Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ- Όλοι και όλες στην πανεργατική απεργία Τρίτη 24 Σεπτέμβρη και στις συγκεντρώσεις

  • Με σύν­θη­μα «Κάτω τα χέρια από τα Συν­δι­κά­τα, τη συλ­λο­γι­κή οργά­νω­ση και δρά­ση» χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι στον ιδιω­τι­κό και το δημό­σιο τομέα απερ­γούν σήμε­ρα Τρί­τη 24 Σεπτέμ­βρη, με απο­φά­σεις των συν­δι­κα­λι­στι­κών τους οργα­νώ­σε­ων, ενά­ντια στο αντερ­γα­τι­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο κυβέρ­νη­σης και εργοδοτών.
  • Παράλ­λη­λα δίνουν απά­ντη­ση και στη χρε­ο­κο­πη­μέ­νη συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία στη ΓΣΕΕ, που επι­μέ­νει στο ξεδιά­ντρο­πο σχέ­διο υπο­νό­μευ­σης της απεργίας

«Στις 24 του Σεπτέμ­βρη δίνου­με μαζι­κό, μαχη­τι­κό “παρών” στην απερ­γία που έχουν κηρύ­ξει δεκά­δες Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα και Συν­δι­κά­τα και στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις σε όλη τη χώρα» σημειώ­νει το ΠΑΜΕ σε ανα­κοί­νω­σή του.ΠΑΜΕ Συλλαλητήριο 17-9-19

Στην Αθή­να η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση είναι στις 10.30 π.μ. στα Προ­πύ­λαια, στον Πει­ραιά την ίδια ώρα στην πύλη της COSCO στο λιμά­νι (ΣΕΜΠΟ, Νέο Ικό­νιο), στη Θεσ­σα­λο­νί­κη επί­σης στις 10.30 π.μ. στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου. Απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις γίνο­νται σε δεκά­δες πόλεις της χώρας.

Στη συγκέ­ντρω­ση της Αθή­νας θα παρα­βρε­θεί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας  ενώ κάλε­σμα συμ­με­το­χής στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις του ΠΑΜΕ απευ­θύ­νει το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ. Συγκε­κρι­μέ­να, αναφέρει:

«Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά μέρος στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα, για να βάλουμε εμπόδια στην πλήρη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων, στον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών που επιχειρεί η ΝΔ, θέλοντας να υλοποιήσει τις απαιτήσεις του ΣΕΒ και να ολοκληρώσει ό,τι άφησε στη μέση ο ΣΥΡΙΖΑ. Να γυρίσουν την πλάτη στον εργοδοτικό — κυβερνητικό συνδικαλισμό, που είναι το μακρύ χέρι του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του στο εργατικό κίνημα».

🚩 Kάλε­σμα συμ­με­το­χής στις συγκε­ντρώ­σεις απευ­θύ­νουν η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αθή­νας και η ΟΓΕ.

Οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις για την Αθή­να έχουν ορι­στεί στις 9.45 π.μ. σε Πλα­τεία Κάνιγ­γος, Ομό­νοια και Προ­πύ­λαια |> ΕΔΩ ανα­λυ­τι­κά <| ενώ ανα­χω­ρούν και πούλ­μαν από διά­φο­ρες περιο­χές.

ΠΑΜΕ 17-9-19

🚩  Το ΠΑΜΕ στην ανα­κοί­νω­σή του ανα­φέ­ρει τα εξής:

🔻🔻

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑ 24-ΣΕΠ 

«Συνά­δελ­φοι — συναδέλφισσες,

📍 Στις 24 του Σεπτέμ­βρη δίνου­με μαζι­κό, μαχη­τι­κό “παρών” στην απερ­γία που έχουν κηρύ­ξει δεκά­δες Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα και Συν­δι­κά­τα και στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις σε όλη τη χώρα.

📍 Παλεύ­ου­με ενά­ντια στον ανα­πτυ­ξια­κό νόμο της κυβέρ­νη­σης που δίνει “γη και ύδωρ” στους μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες, στη μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία, τσα­κί­ζο­ντας παράλ­λη­λα τα ενα­πο­μεί­να­ντα εργα­τι­κά και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα. Ενά­ντια στο νόμο που επι­χει­ρεί να βάλει περισ­σό­τε­ρα εμπό­δια και φραγ­μούς στα ταξι­κά συν­δι­κά­τα, αυτά που αγω­νί­ζο­νται με πραγ­μα­τι­κές συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες και υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα δικαιώ­μα­τα και τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες των εργα­τών, έχο­ντας στα­θε­ρό μέτω­πο απέ­να­ντι σε εργο­δο­σία — κυβερνήσεις.

📍 Παλεύ­ου­με για σύγ­χρο­νους όρους δου­λειάς και ζωής των εργα­ζό­με­νων, για αυξή­σεις στους μισθούς, στις συντά­ξεις και στις κοι­νω­νι­κές παρο­χές, για συν­δι­κά­τα ανε­ξάρ­τη­τα από το κρά­τος και την εργοδοσία.

  • Μετά από 10 χρό­νια κρί­σης και τριών μνη­μο­νί­ων που σαν οδο­στρω­τή­ρας πέρα­σαν πάνω από τις ζωές μας και μας ανά­γκα­σαν να πλη­ρώ­σου­με την κρί­ση τους, έρχο­νται τώρα να μας ξανα­χρε­ώ­σουν την ανά­πτυ­ξή τους. Στην ίδια κατεύ­θυν­ση, αυτή που εξυ­πη­ρε­τεί τους σχε­δια­σμούς και τις απαι­τή­σεις των κεφα­λαιο­κρα­τών, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ παίρ­νει τη σκυ­τά­λη από το ΣΥΡΙΖΑ και δίνει νέα ώθη­ση στην αντερ­γα­τι­κή και αντι­λαϊ­κή πολιτική.
  • Είναι η ανά­πτυ­ξή τους που επι­δει­νώ­νει τους όρους δου­λειάς και ζωής των εργα­ζό­με­νων, ωστό­σο βρί­σκει βασι­κούς στυ­λο­βά­τες και μέσα στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, στο πρό­σω­πο του εργο­δο­τι­κού — κυβερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού. Στη γραμ­μή της συναί­νε­σης και της ενσω­μά­τω­σης, του κοι­νω­νι­κού εται­ρι­σμού, που το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο επι­διώ­κει να ενι­σχύ­σει και να εδραιώ­σει μέσα στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνημα.

 

ΠΑΜΕ_Afisa-24-Sept

 

◼️  Γι αυτό και η συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία που ηγεί­ται στη ΓΣΕΕ κάνει ό,τι μπο­ρεί για να υπο­νο­μεύ­σει και να εμπο­δί­σει την απερ­γία, επι­δί­δε­ται σε όργιο συκο­φά­ντη­σης των ταξι­κών δυνά­με­ων, του ΠΑΜΕ, κατα­φεύ­γει ακό­μα και σε βρώ­μι­κους εκβια­σμούς συν­δι­κα­λι­στών ◼️ 

  • Το αλι­σβε­ρί­σι τους και η αλλη­λο­στή­ρι­ξή τους με την κυβέρ­νη­ση βγά­ζουν μάτι!
  • Δε μας εκπλήσ­σουν! Αυτό το ρόλο έχουν ανα­λά­βει δια­χρο­νι­κά από τα αφε­ντι­κά και τις κυβερ­νή­σεις τους!
  • Δεν θα τους περά­σει όμως. Οι εργα­ζό­με­νοι θα δώσουν την απά­ντη­ση που αρμό­ζει στα σχέ­δια κυβέρ­νη­σης και επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, καθώς και στον απερ­γο­σπα­στι­κό σχε­δια­σμό της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ!

Καλούμε τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τη δράση τους μέσα από τα συνδικάτα τους, να παλέψουν μέχρι και το τελευταίο λεπτό για την επιτυχία της απεργίας στις 24 Σεπτέμβρη!

Afisa 24 Sept

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ — ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΏΝ!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο