Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των αφεντικών — Να αποδοθούν ευθύνες για το νέο εργοδοτικό έγκλημα

«Όχι άλλο αίμα εργα­τών για τα κέρ­δη των αφε­ντι­κών», τονί­ζει το ΠΑΜΕ, εκφρά­ζο­ντας «τα συλ­λυ­πη­τή­ρια και την ανεί­πω­τη θλί­ψη των ταξι­κών συν­δι­κά­των στην οικο­γέ­νεια και τους συνα­δέλ­φους του αδι­κο­χα­μέ­νου εργά­τη στο γκέ­το της COSCO». 

Επί­σης, απαι­τεί να απο­δο­θούν ευθύ­νες για το νέο εργο­δο­τι­κό έγκλη­μα και να παρ­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προστασίας.

Ανα­λυ­τι­κά η ανακοίνωση:

«Το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ρια και την ανεί­πω­τη θλί­ψη των ταξι­κών συν­δι­κά­των στην οικο­γέ­νεια και τους συνα­δέλ­φους του αδι­κο­χα­μέ­νου εργά­τη στο γκέ­το της COSCO.

Καταγ­γέλ­λου­με στην εργα­τι­κή τάξη το νέο εργο­δο­τι­κό έγκλη­μα, έγκλη­μα που μπο­ρού­σε να είχε απο­φευ­χθεί, έγκλη­μα για το οποίο οι εργα­ζό­με­νοι και το σωμα­τείο στις προ­βλή­τες της COSCO είχαν προειδοποιήσει.

Αυτή η εργα­σια­κή κόλα­ση, ο σύγ­χρο­νος μεσαί­ω­νας στο γκέ­το της εται­ρί­ας που οι κυβερ­νή­σεις της παρέ­δω­σαν ολό­κλη­ρο το λιμά­νι του Πει­ραιά, απο­δει­κνύ­ει για μια ακό­μη φορά ότι τα κέρ­δη, οι επεν­δύ­σεις και η ανά­πτυ­ξη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων ποτί­ζο­νται με το αίμα των εργατών.

Αυτήν την εργα­σια­κή ζού­γκλα της εντα­τι­κο­ποί­η­σης, της δου­λειάς ήλιο με ήλιο για ένα ξερο­κόμ­μα­το, τις απλή­ρω­τες υπε­ρω­ρί­ες μέχρι θανά­του, χωρίς μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής, της υγεί­ας των εργα­ζο­μέ­νων, με ανύ­παρ­κτους ελεγ­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς, αυτά ήρθε να νομι­μο­ποι­ή­σει ο νόμος Χατζηδάκη!

Οι εργα­ζό­με­νοι στις προ­βλή­τες της COSCO ήδη βρί­σκο­νται σε κινη­το­ποί­η­ση για να μη θρη­νή­σουν άλλους νεκρούς.

Η θλί­ψη τους είναι και δική μας, η οργή τους είναι και δικιά μας, ο αγώ­νας τους είναι και δικός μας αγώ­νας! Ενώ­νου­με την φωνή μας στα δίκαια αιτή­μα­τα τους:

ΤΩΡΑ να απο­δο­θούν ευθύ­νες στους υπευ­θύ­νους για αυτό το νέο εργο­δο­τι­κό έγκλημα.

ΤΩΡΑ να παρ­θούν όλα τα Μέτρα Προ­στα­σί­ας της ζωής, της υγεί­ας και της ασφά­λειας των εργα­ζο­μέ­νων στις προ­βλή­τες της COSCO και σε κάθε χώρο δουλειάς». 

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο