότι «ένας μικρός επαγ­γελ­μα­τία με το που βάζει το κλει­δί στο μαγα­ζί αυξά­νει το κόστος εργα­σί­ας του σε δυσθε­ώ­ρη­τα ύψη αν ανα­λο­γι­στού­με ότι αυτές οι αυξή­σεις συνο­δεύ­ο­νται με τα αυξη­μέ­να τιμο­λό­για στις πρώ­τες ύλες, στην θέρ­μαν­ση, στα έξο­δα του σπιτιού».

Ανα­φέρ­θη­κε ακό­μα στην επι­στρε­πτέα προ­κα­τα­βο­λή που η κυβέρ­νη­ση ζητά να επι­στρέ­ψουν, ενώ την ίδια ώρα «βλέ­που­με λου­κέ­τα σε μαγα­ζιά σε όλες τις συνοι­κί­ες ακό­μα και σε παρα­δο­σια­κούς κεντρι­κούς δρό­μους, (Δρα­γού­μη, Ερμού, Βενι­ζέ­λου, Εγνα­τία κ.α.). Το εισό­δη­μα μας το κατα­τρώ­νε μια σει­ρά από ”μνη­μο­νια­κά μέτρα”. Που ήρθαν και παρέ­μει­ναν, όπως το τέλος επι­τη­δεύ­μα­τος, η κατάρ­γη­ση του αφο­ρο­λό­γη­του ορί­ου, οι αυξή­σεις στους συντε­λε­στές του ΦΠΑ, η προ­κα­τα­βο­λή του φόρου εισο­δή­μα­τος στο 100% και τόσα άλλα».

Κάλε­σε τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους να πάρουν την κατά­στα­ση στα χέρια τους και να παλέ­ψουν. Να υπο­χρε­ώ­σουν «τις Κυβερ­νή­σεις να πάρουν πίσω όλα αυτά τα μέτρα που μας κάνουν το βίο αβίωτο».

Η Γεωρ­γία Τρια­ντα­φύλ­λου, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ, κάλε­σε να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας. «Ασπί­δα προ­στα­σί­ας από τα αδιέ­ξο­δα που καθη­με­ρι­νά αντι­με­τω­πί­ζου­με είναι η πάλη με κρι­τή­ριο της σύγ­χρο­νες κοι­νω­νι­κές ανά­γκες μας στην εργα­σία, στην υγεία, στη μόρ­φω­ση των παι­διών μας, στην προ­στα­σία της μητρό­τη­τας», είπε. Και πρό­σθε­σε ότι «με τη συμ­με­το­χή των γυναι­κών της βιο­πά­λης στον αγώ­να πολ­λα­πλα­σιά­ζου­με τη δύνα­μη της οργά­νω­σης, της αλληλεγγύης. (…)

Οι γυναί­κες του μόχθου βρι­σκό­μα­στε στο πλευ­ρό όλων των εργα­ζο­μέ­νων που αγω­νί­ζο­νται, όπως στη ”Μαλα­μα­τί­να”! Χτί­ζου­με τη δική μας ασπί­δα προ­στα­σί­ας σε κάθε αγω­νί­στρια και αγω­νι­στή που σηκώ­νει κεφά­λι και αγω­νί­ζε­ται, κόντρα στην μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία, κόντρα στους νόμους όλων των κυβερ­νή­σε­ων που την στη­ρί­ζουν και στις δυνά­μεις καταστολής».

Εκ μέρους του Μετώ­που Αγώ­να Σπου­δα­στών, ο Κώστας Πυρ­πα­σό­που­λος, πρό­ε­δρος του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Φυσι­κού του ΑΠΘ, είπε ότι «η πάλη ενά­ντια στις απο­λύ­σεις, για την υπο­γρα­φή συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων εργα­σί­ας αφο­ρά και το δικό μας μέλ­λον. Ο αγώ­νας των φοι­τη­τών για ολο­κλη­ρω­μέ­νη μόρ­φω­ση και δωρε­άν σπου­δές αφο­ρά το μέλ­λον των παι­διών σας!»

Πρό­σθε­σε ότι «ο βαρύς χει­μώ­νας ξεκι­νά­ει τελι­κά απ’ τον Σεπτέμ­βρη με χιλιά­δες οικο­γέ­νειες πρω­το­ε­τών αλλά και φοι­τη­τών μεγα­λύ­τε­ρων ετών να αδυ­να­τούν να βρουν ένα αξιο­πρε­πές κατά­λυ­μα για τον γιο ή την κόρη τους. Οι τιμές των ενοι­κί­ων έχουν εκτι­να­χθεί και πλέ­ον ορια­κά 1 στους 2 δυσκο­λεύ­ε­ται είτε αδυ­να­τεί ακό­μα να το πλη­ρώ­σει. (…) Δίπλα σε αυτά οι φοι­τη­τές είμα­στε αντι­μέ­τω­ποι και με την εφαρ­μο­γή του νέου νόμου-πλαί­σιο που ψηφί­στη­κε κατα­κα­λό­και­ρο και εμπλου­τί­ζει το προη­γού­με­νο αντι­δρα­στι­κό νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο για την ανώ­τα­τη εκπαίδευση».

Τέλος ανα­φέρ­θη­κε και στην εγκα­τά­στα­ση της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας στις σχο­λές, για την υπε­ρά­σπι­ση του επι­χει­ρη­μα­τι­κού πανε­πι­στη­μί­ου που αντι­με­τω­πί­ζει τους φοι­τη­τές ως πελά­τες και αυρια­νούς ανα­λώ­σι­μους εργα­ζό­με­νους. Αλλά και στους αγώ­νες που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη απέ­να­ντι στη ολο­μέ­τω­πη επί­θε­ση στα δικαιώ­μα­τα των φοιτητών.

Ο Νίκος Τζα­νε­τής, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στα Μεταλ­λεία και Λατο­μεία Βόρειας Ελλά­δας (ΣΕΜΛΑ) και εργα­ζό­με­νος στο Μεταλ­λείο Ολυ­μπιά­δας μέσω της εργο­λά­βου εται­ρί­ας “Edilmac”, ανα­φέρ­θη­κε στη νέα επί­θε­ση που δέχθη­καν οι μεταλ­λω­ρύ­χοι με την ξαφ­νι­κή από­λυ­σή τους.

Όπως είπε «την Τετάρ­τη, μέσα σε 10 λεπτά βρε­θή­κα­με στην ανερ­γία, στην ανέ­χεια, με τη συμ­φω­νία “EDILMAC” και “Ελλη­νι­κός Χρυ­σός” να λήξουν τη μετα­ξύ τους σύμβαση».

Θύμι­σε ότι με την συμ­φω­νία που υπο­γρά­φη­κε μετα­ξύ της “Ελλη­νι­κός Χρυ­σός” και του ελλη­νι­κού δημό­σιου, «ακού­σα­με για 3000 νέες και καλο­πλη­ρω­μέ­νες θέσεις εργα­σί­ας. Από τότε τι έχου­με βιώ­σει; Τρο­μο­κρα­τία, μεί­ω­ση των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των και στους εργο­λα­βι­κούς εργα­ζό­με­νους και στους εργα­ζό­με­νους της “Ελλη­νι­κός Χρυ­σός”, συν­δι­κα­λι­στι­κές διώ­ξεις, συν­δι­κα­λι­στι­κή από­λυ­ση του προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου και τώρα απο­λύ­σεις και ανέ­χεια για 100 εργαζόμενους».

Τόνι­σε ότι οι ευθύ­νες γι αυτές τις απο­λύ­σεις βαρύ­νουν εξο­λο­κλή­ρου την “Ελλη­νι­κός Χρυ­σός” η οποία επι­κα­λεί­ται ότι «διέ­κο­ψε τη σύμ­βα­ση με τον εργο­λά­βο λόγω υψη­λού εργα­τι­κού κόστους».

Οι εργα­ζό­με­νοι στα μεταλ­λεία διεκ­δι­κούν να δια­σφα­λι­στούν όλες οι θέσεις εργα­σί­ας, να απορ­ρο­φη­θούν στο έργο είτε στην “Ελλη­νι­κός Χρυ­σός είτε σε οποιο­δή­πο­τε άλλο εργο­λά­βο. Και όπως είπε «αυτό πρέ­πει να το δια­σφα­λί­σουν η “Ελλη­νι­κός Χρυ­σός” και η κυβέρνηση”.

ΠΑΜΕ: Απεργιακή κλιμάκωση τώρα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο